Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 mei 2010

D66 stelt vragen over spoordoorsnijding Naarden-Bussum

D66 Noord-Holland vraagt aandacht voor de problemen rond de Spoorse Doorsnijdingen bij Naarden-Bussum. D66 ziet graag dat Gedeputeerde Staten deze problematiek bij minister Eurlings (de rijksoverheid) onder de aandacht brengt.

Immers voor de verbetering van de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam zal dit deel van het spoor intensiever gebruikt gaan worden. Wat direct tot gevolg heeft dat de spoorwegovergangen in Naarden en Bussum nog langer gesloten zullen blijven. Met ernstige gevolgen voor de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming van openbaar vervoer, normaal verkeer en hulpdiensten in die gemeenten die nu al te kampen hebben met overgangen die in de spits meer dan 50% van de tijd gesloten zijn.

Het verbaast D66 dat Gedeputeerde Post in haar brief van 26 november 2009 wel aandacht vraagt voor enkele Noord-Hollandse gemeenten buiten de Metropoolregio Amsterdam, maar Naarden-Bussum blijkbaar over het hoofd ziet.

Joke Geldhof stelt vragen aan het College van GS van Noord-Holland

Amsterdam, 2 mei 2010
Betreft: Spoorse doorsnijdingen Naarden-Bussum

Geachte heer Van der Meché,

Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten van Noord-Holland stel ik namens de fractie van D66 de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Inleiding
Het onderzoeksbureau Arcadis heeft een inventarisatie van plaatsen met sterke spoordoorsnijding uitgevoerd vergelijkbaar met Naarden-Bussum. Op 9 februari jl. heeft de gemeente Bussum mede namens de gemeente Naarden ingesproken bij de Structuurvisie Noord-Holland 2040. In de brief d.d. 26 november 2009 aan de Minister van Verkeer en Waterstaat dhr. Eurlings wordt de situatie in Naarden-Bussum niet aangeven als locatie waar de problematiek van spoorse doorsnijdingen speelt. In haar rol als voorzitter van Platform Bereikbaarheid Metropoolregio Amsterdam, noemt gedeputeerde mevrouw Post wèl Castricum, Heiloo en Alkmaar als locaties waar de problematiek van spoorse doorsnijdingen speelt. Deze gemeenten behoren niet tot de Metropoolregio Amsterdam.

 
De Statenfractie van D66 is verbaasd dat Naarden-Bussum in de betreffende brief aan Minister Eurlings niet is genoemd, terwijl die gemeenten wèl deel uitmaken van het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam.

Bij de stukken voor de vergadering van de Commissie Wegen Verkeer en Vervoer van 19 april jl. is informatie ontvangen over de situatie van de spoorse doorsnijdingen in Naarden-Bussum. D66 ziet hierin aaanleiding tot het stellen van de volgende vragen aan Gedeputeerde Staten.

Vragen

  1. Is het college van Gedeputeerde Staten op de hoogte van de situatie van de problematiek van spoorse doorsnijdingen in Naarden-Bussum?
  2. Onderschrijft het college de inventarisatie van Arcadis? Zo nee, waarom niet?
  3. Waarom is in de brief aan minister Eurlings de problematiek van spoorse doorsnijdingen in Castricum, Heiloo en Alkmaar wel opgenomen terwijl deze gemeenten niet tot de Metropoolregio behoren en is de problematiek van spoorse doorsnijdingen in Naarden-Bussum niet opgenomen terwijl deze gemeenten wél deelnemen in de Metropoolregio Amsterdam?
  4. Kunnen Gedeputeerde Staten aangeven hoeveel ongelijkvloerse kruisingen aanwezig zijn op het tracé in Zaanstad en het tracé Castricum, Heiloo, Alkmaar? Idem op het tracé Naarden-Bussum?
  5. Hoe verhouden zich de sluitingstijden van de spoorwegovergangen in Zaanstad, het tracé Castrcum, Heiloo, Alkmaar en het tracé Naarden-Bussum?
  6. Hoe verhoudt zich het aantal personen en voertuigen dat gebruik maakt van elk van de overgangen in Zaanstad, het tracé Castricum, Heiloo, Alkmaar en het tracé Naarden-Bussum?
  7. Deelt het college van Gedeputeerde Staten de zorgen van D66 ten aanzien van de doorstroming van het wegennet, de betrouwbaarheid van het locale en regionale openbaar vervoer en de veiligheid en oversteekbaarheid in Naarden-Bussum in relatie tot de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam?
  8. Is het college van Gedeputeerde Staten alsnog bereid de problematiek in Naarden-Bussum bij Minister Eurlings aanhangig te maken? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van D66
Joke Geldhof

De antwoorden van GS:

Vragen & Antwoorden

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3