Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 mei 2015

Ilse Zaal over het coalitieakkoord

Op 26 mei presenteerde de coalitie van VVD, D66, PvdA en CDA het coalitieakkoord aan de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ilse Zaal, fractievoorzitter, voorzag het akkoord van het volgende commentaar:

“Vandaag presenteert D66 samen met VVD, PvdA en CDA het coalitieakkoord. Een akkoord dat in het teken staat van groei. Voor D66 was er op 18 maart groei, toen wij van 6 naar 10 zetels stegen en ik ben trots dat we die verkiezingswinst hebben omgezet in een groen en liberaal akkoord, waar D66 zich zeer in herkent. Een akkoord dat 160 miljoen in de provinciale kerntaken investeert en ruimte biedt voor groei. Groei van o.a bedrijvigheid, werkgelegenheid, natuur, biodiversiteit en zonnepanelen. Enkel voor de groei van lasten is geen plaats want Noord-Holland is en blijft de provincie met de laagste opcenten.

Groene groei

Voor D66 is groei, vooral groene groei. Want groen en groei sluiten elkaar niet uit. Door te investeren in duurzame energie, innovatie, circulaire economie, duurzame landbouw en natuur creëren we werkgelegenheid en geven we ruimte aan innovatie, terwijl we ook het milieu en de leefomgeving verbeteren. Het participatiefonds duurzame economie wordt voortgezet en krijgt ook een klein zusje voor het MKB. Het onderzoek naar en de opwekking van duurzame energie krijgt een miljoenenimpuls. Ook is er veel aandacht voor besparing, onder meer door het beschikbaar stellen van ruim 10 miljoen voor zogenoemde nul-op-de-meterwoningen die zullen worden gerealiseerd door middel van provinciaal energieakkoord met woningbouwcorporaties en huurdersverenigingen. Hierdoor verbetert niet alleen het klimaat, maar zullen vele Noord-Hollandse bewoners lagere lasten krijgen.

Deze periode kan een belangrijke impuls wordt gegeven aan de duurzame economie, door verder te gaan met de grondstoffenrotonde waarin  het afval van vandaag de grondstof van de toekomst wordt.. Wij verwachten van de gedeputeerden economie en duurzaamheid dat zij gezamenlijk met het bedrijfsleven – dat zich zeer bewust is van de economische kansen van duurzaamheid – gaan inzetten om Noord-Holland een koploper te maken op het gebied van circulaire economie.

Natuur en landschap

Het akkoord maakt het mogelijk dat de natuur kan groeien. Ieder jaar wordt 250 hectare nieuwe natuur aangelegd en naast de bedragen die structureel voor natuur gereserveerd zijn, wordt de komende periode extra geld beschikbaar gesteld voor de vrijwilligers, de vaarlandvergoedingen en voor terreinbeheerders die moeilijk te beheren of versnipperde gebieden onderhouden. D66 lost hiermee haar groene belofte aan de partners in het veld in.

Het stoppen van de teruggang van de biodiversiteit heeft de komende vier jaar ook onze volledige aandacht. Naast deze specifieke investeringen in natuur is er in het akkoord veel aandacht voor ‘meekoppelkansen’ voor natuur in andere beleidsterreinen, zoals bij wadden, water en dijkversterkingsprojecten.

Er is absoluut geen sprake van bezuiniging op natuur zoals de oppositie beweert. Wijzigingen in de rijksbijdragen veroorzaken een fluctuatie in de financiële begroting, maar het afmaken van het Nationaal NatuurNetwerk (voorheen de EHS) is gewaarborgd in de meerjarenbegroting.

Verduurzaming van de landbouw is goed voor de natuur en het milieu. Daarom wordt een stimuleringsregeling in het leven geroepen. Deze is niet alleen bedoeld voor de omschakeling naar biologische landbouw, maar juist voor een algemene verduurzaming van de landbouwsector.

Ook het aantal woningen zal groeien, waarbij vraaggestuurd bouwen het uitgangspunt blijft. Een van de aantrekkelijkste aspecten van Noord-Holland is het prachtige open landschap. Dit moeten we koesteren en beschermen. Door vooral binnenstedelijk te bouwen blijft het landschap behouden. De landschappelijke kwaliteit wordt door de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) getoetst. Zo blijft Noord-Holland een prachtige provincie om in te wonen, te werken en te recreëren. Deze functies moeten goed bereikbaar zijn en daarom wordt ook geïnvesteerd in goed openbaar vervoer, met stamijnen en aanvullend openbaar vervoer. Het ruimtelijk beleid ondersteunt en faciliteert het OV-knooppuntenbeleid. Ook de bereikbaarheid per fiets is voor D66 van groot belang en krijgt daarom veel aandacht in dit akkoord.

Bij het karakteristieke landschap van Noord-Holland hoort ook het water en het cultureel en industrieel erfgoed. Dit akkoord zorgt voor sterke kusten en schoon water voor mensen, dieren en planten. Cultureel erfgoed wordt beschermd en zoveel mogelijk herbestemd. Dit verhoogt de aantrekkelijkheid van Noord-Holland voor inwoners, bedrijven en toeristen.

Ruimte

Voor D66 is het belangrijk dat dit akkoord ruimte biedt voor de Noord-Hollander. Ruimte om te wonen, te werken en te recreëren, maar ook ruimte om mee te praten over ons beleid. Tijdens de onderhandelingen over het akkoord is er met diverse maatschappelijke instellingen gesproken. Laten we dat blijven doen. Laten we met z’n allen de provincie in gaan om goede ideeën op te halen en deze de ruimte te geven. En laten we de inwoners – al dan niet digitaal – betrekken bij ons beleid.

Wij verwachten van het college en hun ambtenaren dat bij alle projecten of deze nu van verkeer, natuur, landschap of bouwen zijn, dat er goed wordt samengewerkt met lokale initiatieven en maatschappelijke partijen; dat alle varianten serieus bekeken worden en er een inzichtelijke afweging wordt gemaakt voor Provinciale Staten.

Mijn fractie staat te popelen om te beginnen met de uitvoering van dit akkoord en vertrouwt erop dat onze ervaren en enthousiaste gedeputeerden – Joke Geldhof en Ralph de Vries – deze uitvoering zullen borgen, samen met de andere leden van het College.”