Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2015

Provinciale Staten versoepelen regels rond aardkundige monumenten

 

Een meerderheid in Provinciale Staten van Noord-Holland heeft op 14 december 2015 ingestemd met een versoepeling van de regels voor bouwvlakken op aardkundige monumenten.

VVD, CDA en 50PLUS dienden samen met  D66 en PvdA een amendement in waardoor de Provinciale Milieuverordening werd gewijzigd.

Aardkundige monumenten hebben geen status als een rijks- of gemeentelijk monument, maar zijn markante voorbeelden van aardkundige waarden. De Provincie Noord-Holland heeft regels opgesteld om aardkundige monumenten te beschermen, waardoor gemeenten op ruimtelijk gebied weinig meer kunnen op die locaties. In de Milieuverordening wordt bepaald in welke gevallen er ontheffingen mogelijk zijn.

De gemeente Texel bijvoorbeeld liep bijvoorbeeld vast doordat Texel bijna volledig als aardkundig monument is aangewezen. Door het amendement zijn een aantal woonkernen van Texel uitgezonderd van deze beperkingen. Zo zijn er nu bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor het aanbrengen van bodemenergiesystemen.

“Mensen moeten  verstandig omgaan met de aardkundige monumenten,” aldus Hein Struben van D66, “met wel met voldoende ruimte voor wonen en leven in bestaande kernen.  Een aanpassing van de regels is daarom op zijn plaats.”