Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

D66 stelt samen met SP vragen over huisvuil over water

Het Noord-Hollands Dagblad van 13 maart jl. bericht dat de Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar stopt met de aanvoer van huisvuil uit Flevoland per schip. Tot nu toe meert de Flevotrans drie keer per week aan bij de overslaghaven aan het Noord-Hollands kanaal. Per keer wordt dan 880 ton afval in 80 containers gelost om te worden verwerkt. Het huisvuil van Flevoland werd tot ruim een jaar geleden geladen in de overslaghaven op het EPON-eiland bij Lelystad, maar de elektracentrale had de ruimte zelf nodig. Sindsdien wordt het vuil vanuit Flevoland eerst in containerwagens naar Harderwijk gebracht om daarna alsnog per boot naar Alkmaar te worden verscheept. De omweg Lelystad, Harderwijk, Alkmaar is inefficiënt en wordt te duur. Daarom wil HVC gaan rijden met lange en zware vrachtauto’s van <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />25 meter lang die steeds 27 ton afval vervoeren in drie containers. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Een simpel rekensommetje leert dat per containerboot 32 zware vrachtwagens van 25 lengte heen en weer moeten gaan rijden tussen Lelystad en Alkmaar. Met drie containerboten per week zijn dat bijna 5.000 vrachtwagens per jaar die in totaal 10.000 maal de afstand tussen beide steden moeten rijden. 

In het 2006 hebben Provinciale Staten het D66-initiatiefvoorstel Wegen om te Bevaren unaniem aangenomen. Dit was gericht op het mobiliseren van de wil en de daadkracht om de bereikbaarheid van de Randstad te vergroten door intensiever gebruik te maken van de binnenvaart bij goederendistributie. De filelengten halen steeds grotere records, terwijl het milieu en de leefbaarheid achteruit hollen. De provincie Noord-Holland heeft in dit gehele proces vooral een ‘aanjaagfunctie’ om het Rijk en de overige relevante partijen bij elkaar te brengen en daarmee het goederenvervoer over water verder vorm en inhoud te geven.

D66 en de SP zijn zeer ongelukkig met de situatie die nu is ontstaan. Met het vervoer over water wordt een belangrijke opgave gediend. De druk op de toch al overvolle wegen tussen Flevoland en Noord-Holland neemt daardoor immers af en de CO2 uitstoot is bij vervoer over water het laagst. Het verzamelen van huisvuil, het transporteren per schip en het centraal verwerken van afval is een belangrijk duurzaamheidsdoel dat prioriteit moet hebben boven andere belangen.

De recente ontwikkelingen, waarbij de wegen tussen Lelystad en Alkmaar jaarlijks 10.000 extra verkeersbewegingen van 25 meter lange en zware vrachtauto’s krijgt te verwerken, vinden D66 en SP onacceptabel en zijn aanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan het college van Gedeputeerde Staten:

 

  • Was het college van GS er van op de hoogte dat de aanvoer van afval uit Lelystad sinds ruim een jaar geleden op een andere manier georganiseerd moest worden omdat de elektriciteitscentrale van Lelystad de overslagkade zelf nodig had? 
  • Op welke wijze en wanneer is hierover met de provincie Flevoland overleg geweest?
  • Heeft het college van GS er van kennis genomen dat vergunningen zijn aangevraagd zodat per mei dit jaar afval van Flevoland niet langer via het water, maar over de weg wordt vervoerd naar de afvalcentrale Alkmaar?

In 1996 hebben Provinciale Staten een motie van D66 aangenomen voor de aanleg van de overslaghaven aan het Noord-Hollands Kanaal bij Alkmaar. Zo kon het transport van brandbaar afval per binnenschip naar de vuilverbrandingsinstallatie in Alkmaar in gang worden gezet en is veel vrachtverkeer over de weg voorkomen. Niet eerder dan in 2001 is die overslaghaven geopend. Het is het gezamenlijk belang van Noord-Holland en Flevoland om de druk op de beperkte wegencapaciteit blijvend te beperken en de CO2-uitstoot te minimaliseren.

Gelet op het bovenstaande en de lange doorlooptijd om tot realisatie van een nieuwe overslaghaven te komen dringen de Statenfracties van D66 en SP er bij het college op aan vooral te zoeken naar een slimme, creatieve oplossing die de continuïteit op de langere termijn het beste dient.

  • Is het college van GS bereid om met de provincie Flevoland tot afspraken te komen zodat de overslag van het huisvuil per schip duurzaam gehandhaafd blijft? Dat in het belang van de bereikbaarheid en luchtkwaliteit met grote spoed een slimme, creatieve oplossing gevonden moet worden om het huisvuil vanuit een overslaghaven in Lelystad danwel Almere te kunnen blijven vervoeren over water?