Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2009

D66 stelt vragen over voortgang woningbouw in Waterland en de Beemster

D66 stelt vragen over voortgang woningbouw in Waterland en de Beemster<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Op 27 augustus 2009 heeft de D66 Statenfractie Noord-Holland schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De D66 statenfractie maakt zich zorgen over de voortgang van de woningbouwopgave van 6000 woningen in de cultuurhistorische gebieden van Waterland en de Beemster.

 

Inleiding

Op 30 januari 2006 hebben Provinciale Staten de nota Waterlands Wonen vastgesteld met een bouwopgave van 6.000 woningen voor het totale uitwerkingsgebied. Daarvan zouden 3.000 woningen binnen de rode contour worden gerealiseerd volgens het zogenaamde ICT principe (Intensiveren, Combineren en Transformeren). De andere 3.000 woningen zouden buiten de rode contour op uitleglocaties gebouwd worden.

 

De ICT-locaties zijn*:

Gemeente

Aantal ICT Woningen tot 2012

Beemster

   200

Edam-Volendam

   290

Landsmeer

   200

Oostzaan

   100

Purmerend

   350

Waterland

   250

Wormerland

   600

Zeevang

     50

Totaal

2.040

 

De overige woningen (bijna 1.000) zouden worden gerealiseerd op locaties uit de Cultuurhistorische Verkenning ‘Bouwen voor Waterland <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2020’. Dit worden ook de bufferwoningen genoemd.

Die uitleglocaties zijn*:

Gemeente

Uitleglocaties

Beemster

Middenbeemster

   240

Zuidoostbeemster

   450

Edam-Volendam

Zuidpolder

1.050

Lange Weeren (Broeckgouw)

   740

Landsmeer

Locatie Purmerland

    40

Oostzaan

0

Purmerend

0

Waterland

Marken

    90

Broek in Waterland Z.O.

    50

Ilpendam Noord

    80

Wormerland

Neck

    60

Zeevang

Watering IV

   200

Totaal

                                                     3.000

*Bron: Definitief Uitwerkingsplan Waterlands Wonen 28 februari 2006

Nu blijkt dat de gemeente Beemster in de Zuidoostbeemster geen 450 maar 750 woningen gaat bouwen. Gedeputeerde Staten hebben op 7 juli 2009 besloten daar een verklaring van geen bezwaar voor af te geven. In de Zuidpolder bij Volendam gaan thans onder de naam De Broeckgouw 1.200 gebouwd worden. Dat zijn op deze twee locaties alleen al 450 woningen meer dan besloten en vastgelegd in het definitief uitwerkingsplan Waterlands Wonen van 2006.

Dit gegeven is voor D66 aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Vragen

1.       Wat is de stand van zaken ten aanzien van de 6.000 woningen (3.000 als ICT- en 3.000 op uitleglocaties) die volgens het definitief uitwerkingsplan Waterlands Wonen op de diverse locaties in het gebied kunnen/worden gerealiseerd. Graag een geactualiseerd overzicht per ICT- en uitleglocatie waaruit de realisatie en planvorming blijkt versus de taakstelling.

2.       Waarom worden op de locaties Zuidoostbeemster en Zuidpolder/Broeckgouw meer woningen gerealiseerd dan in het Uitwerkingsplan Waterlands Wonen?

3.       Bent u met D66 van mening dat andere uitleglocaties (zoals die in Broek in Waterland) kunnen vervallen nu elders in het gebied meer woningen worden gebouwd? Welke uitleglocaties zijn reeds vervallen nu elders in het gebied hogere aantallen woningen worden gebouwd?

4.       Nu er meer woningen op de uitleglocaties worden gebouwd, worden er dan minder ICT gebouwd? En zo ja, op welk besluit is dat gestoeld en hoe is zijn Provinciale Staten hierin gekend of betrokken?

Minstens zo belangrijk is de kwestie hoe er gebouwd gaat worden. Bouwen in de Beemster is aan veel beperkingen onderhevig vanwege de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied. Zo staat de Beemster op de Werelderfgoedlijst: bouwplannen die het aanzicht van de gemeente veranderen moeten aan Unesco worden voorgelegd. Ook behoort de Beemster tot de Belvedèregebieden die in het Streekplan Noord-Holland Zuid zijn opgenomen en dient cultuurhistorie in de uitwerking van plannen te worden meegenomen. Ook is de Beemster onderdeel van Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en Nationaal Landschap Laag Holland. Om de cultuurhistorische waarden te bewaken zijn er bij de vaststelling van Waterlands Wonen afspraken gemaakt, onder meer over beeldkwaliteitsplannen.

Het op 7 juli 2009 door Gedeputeerde Staten goedgekeurde bestemmingsplan ZOB I Zuidoostbeemster voorziet in bouwen voor zowel de stadsregio als in verdere verstedelijking. De Beemster is echter een landelijk gebied met rust, groen en ruimte vlakbij de Randstad. D66 maakt zich ernstig zorgen over hoe het bestemmingsplan Zuidoostbeemster-I past in het historische karakter van de gemeente en de afspraken omtrent het Nationaal Landschap Laag Holland en stelt daarom aanvullend de volgende vragen specifiek over Zuidoostbeemster:

5.       Op grond van welk besluit hebben Gedeputeerde Staten ingestemd met de verhoging van het aantal te bouwen woningen van 450 naar 750 in Zuidoostbeemster?

Het behoud van landschappelijke identiteit is niet afhankelijk van het feit óf er gebouwd wordt, maar waar en in welke vorm wordt gebouwd. Bij de vaststelling van Waterlands Wonen heeft D66 extra aandacht gevraagd voor kwalitatief stedenbouwkundige en cultuurhistorisch verantwoorde inpassing, om te waarborgen dat de nieuwbouw aansluit bij de architectuur van de bestaande bebouwing. Plannen moeten ondersteund worden door een beeldkwaliteitplan.

6.       Op welke wijze wordt het plan voor de 750 woningen in Zuidoostbeemster ondersteund door beeldkwaliteitplannen?

7.       Welke rol speelt de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) in de besluitvorming omtrent de woningbouwopgave in de gebieden uit Waterlands Wonen en Zuidoostbeemster in het bijzonder?

Op 20 augustus 2009 heeft de Provincie haar ‘jawoord’ gegeven aan Nationaal Landschap Laag Holland. In de komende periode zal er besloten worden over de samenwerkingsovereenkomst. Het doel is het landschap te beschermen tegen de oprukkende verstedelijking.

8.       Hoe staat het verhoogde aantal te bouwen woningen in Zuidoostbeemster in verhouding tot de samenwerkingsovereenkomst Laag Holland? Op welke wijze blijft het landschap beschermd tegen de oprukkende verstedelijking?