Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

D66 stelt vragen over Binnenduinrand

Binnenkort wordt door de gemeenteraad van Haarlem het bestemmingsplan “Binnenduinrand” vastgesteld. Dit gebied bergt waardevolle natuur in zich en de Statenfractie van D66 vindt het van het grootste belang dat deze natuur beschermd blijft.

In het in Haarlem voorliggende bestemmingsplan wordt overeenkomstig het Landschapsbeheerplan deze natuur in de Binnenduinrand gerealiseerd op basis van vigerend rijks- en provinciaal beleid.

Echter, uit een brief van de Haarlemse wethouder Nieuwenburg, gedateerd op 21 juni, blijkt dat het college van Gedeputeerde Staten op 7 juni middels een brief heeft laten weten dat u van plan bent de natuurbestemming van dit gebied te wijzigen, vooruitlopend op besluitvorming van Provinciale Staten.

In deze brief van wethouder Nieuwenburg aan de Haarlemse leden van de commissie ontwikkeling komt de volgende passage voor:
….Gedeputeerde Staten helaas voornemens is een forse trendbreuk te organiseren wat betreft de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Daarom is Gedeputeerde Staten voornemens om Provinciale Staten voor te stellen om de natuurbegrenzing van dit gebied te wijzigen. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal hectares natuur dat gerealiseerd kan worden in deelgebied Zuid.Gedeputeerde Staten geven aan dat zij, van de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />20 hectare in deelgebied Zuid, voornemens is 7 hectare te verwerven.

Met andere woorden: de gemeente Haarlem houdt zich aan provinciaal en landelijk beleid ten aanzien van natuurbescherming, terwijl het college van Gedeputeerde Staten het aantal hectares natuur lijkt te willen beperken. Met het verkleinen van het aantal hectares dat wordt beschermd vanuit de status natuur, lijken GS delen van de Binnenduinrand niet langer te willen vrijwaren van bebouwing en bedrijvigheid.

Vragen:
1. Bent u bereid de brief van GS d.d. 7 juni gericht aan het college van Haarlem aan de statenleden ter informatie toe te sturen?

2. In hoeverre bent u van plan af te wijken van de natuurbegrenzing in dit gebied en met welk doel? En welke plannen – anders dan natuur – heeft u voor dit deel van de Binnenduinrand?

3. Kunt u ons aangeven waarom u van plan bent een forse trendbreuk te organiseren met de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, terwijl in uw collegeprogramma de Ecologische Hoofdstructuur toch een prominente plaats in neemt?

4. Bent u met D66 van mening dat het hier gaat om een waardevol natuurgebied en dat bescherming hiervan op zijn plaats is?

Het bestemmingsplan Binnenduinrand is het resultaat van jaren van participatie, planvorming, inspraak en besluitvorming. Het plan is in goed overleg met burgers, bestuurders en maatschappelijke organisaties tot stand gekomen. Nu lijken GS het plan zonder besluitvorming door PS te willen frustreren.

5. Bent u met D66 van mening dat besluitvorming over dit zaken eerst door Provinciale Staten moet worden genomen alvorens u uw voorgenomen besluiten kenbaar maakt aan gemeentelijke colleges?

6. Bent u het met D66 eens dat in ruimtelijke ordeningsprojecten en/of bestemmingsplannen aan de participatie grote waarde moet worden toegekend, zeker als dit tot grote consensus heeft geleid?