Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 september 2015

Open landschap blijvend beschermd

De structuurvisie en de daarbij behorende ruimtelijke verordening zijn aangepast aan het huidige ruimtelijk beleid van de Provincie. Dit maakt het voor gemeenten, bedrijven en inwoners de complete bron van informatie. De nieuwe versie die op 28 september in Provinciale Staten behandeld werd was dus “beleidsarm”, maar leverde toch de nodige discussie op. “Voor D66 is het essentieel dat open landschap dat eerder beschermd werd door de status “nationaal landschap” ook in de toekomst bescherming houdt,” aldus Amélie Strens, D66 Statenlid en woordvoerder ruimte.

Nieuwe omgevingsvisie samen ontwikkelen

De structuurvisie geeft op hoofdlijnen het ruimtelijke beleid van de provincie weer. Met de komst van de omgevingswet in 2018 gaat dit veranderen. De structuurvisie is dan verleden tijd en de omgevingsvisie doet zijn intrede. Een belangrijk doel van de wet is het bevorderen van samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. Water, wonen, verkeer en vervoer, ruimtelijke ontwikkeling maar ook milieu, natuur en cultureel erfgoed komen in straks in één visie samen. D66 wil graag dat deze visie samen met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke partners, onderwijsinstellingen en niet te vergeten onze inwoners wordt opgesteld. Ondanks het feit dat de huidige structuurvisie natuurlijk een goede basis is voor de omgevingsvisie roept Strens het college op om tijdig met dit proces te beginnen.

Provinciale landschappen

Het open landschap is een van de kernkwaliteiten van Noord-Holland waar we met zijn allen zuinig op moeten zijn. Bufferzones bieden hiervoor een goede mogelijkheid. Het in 2014 ingestelde bufferzoneregime voor de voormalige nationale landschappen komt in het voorliggende voorstel te vervallen omdat het kleinschalige ontwikkelingen onnodig belemmert. D66 en PvdA willen dat deze kwetsbare gebieden toch een passende bescherming krijgen en doen dit verzoek aan het college. De nieuwe Wet Natuur biedt in 2016 daar nieuwe mogelijkheden voor. Gedeputeerde Geldhof zegt toe dit te gaan onderzoeken, wellicht met de nieuwe categorie “provinciaal landschap”.

Wind op Land

In de commissievergadering van 14 september heeft het college aangegeven dat windmolens in Noordzeekanaalgebied binnen de huidige ruimtelijke kaders mogelijk zijn. D66 heeft het college gevraagd om tijdig te melden mocht dit toch niet het geval zijn. D66 wil er namelijk niet op 15 januari achter komen dat er molens komen op plekken in het open landschap waar er geen draagvlak voor is, terwijl ze niet kunnen worden geplaatst in industriële gebieden waar er meer draagvlak is. Het college zal de actuele stand van zaken in de volgende commissievergadering RWW verder toelichten.