Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Inbreng D66 bij voorjaarsnota 2008 en kaderbrief 2009

Op 16 juni debateerden Provinciale Staten van Noord-Holland over de 1e échte vertaling van het collegeprogramma van het in april 2007 aangetreden college. Helaas moesten wij constateren dat de inhoud allemaal geen verrassing was. In feite was er weinig nieuws onder de zon gekomen. Fractievoorzitter Joke Geldhof: De D66-fractie wacht nog steeds vol verwachting op het “uitvoeringsprogramma van 4 jaarschijven met het accent op resultaat in <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2010”, zoals dat vorig jaar is beloofd. Want wij zien nog steeds nauwelijks afrekenbare doelen en geen beeld over hoe Noord-Holland er in 2011 uit zal zien. Waar blijft uw uitvoeringsprogramma? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

In juni 2007 vertelde ik u wat volgens D66 in de kaderbrief had moeten staan.

  1. 50% reductie CO2-uitstoot in 2020. (u bent in actie gekomen)
  2. Een échte aanzet om vaart te zetten achter initiatieven voor meer vrachtvervoer over water. (u bent in actie gekomen)
  3. Landschap en Iepziektebestrijding (wordt actief ter hand genomen)
  4. De bereikbaarheid van de Kop (daar schort nog wel wat aan…)
  5. Meer biologische landbouw (u bent actief en moet dat ook blijven!)
  6. Aandacht voor sportaccommodaties aan de basis van de breedtesport. (gelukkig niet alleen maar de topsport, u hebt ingezien dat de breedtesport u kei en keihard nodig heeft)
  7. D66 wilde een plan dat enerzijds het gebruik van de recreatiegebieden vergroot en anderzijds kleinschalige bedrijvigheid mogelijk maakt. (wij zien u langzamerhand opschuiven naar deze benadering)
  8. Veiligheid en kustverdediging (dat heeft thans uw volle aandacht)

Gelukkig heeft het dus zin gehad dat over deze 8 punten opmerkingen zijn gemaakt. Het college is in beweging gekomen.

Vorig jaar hebben wij ook gemeld wat NIET in de kaderbrief zou moeten staan. Ten eerste het hellende vlak van mede riscio bij de ontwikkeling van terreinen voor woningbouw of bedrijven. Voorzitter, de statenfractie van D66 blijft van mening dat de provincie moet sturen op kaders en bestemming en niet moet speculeren. U loopt het risico aangemerkt te worden tot staatsteun. De verleiding tot het spelen van Projectontwikkelaartje moet worden weerstaan!

Ten tweede: de hoogte van de weerstandsreserve die naar de mening van D66 ruim voldoet. Mijn fractiegenoot Zafer Yurdakul zal daar zo dadelijk nader op in gaan en een motie over indienen.

Ten derde: de verhoging van de opcenten met een vier procent. D66 vindt dat er eerst gedegen plannen moeten worden voorgelegd. Dan kan PS besluiten over de noodzaak en wenselijkheid en besluiten over de dekking. Dát is de logische volgorde. Wat nu gebeurt is de omgekeerde wereld. Wat vandaag voorligt lijkt volsterkte willekeur. Ook nu heeft D66 gevraagd naar de argumentatie voor de voorgestelde verhoging, maar in iedere commissie bleven GS een goed onderbouwd antwoord schuldig. “We mogen het als PS allemaal zelf bepalen…”

Voorzitter, D66 is bereid om voor goed doordachte plannen na te denken over de noodzaak tot verhoging van de opcenten. Maar dan wel eerst bestaande plannen in uitvoering nemen, parallel nieuwe plannen formuleren en dán het geld. Wij zullen de staten dan ook adviseren tegen de door het college voorgestelde opcentenverhoging te stemmen en zullen dat met een motie aan u vragen.

Voorzitter, wat ziet D66 dan als de uitdaging voor de komende jaren? Wij stellen de metropolitane strategie centraal. Een metropool met stedelijke concentratie enerzijds en de wijdsheid en openheid van het landschap anderzijds. Dat betekent dat meer geld nodig is voor Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen (HIRB), zodat minder nieuwe locaties voor bedrijventerreinen in ontwikkeling genomen behoeven te worden. Het kardinale verschil van de Metropool regio Amsterdam ten opzichte van andere metropolen is de overduidelijke aanwezigheid van het groen. IN en OM de steden. De schoonheid en wijdsheid van het landschap. Beeldkwaliteitsplannen zijn essentieel om de kernkwaliteiten van een gebied zeker te stellen en volgens D66 zou veel vaker een beeldkwaliteitsplan moeten worden opgesteld als een gemeente veranderingen wil aanbrengen.

De gelden voor de investering in het landelijk gebied (ILG-gelden) zijn hard nodig. Goed dat het indienen en uitvoeren van projecten op afstand van de provincie plaatsvindt. D66 pleit echter wel voor een zorgvuldige besteding en controle op ILG-gelden. Te vaak zien we dubbele petten en bestuurlijke drukte bij de betrokken organisaties. Dat moet eenvoudiger en het voordeel moet ten gunste komen van de uitvoering.

In algemene zin vragen wij het college en PS in de kadernota’s standaard een paragraaf bestuurlijke drukte op te nemen, waarmee het effect op het gebied van de regeldruk tussen overheden en/of maatschappelijke organisaties zichtbaar wordt gemaakt. Dan kan gelijk actie gepland worden om die bestuurlijke drukte in te dammen. Dat komt de effectiviteit van besluiten, beleid en uitvoering ten goede!

Voorzitter, juist de kracht van de metropool regio Amsterdam is het sterke groene karakter van de omgeving. D66 vraagt het college nadrukkelijk er voor te blijven waken dat niet alle stukjes groen, stukje bij beetje worden volgebouwd. Eenmaal weggenomen natuur zal eindeloos lang duren voordat het weer van het zelfde niveau terugkeert. Economie en vestigingsklimaat gaan hier hand in hand met quality of life. Met groen en landschap. Met de koe die je binnen 10 minuten in de ogen moet kunnen kijken.

Binnen de stedelijke concentraties wint de internationale concurrentiekracht niet alleen met groen en natuur, maar ook met de beschikbaarheid van allerlei sociale en culturele voorzieningen. Beeldende Kunst en Culturele Planologie spelen een essentiele rol. Bij de vaststelling van de kadernota Cultuur zullen wij een motie indienen om Beeldende kunst in Noord-Holland haar belangrijke plek te laten behouden.

Vrijwilligers als sociaal cement in de samenleving zowel in stad als op platteland, wij vragen het college vooral alert te blijven op de behoefte van vrijwilligers om als sociaal cement te kunnen blijven functioneren.

D66 vraagt speciale aandacht voor het afstemmen van werkgelegenheidsprojecten op het arbeidsaanbod/-potentieel. Banen moet je creëren voor mensen die al in een gebied wonen en niet om nieuwe mensen van elders aan te trekken. Dat is beter gelet op het woon/werkverkeer (milieu), de groep waar je werk primair voor wilt creëren (zingeving door werk/armoedebestrijding) en het landschap (geen bouw extra huizen voor nieuwe werknemers). Te vaak is gebleken dat toename van werkgelegenheid niet ten goede komt aan de potentiële beroepsbevolking in de nabijheid.

Tot slot pleiten wij voor automatische prijscompensatie voor organisaties en instellingen. Wij weten allemaal dat met de inflatie het prijspeil van lonen en salarissen meestijgt. De provincie kan dan niet de kop in het zand steken en net doen of alles vanzelf minder gaat kosten, terwijl de kwaliteit gelijk blijft…

Helemaal tot slot: D66 pleit voor extra aandacht voor het diversiteitsbeleid binnen de eigen Provinciale Organisatie. Geef het een kans en laat rozen bloeien uit beton!