Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 november 2015

Noord-Holland goed bereikbaar – nu en in de toekomst

De Provincie Noord-Holland werkt aan 92 mobiliteitsprojecten: provinciale wegen, busbanen, fietspaden, vaarwegen. De stand van zaken staat beschreven in het meerjarenprogramma infrastructuur. Dit programma wordt bij de begroting behandeld, want het gaat om veel geld: 163 miljoen euro aan geplande investeringen en nog voor 380 miljoen aan projecten in studie.
“Provinciale Staten moeten goed blijven nadenken bij deze investeringen, want de wereld om ons heen verandert snel, “ aldus Andries Tijssens, Statenlid en woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland, ”Nieuwe wegen zorgen voor extra onderhouds- en beheerskosten in de toekomst. Deze leggen een steeds groter beslag op de slinkende middelen.”
D66 zet nu geen vraagtekens bij de geplande projecten, maar wil snel dat Provinciale Staten een beter afwegingskader krijgt om toekomstige forse financiële besluiten op te kunnen baseren. Wat betekent dat concreet? D66 wil ten eerste dat het vervoersbeleid uit 2007 geactualiseerd wordt. De uitgangspunten en doelstellingen moeten gebaseerd worden op de nieuwste mobiliteitsbehoefte. Ten tweede ontbreekt bij traject georiënteerde investeringsplannen veelal een gebiedsgerichte onderbouwing en is er te weinig aandacht voor andere vormen van vervoer dan de auto. Ten derde ziet D66 graag bij ieder investeringsvoorstel een weging van doelmatigheid van een investering inclusief de maatschappelijke kosten en baten. En als laatste ook meer helderheid in de ratio wie vraagt, wie bepaalt en wie betaalt: het Rijk, de provincie, de stadsregio of de gemeente?
Voor de projecten die nu nog in studie zijn gaan Provinciale Staten besluiten op het moment dat het onderzoek compleet is. ”Een goede afweging kan alleen gemaakt worden op basis van actuele informatie en actuele kaders,” aldus Tijssens, “het herijken van het mobiliteitsbeleid in relatie tot de invoering van de nieuwe omgevingswet staat al gepland op de lange-termijn-agenda van PS. Echter, volgende maand staat alweer een eerste wijziging van het nu besproken investeringsprogramma gepland met een summier onderbouwde kredietaanvraag van 38 miljoen euro. Een brede afweging is dan lastig te maken voor Provinciale Staten. Dit onderstreept de urgentie van een beter besluitvormingsproces op het gebied van mobiliteit. Het gaat om veel geld.“