Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Impressie van en D66-inbreng bij begrotingsbehandeling 2007

D66 heeft zich vooral ingezet op het teniet doen van de kaasschaafmethode, waardoor kunst- en  cultuurinstellingen zo’n € 400.000 moeten inleveren. Helaas kregen we daar de  handen niet voor op elkaar. De coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en GL hadden vooraf bepaald dat ze de € 8,5 miljoen die ze ‘gevonden’ hadden zouden uitgeven aan ándere zaken. Met de verhoging van de motorrijtuigenbelasting konden ze de burger immers niet verkopen dat er voor € 2,4 miljoen bezuinigd moest worden op onderhoud van wegen! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

De coalitiepartijen hadden alles goed verdeeld. Ieder mocht z’n eigen stokpaardje indienen, terwijl de amendementen al gezamenlijk ondertekend waren. Zo kreeg de VVD de eer voor de € 2,4 miljoen onderhoud wegen. Er mocht nog € 1 miljoen naar OV (PvdA). Er werd € 2 miljoen extra uitgetrokken voor kennis en innovatie (CDA, die wij mochten mede ondertekenen). GroenLinks mocht € 1 miljoen uittrekken voor de natuur in de kop van Noord-Holland. Vervolgens nog wat kleine, sympathieke bedragen en toen was de koek op! De rijen van de statenfracties van de coalitie zaten vervolgens potdicht.

Op de valreep van het begrotingsdebat is een aangehouden motie van D66 alsnog in stemming gebracht. Daarmee wordt de doelgroep voor de verordening vrijwilligerswerk uitgebreid met sport, kunst en cultuur. Die was budgetneutraal en kon het fiat van de coalitiepartijen wegdragen.

En er is nog een klein sprankje hoop voor de kunst en cultuurinstellingen. Besloten is dat €  400.000 gaat naar de investering voor camera’s in een fietstunnel onder een provinciale weg, onder de voorwaarde dat de omliggende gemeenten het beheer en onderhoud voor hun rekening nemen. Mochten de gemeenten het geld niet kunnen vrijmaken, dan zullen we als D66 nogmaals vragen de kaasschaafmethode voor kunst  en cultuur teniet te doen, maar dan met die € 400.000 voor de camera’s als dekking.

Opmerkelijk was dat D66 tot slot toch het verschil maakte. Een motie van GroenLinks, waarin GS werden opgedragen bij NUON te bepleiten voortaan – definitief- af te zien van de bouw van kolen(vergassings)centrales is met 24 voor en 25 tegen verworpen. D66 heeft overeenkomstig het standpunt van onze Tweedekamer-fractie gestemd. Streven is uiteraard 100% duurzame energie, maar tot het zover is zullen we andere energiebronnen moeten benutten en daar kunnen kolen(vergassings)centrales voor worden ingezet, mits de nieuwste technieken worden gebruikt om de vrijkomende CO² op te vangen.

Inbreng D66 (tweede termijn) in debat over de begroting 2008 van de Provincie Noord-Holland,  uitgesproken door Zafer Yurdakul op 12 november 2007

Voorzitter,

Ik wil allereerst het college alsmede het ambtenarenteam daarachter bedanken voor de uitvoerige beantwoording van onze aanvullende vragen. Wij vinden dat de concept begroting voor het volgend jaar op diverse punten moet worden bijgesteld. In de tweede termijn beperk ik mij tot onze wijzigingsvoorstellen.

1. Schrik van het lopende jaar: Jeugdzorg

Het vertrouwen in de Jeugdzorg is ernstig beschadigd door recente ontwikkelingen m.b.t. het onjuist en onvolledig informeren van de Provincie Noord Holland. Hierop is vanuit de Jeugdzorg een verbeterplan opgesteld en in de commissie SI is besloten een werkgroep op te richten die de vorderingen gaat monitoren. Wij zijn tevreden met de in gang gezette ontwikkelingen maar willen meer. Wij willen dat de Provincie Noord Holland de aard en vraag naar de hulp op het gebied van Jeugdzorg in voldoende mate objectiveert i.p.v alleen af te gaan op de informatie vanuit  Jeugdzorginstellingen zelf. Wij willen dat de meerjarenafspraken met de Jeugdzorg hierop worden gebaseerd en in de beleidscyclus voldoende zekeringen worden ingebouwd om continu zicht te kunnen hebben op zowel kwaliteit als kwantiteit van de overeen te komen  dienstverlening met de Jeugdzorg.

Wij dienen daarom een motie in om een Statenonderzoek te verrichten naar  opdrachtgevers-opdrachtnemersrelatie tussen de Jeugdzorg en de Provincie Noord-Holland. Wij stellen voor een commissie in het leven te roepen die met ondersteuning van de Statengriffie en met een externe deskundige het genoemd onderzoek te doen en de kosten hiervan te betrekken bij het werkbudget van de Statengriffie.

2. De bezuinigingen op de kunst en cultuurinstellingen

De aanwezigheid van kunst-  en cultuurinstellingen heeft een positief effect op de sociale  cohesie, de onderwijsprestaties van kinderen en stimuleert de vestigingsaantrekkelijkheid  van Noord Holland voor nationale en internationale  bedrijven. De gehanteerde kaasschaaf-methode brengt de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen, in het laatste jaar van de lopende kunstenplanperiode, in ernstige  financile problemen. Dit vinden wij onacceptabel. Daarom dienen wij een motie in om de bezuinigingen op de kunst  en cultuur instellingen ongedaan te maken. Voor de dekking willen wij benutten de structurele onderbesteding m.b.t. de culturele  planologie van 300.000 en 112.00 uit het budget evenementen 2008.

3.  De nieuwe concertvleugel

Wij kunnen ons vinden in de argumenten van het college om de huidige concertvleugel te vervangen. Dat de nieuwe concertvleugel vervolgens slechts voor de maandelijkse  huisconcerten en het jaarlijkse prinses Christina Concours wordt gebruikt vinden wij erg mager. Onder deze omstandigheden kan ons  worden verweten dat we een dure concertvleugel als meubelstuk neerzetten. Daarom dienen wij een motie in om het gebruik van de nieuwe concertvleugel door o.a. de  muzikale gezelschappen in Noord-Holland verder te stimuleren.

4. Sponsoring en evenementen

D66 is van mening dat een actief evenementenbeleid in Noord-Holland kan bijdragen leiden tot aantrekken van publiek en daarmee samenhangend een aangename bijdrage aan de economie in Noord-Holland. Hiertegenover staat dat de sponsoring van de activiteiten van derden in onze  ogen niet tot het domein van de overheid behoort. Daarom dienen wij een amendement in om af te zien van sponsoring van activiteiten van derden maar een actief evenementenbeleid te  voeren middels gebruikmaking van het subsidie-instrumentarium.

5. Tegengaan recidive verval bedrijventerreinen

In de bestuurlijke activiteiten van de Provincie neemt het herstructureren van oude bedrijfsterreinen een belangrijke plaats in, waar veel provincieaal geld in om gaat. Bij uitblijven van adequate beheermaatregelen is er een onaanvaardbare grote kans dat bepaalde gebieden op termijn recidiverend verloederen en wederom herstructurering behoeven. Verder vinden wij dat parkmanagement zonder permanente terugkoppeling naar de subsidieverstrekker een  zekere vrijblijvendheid kent. Wij dienen een motie in om er voor te zorgen dat in de subsidieverlening uit het HIRP de voorwaarde wordt opgenomen dat er adequate onderhoud- en beheermaatregelen worden genomen om de toekomstige verval van bedrijventerreinen tegen te gaan.

Voorzitter,

Tot slot willen wij wijzen op feit dat de investeringen van de Provincie ook kunnen leiden tot minder meer uitgaven met andere woorden besparingen. Een goed voorbeeld hiervan is de invoering de nieuwe huisstijl. Een onafhankelijk extern bureau (NykampNyboer) heeft aangetoond dat  de invoering van de nieuwe huisstijl kan leiden tot een jaarlijkse  besparing van 400.000 tot een half miljoen.

Wij willen graag deze besparing ook verwerken in de begroting 2008 en stellen middels een motie voor om de apparaatskosten met een bedrag van 400.000 per jaar te verlagen. Hiermee laat in onze ogen college juist zien dat investeringen ook rendement gaan sorteren.

Dank voor uw aandacht.