Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 september 2010

Provincie neemt groot risico voor nieuwe weg van Alkmaar naar Zwolle

Op 27 september zit voor D66 het venijn in de staart van de Provinciale Statenvergadering. De meeste spreektijd van de in totaal 18 minuten is gereserveerd voor het onderwerp Realisatie-overeenkomst Westfrisiaweg.

Wadloopvergunningen beperkt

Eerst spreken de Staten over de Wadloopverordening die in verschillende provincies behandeld wordt. D66 ondersteunt de motie van GL over het mogelijk maken
van stilzwijgend verlengen van vergunningen. D66 steunt deze omdat de overheid een betrouwbare partner moet zijn voor wadloop-ondernemers en de “Lex Silencio Positivo” daarbij hoort. Motie haalt het helaas niet. D66 wil in ieder geval niet dat stilzwijgend verlengen de normale procedure wordt bij het verlenen van vergunningen – tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Anders komt het neer op extra regeldruk.

Jeugdzorg gaat beter

GS heeft een duidelijke rapportage opgesteld over de stand van zaken van de wachtlijsten in de jeugdzorg (n.a.v. een eerdere motie van D66). Er gebeurt veel, maar de wachtlijsten zijn nog niet weg. Met name uitstroming levert problemen op. Ieder kind dat jeugdzorg nodig heeft moet daarop kunnen rekenen en daarom wil D66 dat GS de activiteiten gericht intensiveert. Zafer Yurdakul dient een motie in met de opdracht voor de Gedeputeerde om in samenspraak met Bureau Jeugdzorg Noord-Holland maatregelen te treffen om de hulptrajecten efficiënter te maken.

Wanneer de zelfstandigheid van cliënten, en van de direct betrokkenen vergroot wordt, kunnen kinderen sneller uit hulptrajecten worden geplaatst. Daarover moeten prestatieafspraken gemaakt worden. De motie wordt door de Gedeputeerde met een kleine wijziging overgenomen, daardoor vinden andere partijen de motie overbodig. Mede omdat de Gedeputeerde al toezegt deze weg in te slaan en de prestatieafspraken te maken. Daarop is de motie ingetrokken.

Beleidsnota Regionale Luchthavens

De Gedeputeerde kan zich vinden in een motie van de SP om de groei van regionaal luchtverkeer nauwlettend te volgen. D66 stemt als enige tegen. Wij denken dat je de overlast van luchtverkeer moet willen beperken, maar niet alleen de groei van vluchtbewegingen. Tellen zonder duidelijke doelstelling of grens dient geen doel, maar is alleen extra regeldruk. En met alleen tellen ben je er niet.
Ons amendement over het leidend zijn van de ruimtelijke ordening en dus de bestemmingsplannen in plaats van een bepaalde luchthavenregeling, kan geen instemming vinden bij de gedeputeerde. Wij zien de ambtshalve wijziging in de nota om al naar het uitkomt een luchthavenregeling te weigeren of toe te staan wel als politiek-inhoudelijk: een wijziging die beleidsmatig meer vrijheid biedt. CU/SGP en SP gaan met ons mee bij de stemming, maar de anderen niet.

Buiten regent het en binnen passeren het Inpassingsplan Windpark Wijdenes, de woonvisie en de zomernota. Details over de gevoerde discussie kunt u altijd bekijken of nalezen op de website van de provincie Noord-Holland.

Realisatie-overeenkomst Westfrisiaweg

Dit onderwerp gaat over een nieuwe doorstroomweg van Alkmaar, via Hoorn naar Enkhuizen en vervolgens naar Zwolle die N23 gaat heten. Er wordt een besluit genomen over de realisatie-overeenkomst voor het traject in Noord Holland zoals dat door GS wordt voorgesteld van Alkmaar tot aan de Raadhuislaan, en tevens voor de nu nog ontbrekende financiële middelen van 146 miljoen euro. Dat is veel geld in tijden dat de provincie structureel 60 miljoen moet bezuinigen.
Het is geweldig dat zoveel gemeenten op één lijn zitten voor het wegtracé van de Westfrisiaweg. D66 is zonder meer voor het opwaarderen van de Westfrisiaweg. Dit is belangrijk voor leefbaarheid, economie en milieu. Het gaat nu om de financiering. Het rijk draagt minder bij dan verwacht; de minister hecht klaarblijkelijk minder waarde aan de verbinding dan de regio. De provincie draagt al een procentueel zeer groot deel (100 miljoen euro) bij aan dit project. Daarbovenop liggen in de voorstellen van GS alle risico’s bij de provincie. Niet alleen voor de ontbrekende financiering van 146 miljoen euro, maar ook de eventuele meerkosten. Dit bedrag betreft nog niet de kosten voor het complete tracé, want de weg langs het IJsselmeer is niet in de realisatie-overeenkomst opgenomen. Wel is over dat laatste stuk weg afgesproken dat de financiële verantwoordelijkheid primair bij de provincie ligt. Dus het bedrag wordt nog hoger. Een bijkomend risico is of de gemeenten in staat zijn hun bijdrage te leveren. Deze is afhankelijk is van de uitgifte van bedrijventerreinen. Of die terreinen daadwerkelijk benut gaan worden is in deze tijd onzeker. De Provincie schuift de risico's door naar de toekomst. Dat is voor D66 onaanvaardbaar.

Daarnaast heeft GS een geheim dekkingsvoorstel voor de 146 miljoen euro, waarbij het niet anders kan dan dat andere beleidsterreinen en prioriteiten de dupe zijn. Het bestaan van dit dekkingsvoorstel alleen al verzwakt de onderhandelingspositie van de provincie naar het Rijk. Die weten ook dat er al een dekking mogelijk is en zal rustig achterover gaan leunen.

De manier waarop eerder de plannen voor de N201 gerealiseerd zijn is een beter voorbeeld. De financiering was rond. De wijze van handelen van GS vormt nu een belemmering voor het zoeken naar oplossingen.
D66 wil dat GS de tering naar de nering zet. Ga gefaseerd te werk. Doe een open aanbesteding in transparant proces. Een voorwaarde daarvoor is een projectbureau dat een procesbureau wil zijn en samenwerkt om slimme externe oplossingen te vinden. Knoop de eindjes aan elkaar. Realiseer de weg in delen op het moment dat je de financiering rond hebt. Geldzorgen en risico’s naar de toekomst schuiven is niet aanvaardbaar.

De gedeputeerde weert zich in de discussie gedreven tegen alle bezwaren en de coalitie houdt op dit onderwerp de gelederen gesloten. Een motie van GL om de dekking van de 146 miljoen euro binnen het budget van Wegen Verkeer en Vervoer te houden en daarbinnen de dekking niet ten koste te laten gaan van de budgetten voor OV of fiets is door D66 gesteund en is aangenomen. De voordracht zelf werd met 32 stemmen voor (de coalitie van VVD, CDA, PvdA en GL) en 15 tegen (de oppositie van o.a. D66 en SP) aangenomen. “One risk a day” zeggen ze, maar vandaag is dat wel een hele grote.

CVS