Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 28 november 2009

Inbreng D66 tijdens Lentenota 2010

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Hieronder staat de volledige inbreng door Joke Geldhof namens de D66-statenfractie tijdens de behandeling van de Lentebrief met de Voorjaarsnota 2009 en Kaderbrief 2010 afgelopen maandag 22 juni. De ingebrachte motie m.b.t. beleidsreductie is verworpen met alleen D66 vóór. De motie prijscompensatie organisaties en instellingen is aangehouden tot de begrotingsbehandeling. Ondertussen zal het (nieuwe) college inventariseren om welke bedragen het gaat en hoe de dekking gevonden moet worden.

Voorzitter, Het college is 12 dagen geleden afgetreden. D66 zal vandaag zaken aanreiken die vanuit de visie van D66 in het beleid voor opgenomen moeten worden. Ongeacht de samenstelling van het nieuw te vormen college.

D66 vindt dat het nieuwe college zo snel mogelijk moet formuleren op welke doelen zij afrekenbaar is en hoe Noord-Holland er in 2011 uit zal zien.

 1. Ligt de provincie op schema voor reductie van de CO2-uitstoot met 50% in 2020?
 2. Komen er écht meer initiatieven voor meer vrachtvervoer over water?
 3. Krijgen het Landschap en Landschappelijke waarden de aandacht die ze verdienen? Zijn die waarden gezekerd in de Provinciale Structuurvisie?
 4. Wordt de Kop van NH eindelijk beter bereikbaar? Opwaardering van de N9 tussen De Stolpen en Den Helder moet wat D66 betreft véél hoger op de prioriteiten lijst.
 5. Krijgt de omschakeling naar meer biologische landbouw z’n beslag, ook in deze onzekere economische tijden? Waar mogen we in 2011 op rekenen?
 6. Komt er eindelijk aandacht voor sportaccommodaties aan de basis van de breedtesport? De breedtesport heeft de provincie hard nodig!
 7. Wordt het gebruik van de recreatiegebieden vergroot en wordt kleinschalige bedrijvigheid mogelijk gemaakt? D66 plet voor zuinig omspringen met de groene ruimte en kwaliteitsbehoud door economische dragers.
 8. Blijft NH veilig en houden de burgers blijvend droge voeten?
 9. Komen er duurzame maar stevige economische ontwikkelingen, ontleend aan de kernkwaliteiten van de Noordvleugel: de Noordkop met duurzame agrarische productie, energie en toerisme en Amsterdam met de creatieve sector? Ligt het accent op een hoogwaardig vestigingsklimaat? Met kunst, cultuur, natuur en landschappelijke waarden geïntegreerd in de Metropoolregio Amsterdam?

Dat over hoe Noord-Holland zich moet ontwikkelen richting 2011.

Toch ook enkele punten waarvan D66 zegt: doe dat maar niet meer…

1. De provincie moet wegblijven van het hellende vlak van mede riscio bij de ontwikkeling van terreinen voor woningbouw of bedrijven. D66 blijft van mening dat de provincie moet sturen op kaders en bestemming. Zie in wat voor wonderlijke situatie de provincie gekomen is met de aankoop van de Jaagweg bij Berkhout. Geen harde bestemming, toch wordt juist dát terrein niet aangemerkt als terrein dat voorlopig niet ontwikkeld wordt. Waarom? Omdat de provincie dat zelf heeft aangekocht en er belang bij heeft dat het wél wordt ontwikkeld.

 • Los van het feit dat afspraken over te bebouwen oppervlakte en ecologische waarden worden genegeerd.
 • Los van het risico dat het handelen kan worden aangemerkt als staatssteun.
 • Los van het gegeven dat niet het volledige rapport met behoefteramingen bij Provinciale Staten bekend was ten tijde van de aankoop.
 • Los van dit alles: De provincie zit de autonome ontwikkelingen in de markt dwars.

D66 vindt deze manier van projecten ontwikkelen volstrekt ongewenst en roept het nieuwe college op zich hier verre van te houden.

2. De provincie moet overgaan tot beleidsreductie. Waarom? Omdat onder invloed van de recessie het aantal auto’s en het gewicht in rap tempo afneemt. Met als direct gevolg: forse afname van de inkomsten van de provincie. Minder auto’s en auto’s in een lagere gewichtsklasse betekent immers minder inkomsten uit de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. Dat brengt de dekking van projecten in gevaar en vraagt actie!

In het voorjaar van 2008 bracht de commissie Lodders rapport uit over de provinciale taken. D66 is van mening dat de Provincie als bestuurslaag versterkt moet worden op haar kerntaken zoals de ruimtelijke ordening, zorg voor het landschap en mobiliteit. Daar waar overlap is met gemeentetaken of het Rijk moet de Provincie zich terugtrekken en haar beleid reduceren. Wij zouden daar graag onderzocht zien op welke beleidsterreinen en in welke mate beleidsreductie gerealiseerd kan worden. Met als doel, dat de provincie enerzijds kosten bespraart en anderzijds zich maximaal toelegt op het zorgvuldig uitoefenen van haar wettelijke taken.

Motie: overwegende dat:

§                       de inkomsten van de provinciale opcenten zullen teruglopen omdat vanwege de economische ontwikkelingen minder auto’s en auto’s van lagere gewichtsklasse in de provincie geregistreerd staan;

§                       het niet wenselijk is de teruglopende inkomsten uit de opcenten op de motortijtuigenbelasting te compenseren door de opcenten te verhogen;

§                       de commissie Lodders in haar rapport (voorjaar 2008) adviseert dat provincies zich concentreren op hun kerntaken hetgeen tot incidentele en structurele besparingen zal leiden;

§                       het Rijk de uitkering via het provinciefonds heeft gekort;

besluiten:

te onderzoeken op welke beleidsterreinen en in welke mate de provincie haar beleid kan reduceren en hierover in oktober 2009 te rapporteren aan Provinciale Staten.

3. De provincie moet stoppen met het schrappen van automatische prijscompensatie voor organisaties en instellingen. Wij weten allemaal dat met de inflatie het prijspeil van lonen en salarissen meestijgt. De provincie kan dan niet de kop in het zand steken en net doen of alles vanzelf minder gaat kosten, terwijl de kwaliteit gelijk blijft… Organisaties en instellingen zijn bovendien voor een deel van hun inkomsten afhankelijk van commerciële activiteiten. Maar vanwege de financiële problemen houden veel bedrijven de hand op de knip. Het zakelijk verhuur van ruimtes of faciliteiten is behoorlijk teruggelopen. Meer dan voorheen zijn organisaties en instellingen aangewezen op publieke middelen om hun publieke diensten te kunnen blijven bieden. Daarom komen wij met een motie om per 1 januari 2010 de prijscompensatie weer in te stellen en de dekking te regelen bij de begroting.

Motie: overwegende dat:

§                       de vergoedingen aan organisaties en instellingen per 1 januari 2008 zijn bevroren voor wat betreft automatische prijscompensatie;

§                       met de inflatie het prijspeil van lonen en andere kosten meestijgen;

§                       door de verslechterde economische situatie de inkomsten uit commerciële activiteiten sterk terug lopen, waardoor organisaties en instellingen meer dan voorheen zijn aangewezen op publieke middelen om hun publieke functie te kunnen blijven vervullen;

besluiten:

met ingang van 1 januari 2010 voor organisaties en instellingen weer over te gaan tot het automatisch compenseren van prijzen en de vergoedingen met het prijspeil mee te laten stijgen en de dekking te regelen bij de begroting.

Voorzitter, als het goed is weet u inmiddels wat D66 ziet als de uitdaging voor de komende jaren. De visie van D66 is die van de compacte stad, waarbij woningen, bedrijven en voorzieningen binnen de rode contouren gerealiseerd worden. In de metropolitane strategie staat de balans tussen groen, wonen, werken en recreëren centraal. Bij de stedelijke concentraties wint de internationale concurrentiekracht niet alleen met groen en natuur, maar ook met de beschikbaarheid van allerlei sociale en culturele voorzieningen. Beeldende kunst en Culturele planologie spelen een essentiele rol en moeten blijvend aandacht krijgen. En niet te vergeten: goede verbindingen en ontsluitingen met openbaar vervoer, denk daarbij vooral aan de lijn Haarlem-Den Haag, waar een grote bouwopgave ligt.

Een andere uitdaging voor de komende jaren ziet D66 op het sociale vlak: de Jeugdzorg, de breedtesport en aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De provincie moet zijn meerwaarde tonen. Voor de jeugdzorg is dat het mogelijk maken van een zelfstandige, professionele zorg zonder wachtlijsten voor tijdelijke opvang en aandacht voor vrijwilligers als sociaal cement in de samenleving zowel in stad als op platteland.

Voorzitter, ik rond af. Welke samenstelling het nieuwe college ook zal krijgen, D66 zal oppositie blijven voeren náást dat college. Kritisch en constructief. Zo hebben wij dat gezegd in april 2007. Zo zeggen wij u dat vandaag weer.