Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 september 2010

Inhaalslag nodig voor bereikbaarheid Zuid Kennemerland, Bollenstreek en Haarlemmermeer

D66 lanceert regionale visie 

De gezamenlijke D66 fracties van de gemeenten in Zuid Kennemerland, Haarlemmermeer en Hillegom pleiten voor het investeren in een duurzame, CO2 neutrale, bereikbaarheid en ontwikkeling van de Zuidwest flank van de Metropoolregio Amsterdam.

Het is een gebied waar meer dan 450.000 mensen wonen. Nu en in de toekomst moeten we tegemoet komen aan de mobiliteit behoefte van al die mensen. “Gaten in de oost-west verbindingen voor de auto en achterstand in openbaar vervoer infrastructuur moeten weggewerkt worden. Dat kan alleen wanneer gemeenten gezamenlijk optrekken en zich op de kaart zetten met duidelijke prioriteiten en een visie op de lange termijn,” stelt Hein Struben, voorzitter D66 Bloemendaal. “Een goed draaiende Zuidwest flank draagt bij aan de hele Metropool. De winst zit in betere afstemming van ruimte en infrastructuur tussen alle betrokken partijen.”

Wegen EN Openbaar Vervoer

D66 geeft prioriteit aan het oplossen van verkeersstagnatie, gevaar en hinder, maar wil ook de onderbenutting van openbaar vervoer in zowel rail als bus aanpakken. “De opgave is de ombouw tot een robuust, duurzaam en hoogwaardig openbaar vervoernet (HOV) van stamlijnen met RegioRail en Bus HOV. Goede veilige fietsroutes en intelligent gestuurde buurtbussen zijn nodig voor verbinding naar de haltes in de stamlijn evenals P+R voorzieningen voor de auto”, zegt verkeers- en stedenbouwkundige ir Boudewijn Bach,

D66 wil de kwaliteit van de compacte centra en de knooppunten van openbaar vervoer beter benutten en versterken. De bouw van 30.000 woningen in de regio, de bereikbaarheid van de clusters van werkgelegenheid, de hinder van doorgaand vrachtverkeer in de dorpen, de vergrijzing, het toenemende recreatieverkeer zijn enkele van de vele redenen dat investeren in verkeer&vervoer infrastructuur noodzakelijk is. Bij verbetering van de bereikbaarheid staat behoud van het gedifferentieerde woonmilieu in het bijzondere landschap voorop.

Waar draait het nu om?

1. Prioriteit voor alternatievenonderzoek in overleg met bewoners en bedrijven voor de HOV verbinding Delftplein naar Haarlem centrum,
2. Maak het centrum-traject Zuidtangent in Haarlem flaneer-vriendelijk: 30km/u dienstsnelheid handhaven en extra halte Turfmarkt èn Raaks aanleggen. Frequentie is belangrijker dan snelheid.
3. Verlos Vogelenzang, Heemstede en Hillegom van zuid-noord doorgaand vrachtverkeer. Neem als provincie Zuid-Holland en Noord-Holland eindelijk een tracé besluit voor “De weg bezuiden Bennebroek’, de verbinding N206 naar Nieuwe Bennebroekerweg.
4. Maak de Oostring rond Haarlem af door het realiseren van tunnelverbinding N208/Randweg naar N205/Schipholweg en trek de Prins Bernardlaan door onder het spoor,
5. Verbeter fietsroutes tussen dorpen en OV knooppunten en maak een recreatieve Oost-West fietsroute door de duinen voor verbinding van de West-flank Haarlemmermeer met de kust.
6. Sluit nieuwe woningbouw in de Westflank Haarlemmermeer aan op het railstation Hillegom in de Stedenbaan Haarlem-Leiden en open nieuwe stations in Vogelenzang en Westergracht in Haarlem.

Auto EN HOV

In de visie geeft D66 aan dat een inhaalslag naar een RegioRail en Bus HOV-net en een volwaardig autosysteem onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De visie geeft voor de langere termijn een groot aantal noodzakelijke maatregelen waarbij in ieder geval de 4-sporigheid van de lijn Haarlem–Halfweg opvalt. Gepleit wordt voor behoud van de mogelijkheid tot uitbouw van Zuidtangent tot RegioRail, een verbindende lus tussen N208/A22 voor het autoverkeer, verbetering seizoensbuslijnen en openbaarvervoer naar Bloemendaal aan Zee via een light rail langs het strand net zoals ook aanwezig bij de Belgische kust. De D66 “Visie op Verkeer en Vervoer en ontwikkeling WEST-WING van de Metropool Regio Amsterdam’ is in te zien op de site van www.d66noordholland.nl.

Download de volledige regionale Verkeer & Vervoer Visie hier.