Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Statenfractie stelt vragen over Oevers Sloterplas

Op 19 november 2007 hebben Provinciale Staten bij de vaststelling van de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Zuid besloten niet akkoord te gaan met de verstedelijkings- en uitbreidingsplannen voor de Sloterplas-oevers van het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. De voorgestelde wijziging van de rode contour werd afgewezen. Het besluit was onder andere gebaseerd op het standpunt van Provinciale Staten dat uit onder meer het respect voor het historische ontwerp de Sloterplas oevers groen en openbaar, en het weidse zicht op de Sloterplas behouden dienen te blijven. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Het besluit van Provinciale Staten om de Rode Contour, de lijn waarbinnen bebouwing mogelijk is, terug te leggen naar de plek waar die nu ligt, is in de Westelijke Tuinsteden met gejuich ontvangen. “De Provincie, een voor de burgers vrijwel onzichtbare bestuurslaag, blijkt dichter bij de burger te staan dan onze eigen stadsdeelraad” was het commentaar in de media. Het stadsdeel Osdorp blijkt zich niets aan te trekken van het besluit. De planvorming is geen moment gestaakt. De ontwikkeling van varianten voor bebouwing van de Sloterplas oevers ter hoogte van Meer en Vaart worden onverkort voortgezet en aan bewoners gepresenteerd. In alle versies is ruime bebouwing gepland en worden delen van de Sloterplas gedempt. Er wordt geen rekening gehouden met de eerdere protesten van bewoners, het recente besluit van Provinciale Staten, de ligging van de oevers en de door stedenbouwkundige Van Eesteren geplande kwaliteiten.

D66Noord-Holland vindt dit vreemd en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld:

1. Is het college van Gedeputeerde Staten bekend met de voortzetting van de planvorming door het Amsterdamse stadsdeel Osdorp, waar het gaat om de bebouwing van de oevers van de Sloterplas?

2. Wanneer en op welke wijze heeft de provincie het stadsdeel Osdorp geïnformeerd over het besluit van Provinciale Staten dat de herziening van het streekplan is afgewezen, waardoor bebouwing van de Sloterplas oevers geen doorgang kan vinden?

3. Bent u met D66 van mening dat hiermee de geloofwaardigheid en beslissingsbevoegdheid van Provinciale Staten ernstig wordt aangetast, als een lagere overheid een uitspraak van hogere overheid naast zich neerlegt? Zo nee, waarom niet?

Wij nemen uiteraard aan dat GS geen eerdere toezeggingen hebben gedaan op grond waarvan het stadsdeel Osdorp meent haar verstedelijkingsplannen van de oevers van de Sloterplas alsnog te kunnen verwezenlijken.

4a. Kan het college van Gedeputeerde Staten bevestigen dat noch in het heden, noch in het verleden op enigerlei wijze het stadsdeel Osdorp iets dergelijks is toegezegd, of zelfs is aangemoedigd met de planvorming verder te gaan? Zo nee, welke rol hebben GS dan wel gespeeld en wat hebben GS met het stadsdeel Osdorp afgesproken?

4b. Bent u met D66 van mening dat het stadsdeel Osdorp alleen binnen de door de provincie op 19 november 2007 vastgestelde kaders haar plannen moet ontwikkelen en bent u bereid dit nadrukkelijk onder de aandacht van het stadsdeel te brengen?

5. Is het bij het College van Gedeputeerde Staten bekend dat op de recent gepubliceerde lijst van de “Amsterdamse Top 100 jong erfgoed” ook de Sloterplas met oevers staat? Deelt u de mening van D66 dat deze kernwaarde gerespecteerd dient te worden?

Reactie op vragen over Oevers Sloterplas

In februari heeft de Statenfractie van D66Noord-Holland schriftelijkevragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten hebben bij de vaststelling van de partiële herziening van het streekplan Noord-Holland Zuid besloten niet akkoord te gaan met de verstedelijkingsplannen voor de Sloterplas oevers van het Amsterdamse stadsdeel Osdorp. De voorgestelde wijziging van de rode contour ter plekke werd afgewezen. Het besluit was onder andere gebaseerd op het standpunt van Provinciale Staten dat uit onder meer het respect voor het historische ontwerp de Sloterplas oevers groen en openbaar, en het weidse zicht op de Sloterplas behouden dienen te blijven.

Het stadsdeel Osdorp blijkt zich niets aan te trekken van het besluit van Provinciale Staten. De planvorming is geen moment gestaakt. De ontwikkeling van diverse varianten voor bebouwing van de Sloterplas oevers ter hoogte van Meer en Vaart worden onverkort voortgezet. In alle versies is ruime bebouwing gepland en worden delen van de Sloterplas gedempt. Reden genoeg voor D66Noord-Holland om het e.e.a. aan Gedeputeerde Staten voor te leggen.

In antwoord op de schriftelijke vragen laat Gedeputeerde Staten weten:

§                       Op 10 januari 2008 de besluiten van Provinciale Staten 19 november en 17 december 2007 inzake de partiële herziening van het Streekplan Noord-Holland Zuid en het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord gepubliceerd te hebben in de diverse dagbladen. Gelijktijdig zijn de besluiten en bijbehorende stukken aan de gemeenten en de dagelijkse besturen van de stadsdeelraden Amsterdam aangeboden.

§                       Dat het stadsdeel Osdorp met de planontwikkeling willens en wetens doorgaat in strijd met het besluit van Provinciale Staten is geheel voor eigen risico. Wij zullen het besluit van Provinciale Staten respecteren en niet overgaan tot medewerking, indien het plan aan ons wordt voorgelegd. Indien het plan tot stand komt onder de nieuwe WRO zullen wij een zienswijze indienen waarin wij refereren aan uw besluitvorming. Indien het stadsdeel onze zienswijze niet zal opvolgen, kunnen wij zonodig gebruik maken van onze reactieve aanwijzingsbevoegdheid.

§                       Het college van GS heeft geen enkele actie ondernomen richting het stadsdeel Osdorp die het genoemde plan zou bevorderen. Daarnaast zal het college ervoor zorgen dat het stadsdeel Osdorp de vragen van D66Noord-Holland en antwoorden van het college krijgt, zodat nogmaals duidelijk wordt gemaakt dat het stadsdeel Osdorp alleen binnen de door de provincie op 19 november 2007 vastgestelde kaders haar plannen moet ontwikkelen.