Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2009

Vragen over bedrijventerrein Jaagweg

In oktober 2004 is het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord met grote zorgvuldigheid en politieke discussie door Provinciale Staten vastgesteld. Met betrekking tot de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg heeft Provinciale Staten mede op initiatief van D66 een amendement vastgesteld waarin de volgende randvoorwaarden aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein worden gesteld:
– realisering van het regionale bedrijventerrein op de Jaagweg kan alleen plaatsvinden op een ecologisch verantwoorde wijze, d.w.z. 100% duurzaam ingericht met de ambitie dit een nationaal voorbeeldproject te maken
– er moet in ieder geval ook sprake zijn van een robuuste groene buffer tussen het dorp Berkhout en het bedrijventerrein
– het regionale bedrijventerrein kent een absolute begrenzing, waarbuiten geen verdere grootschalige bebouwing zal worden toegestaan;
– bebouwing van het natuurgebied de Leekerlanden zal niet aan de orde kunnen komen;
– gelijktijdig met de aanleg van het bedrijventerrein de ecologische verbindingszone wordt gerealiseerd
– de kosten van duurzame inrichting, waaronder landschappelijke inpassing, en
de relevante infrastructuur ten laste komen van het Jaagwegproject

In dit ontwikkelingsbeeld is tevens vastgesteld dat Westfrisia-Noord pas na 2014 ontwikkeld zou worden. De statenfractie van D66 was in het belang van het landschap en economische concentratie van bedrijvigheid van mening dat eerst Westfrisia-Noord ontwikkeld moest alvorens na te denken over een mogelijke ontwikkeling van de Jaagweg.

Uit de media en uit contacten met de belangengroep Berkhout is Boos hebben wij vernomen dat de provincie voornemens is de gronden van het terrein Jaagweg aan te kopen, alsmede Westfrisia-Noord gelijktijdig te ontwikkelen en aanpassingen te doen aan de ecologische verbindingswaarde.

Vragen:
1. Op basis van welke argumenten wilt u afwijken van de afspraak in het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland-Noord dat Westfrisia-Noord pas na 2014 ontwikkeld wordt?

2. Bent u met D66 van mening dat een dergelijke afwijking van het Ontwikkelingsbeeld door Provinciale Staten moet worden goed gekeurd?

3. Bent u het met D66 eens dat met de ontwikkeling van Westfrisia-Noord de ontwikkeling van het bedrijventerrein Jaagweg niet meer noodzakelijk is?

4. In hoeverre bent u van plan bij de Jaagweg af te wijken van de afspraken met Provinciale Staten over de 100% duurzame inrichting, de absolute begrenzing, de robuuste groene buffer en de ecologische verbindingszone?

5. Waarom bent u van plan zelf de gronden aan te kopen en wanneer wilt u Provinciale Staten bij deze aankoop betrekken?

6. Welke financiële risico’s loopt de provincie met de aankoop van de gronden en hoe worden die gedekt?

7. Bent u met D66 van mening dat u met de aankoop van deze gronden op de stoel van de projectontwikkelaar gaat zitten, terwijl projectontwikkeling bij uitstek een taak van de markt is en als vanzelf tot stand komt als de vraag uit de markt ook daadwerkelijk daar is?