Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 maart 2012

Zonne-energie ook een speerpunt in Noord-Holland

Provinciale Staten hebben de speerpunten in het koersdocument duurzame energie op 5 maart 2012 aangepast. Een amendement van D66, mede ondertekend PvdA en Ouderen Partij Noord-Holland, en een motie van D66 zijn aangenomen na een uitgebreide discussie waarin alle partijen participeerden.

Het uitgangspunt van het koersdocument is het versterken van de economische structuur. “Dit uitgangspunt onderschrijft D66,” stelt Ilse Zaal, Statenlid, in haar eerste termijn, “maar wij willen de opwekking van duurzame energie ook in een breder perspectief plaatsen: het gaat er om dat in Noord-Holland zoveel mogelijk duurzame energie wordt opgewekt en dat de provincie in de toekomst onafhankelijk wordt van fossiele brandstoffen. Om volledig over te gaan op duurzame energie zullen meerdere vormen van opwekking naast elkaar moeten worden toegepast.” Regionale integrale opwekking staat wat D66 betreft voorop. Daarnaast moet voor ieder project voldoende draagvlak bestaan in de omgeving. De rol van de provincie is geen subsidiërende, maar een stimulerende en faciliterende – zowel op het gebied van kennis als op het gebied van toepassing. De Energy Board vervult daarbij een belangrijke rol.

D66 is blij met de keuze voor innovatie in het koersdocument. De sector duurzame energie is sterk in ontwikkeling. We moeten niet alleen denken aan nu, maar ook kijken naar de langere termijn. Een gezamenlijke motie van CDA, VVD en D66 voor een “ innovatiefabriek”, waardoor kleinere innovatieve projecten een kans krijgen, is aangenomen, evenals een amendement van dezelfde partijen om innovatieve projecten – de zogenoemde “innovators” als speerpunt op te nemen.

D66 heeft met het amendement toepassing van zonne-energie als speerpunt toegevoegd aan het koersdocument. Zonne-energie is toekomstbestendig, levert steeds meer rendement en de terugverdientijd neemt sterk af. Daarom past zonne-energie goed binnen de uitgangspunten van het koersdocument. Zonne-energie is innovatief en een sector die veel werkgelegenheid oplevert. Naast kennisontwikkeling is er in Noord-Holland veel ruimte voor grootschalige toepassing van zonne-energie, zowel in het landelijk gebied als in de stad. D66 denkt daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van niet-ontwikkelde terreinen als zonneweiden, zoals recent de initiatieven in Almelo en Deventer. D66 denkt ook aan het stimuleren van agrarische ondernemers tot het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen. In de stad kunnen daken, loodsen, kades grote parkeerplaatsen en fietspaden gebruikt worden voor grootschalige opwekking. Ilse Zaal concludeert: “ Zonne-energie is toekomstbestendig rendabel, innovatief, geluidloos en vervuilt het landschap niet.”

In de motie van D66 worden een aantal specifieke activiteiten voor het toepassen van zonne-energie benoemd. Samen met de motie van de PvdA over toepassen van zonne-energie bij Schiphol is dit een goede aanvulling op het koersdocument. D66 Noord-Holland is geen voorstander van nieuwe projecten met windmolens op land vanwege het ontbreken van milieuruimte in de stedelijke gebieden en op bedrijventerreinen. Daarnaast is er gebrek aan draagvlak op het platteland.

Het College van Gedeputeerde Staten gaat nu de speerpunten in het koersdocument duurzame energie uitwerken in concrete doelen, die binnen een bepaalde termijn bereikt moeten worden.