Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

D66 stelt mondelinge vragen over werkgelegenheid West-Friesland

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Het onlangs uitgesproken faillissement van de DSB-bank met het hoofdkantoor in West Friesland heeft in Wognum en omgeving een enorme schok te weeg gebracht. Met lede ogen hebben wij moeten toezien dat meer dan 1400 mensen per direct hun baan zijn kwijtgeraakt en dat nog eens 700 mensen binnen afzienbare tijd eveneens op straat staan.

Het is algemeen bekend dat de woon-werkbalans in Noord-Holland Noord ernstig verstoord is. Niet voor niets spant de provincie zich in om de bedrijvigheid aldaar te stimuleren. Echter, als gevolg van de kredietcrisis loopt de economie terug en staan investeringen al zeer onder druk. De glastuinbouw, de bollensector en de logistieke sector hebben het zwaar. Daar komt het faillissement van DSB dan nog eens bij, met een groot verlies aan directe en indirecte banen bij toeleveranciers en de locale middenstand.

De provincie neemt ongetwijfeld de nodige initiatieven, maar daar hebben wij nog weinig van kunnen meekrijgen. Graag krijgen we een algemene toelichting en en reactie op basis van onderstaande vragen en suggesties.

Want naar de mening van D66 rechtvaardigt de relatief grote implosie door het wegvallen van de werkgelegenheid bij DSB een extra inspanning van de provincie. Minister Bos beloofde alles in het werk te stellen om de ex-werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen. Het houden van Banenmarkten en het inzetten van een Mobiliteitscentrum is natuurlijk prima, maar zijn helaas onvoldoende om de plotseling extreem hoge instroom van werkzoekenden te plaatsen. D66 wil voorkomen dat young professionals uit de regio wegtrekken, waardoor op termijn de economische aantrekkingskracht van West Friesland verder verslechtert.

Omdat de economische stabilteit in de regio West Friesland op het spel staat, zie ik aanleiding om namens de fractie van D66 de volgende vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten:

  • Wat zijn de gevolgen van het wegvallen van DSB als grote werkgever in West Friesland voor de onbalans in wonen en werken in die regio? Wat zijn de psycho-sociale gevolgen en welke gevolgen heeft het voor de economie in die regio?
  • Zijn Gedeputeerde Staten bereid extra inspanningen te leveren om deze mensen voor de regio te behouden en van werk en kennis te voorzien? Zo ja, aan welke inspanningen wordt dan – naast banenmarkten en mobiliteitscentra – gedacht? 

Om effectief te kunnen opereren is een goede analyse van het type werkbehoefte onontbeerlijk. 

  • Welk inzicht hebben Gedeputeerde Staten in het soort professionals dat thans aan de kant staat? Om welke aantallen gaat het qua opleiding, beroepen, functies en werkervaring?

Voor de mensen die hun baan verloren hebben is het essentieel dat zij actief blijven en blijven investeren in zichzelf. Dat kan op de arbeidsmarkt met behulp van werkervaring, zoals het lopen van stage bij bedrijven die tijdelijk zogenaamde ‘dubbelbanen’ aanbieden. Maar zij kunnen ook van de nood een deugd maken en hun kennis middels (bij)scholing op peil brengen of vergroten.

D66 zou graag de arbeidsmarkt voor getalenteerde mensen van een impuls voorzien.

  • Welke initiatieven achten Gedeputeerde Staten denkbaar om het bedrijfsleven en locale overheden te stimuleren bij wijze van stage die zogeheten dubbelbanen te laten aanbieden. Welke mogelijkheden zien Gedeputeeerde Staten voor de eigen provinciale organisatie in deze? 
  • Wat vinden GS van het volgende voorstel van D66 om het leegkomende DSB-kantoor in te zetten:

              – Voor flexplekken voor forensen, die anders dagelijks naar het zuiden van de provincie reizen? Voordelen: het verkeer op de A7, A8 en A10 wordt ontlast; professionals blijven behouden voor de regio; belangrijk voor de locale economie; grotere kans op uiteindelijke definitieve vestiging in West Friesland.

             – Als innovatiecentrum alwaar startende ondernemers zich tijdelijk kunnen vestigen en/of flexibel kantoorruimte kunnen huren?

  • Zijn Gedeputeerde Staten bereid plannen en kansrijke initiatieven die de getroffenen stimuleren om actief te blijven onder de aandacht van minister Bos te brengen, opdat diens belofte gestalte kan krijgen dat hij alles in het werk zou stellen om ex-werknemers zo snel mogelijk weer aan de slag te helpen? Zien Gedeputeerde Staten ook elders in de provincie knelpunten die op vergelijkbare manier aangepakt kunnen worden?
  • Zijn GS bereid, gezien de uitzonderlijke omstandigheden, deze situatie als een bijzondere situatie te beschouwen en experimentele middelen in te zetten, die leer- en werkervaring stimuleren en die later ook elders in de provincie toepasbaar zijn?