Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 november 2009

D66 stelt vragen over locatiekeuze nieuwbouw Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk

Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) te Beverwijk is een essentiële voorziening in de directe nabijheid van het grote industriële complex van Corus en andere Zeehavengebonden activiteiten. Calamiteiten bij dit industriële complex en niet te vergeten het sluizencomplex en de doorvaart over het Noordzeekanaal (met onder meer cruisevaart met grote aantallen passagiers!) vragen om een bijzondere opvang en bijzonder specialisme. Het RKZ heeft die kwaliteiten ontwikkeld en heeft landelijke betekenis.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Al enige tijd is sprake van het mogelijk realiseren van nieuwbouw van het RKZ op een andere locatie. Voor zover ons bekend zijn de locaties Wijckerpoort (op de grens van Velsen en Beverwijk, bij station Beverwijk) en een terrein Tolhek (gelegen aan de Communicatieweg tussen Uitgeest en Heemskerk) in beeld.

D66 acht het van groot belang dat in de afweging van de locatie de nabijheid voor opvang bij potentiële calamiteiten zwaar weegt. Voor D66 telt bij de locatiekeuze ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer en dat de nieuwe plek ligt binnen de rode contour en dus geen ecologische verbindingszones doorsnijdt. De zorgen die D66 heeft over kwaliteit van de locatiekeuze in relatie tot spreiding én het ruimtelijke ordeningsbeleid van de provincie zijn voor de Statenfractie aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten.

1.      Welke overwegingen en randvoorwaarden zijn bij het onderzoek naar een locatie voor de nieuwbouw van het RKZ in ogenschouw genomen?

2.      Heeft er een risicoanalyse plaatsgevonden van de locatie van het ziekenhuis in relatie tot de opvang van slachtoffers bij mogelijke calamiteiten in de industriële en haven complexen in de gemeente Velsen?  Zo ja, wat was de uitkomst van die risicoanalyse? Zo nee, waarom niet?

De noodzaak van een ziekenhuis gespecialiseerd in brandwondenbehandeling in de nabijheid van de hoogovens van Corus lijkt evident.

3.      Kunnen GS voor de locaties die voor het RKZ in beeld zijn aangeven hoe de afstand, bereikbaarheid en aanrijdtijden vanaf de industriële en haven complexen zijn?

4.      Hoe kijken GS tegen de locatie Tolhek voor het RKZ aan, vanuit een oogpunt van spreiding van ziekenhuizen en gezondheidsvoorzieningen in de regio, met name ook vanuit de inwoners van Velsen?

De locatie Tolhek ligt tegen een ecologische verbindingszone aan.

5.      Kunnen GS de exacte grenzen aangeven van de terreinen die als nieuwe locatie voor het RKZ in beeld zijn? Kunnen GS per locatie aangeven of de gronden binnen of (deels) buiten de bebouwingscontour van het stedelijk gebied ligt?

6.      Kunnen GS garanderen dat de ecologische verbindingszone bij een eventuele vestiging daar niet wordt aangetast? Graag uw toelichting.

7.      Wie heeft de gronden die nodig zijn voor de realisering van de nieuwbouw van het ziekenhuis in  eigendom, of moeten er nog gronden worden verworven, en zo ja welke?

8.      Wanneer niet alle gronden voor de realisering in eigendom zijn, is dan een Wet Voorkeursrecht Gemeente (W)VG) gevestigd op gebieden waar mogelijk een vestiging voor het ziekenhuis wordt gerealiseerd?

Goede bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis is essentieel. Zowel voor de hulpdiensten als voor de patiënten, het personeel en de bezoekers.

9.      Tegen de achtergrond van de landelijke functie van het RKZ is bereikbaarheid per spoor essentieel. Hoe sluiten de potentiële locaties aan op de NS stations?

10.  Kunnen GS voor beide locaties de verkeersaantrekkende werking aangeven en de wijze waarop de bereikbaarheid voor verschillende vormen van vervoer kan worden georganiseerd?

11.  Welke verkeersmaatregelen en ontsluitingen zullen nodig zijn voor de verschillende vervoersmodaliteiten op beide locaties?

12.  Kunnen GS garanderen dat ten behoeve van de verkeersontsluiting geen aantasting zal plaatsvinden van de ecologische verbindingszones? Graag uw toelichting.

13.  Is de realisering van de verbinding A8-A9 van doorslaggevende betekenis als voorwaarde voor de keuze van de locatie aan de Tolweg?