Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 januari 2016

D66 stelt vragen over infrastructuur elektrisch rijden in Noord-Holland

Elektrisch vervoer is een duurzame manier van vervoer: het is schoner, stiller, heeft geen lokale uitstoot van schadelijke stoffen en is zuiniger dan rijden op fossiele brandstoffen en draagt hierdoor bij aan het realiseren van de duurzaamheiddoelstellingen. Daarom wil D66 Noord-Holland weten wat de status is van de infrastructuur voor elektrisch rijden in Noord-Holland om te voorkomen dat er belemmeringen zijn voor een groei in elektrisch rijden. Andries Tijssens en Suzanne Klaassen, Statenleden voor D66 Noord-Holland hebben schriftelijke vragen gesteld hierover aan het college van Gedeputeerde Staten.

Laadpalen

Het project MRA-E(lektrische laadpalen) is onderdeel van het provinciaal milieu beleidsplan (PMB), als onderdeel van de opgave gezonde stad en mobiliteit. Verder heeft de Provincie Noord-Holland het SER-energieakkoord ondertekend, waarin elektrisch vervoer onderdeel is van de duurzame brandstoffenmix. Sinds 2012 wordt in de regio samengewerkt aan de stimulering van elektrisch vervoer. Op 4 maart 2014 zijn de Provinciale Staten geïnformeerd over de start van het laadpalenprogramma.
Op 17 juni 2015 heeft het College van Gedeputeerde Staten een Green Deal getekend met het Rijk voor de plaatsing van laadpalen. Hierin is melding gemaakt van vertraging in het aanbestedingsproces en wachtlijsten bij gemeenten.

Daarom heeft D66 de volgende schriftelijke vragen gesteld over elektrische laadpalen
1) De brief aan PS van 17 juni 2015 meldt vertraging in de aanbesteding. Is de aanbesteding inmiddels definitief gegund aan een partij? Zo ja, wanneer en aan wie? Zo nee, wat is de oorzaak daarvan?
2) Hoeveel laadpalen beoogt de Provincie te laten plaatsen in de huidige bestuursperiode 2015-2019? Kunt u inzicht geven in de beoogde planning hiervoor?
3) Is de in de brief genoemde achterstand in het plaatsen van 400 laadpalen inmiddels ingelopen? Kan het College ons informeren over deze voortgang? Zijn er nog wachtlijsten bij gemeenten? Is er een rapportage beschikbaar over middels dit project goedgekeurde aanvragen, maar liefst nog beter over gerealiseerde laadpalen per gemeente?
4) Op de website oplaadpalen.nl is een overzicht te vinden van openbare laadpalen. Dit geeft inzicht in het aantal laadpalen per gemeente. Heeft de provincie een doelstelling voor het aantal laadpalen per gemeente?

Snellaadstations

De Provincie heeft ook de ambitie om een dekkend netwerk van snellaadstations in heel Noord-Holland te realiseren. In 2013 is daarvoor Subsidieregeling Snelladen Noord-Holland in het leven geroepen.
De actuele locaties van snellaadstations zijn hier te vinden. Het valt op dat er in de Metropoolregio Amsterdam nog nauwelijks snellaadstations beschikbaar zijn.

De volgende vragen stelt D66 over snellaadstations
5) Welke resultaten zijn bereikt met de Uitvoeringsregeling Subsidie Snelladen Noord-Holland 2013?
6) Klopt het dat de Provincie verantwoordelijk is voor het beleid ten aanzien van laadpalen én snellaadstations voor de gehele provincie behalve in de gemeente Amsterdam (d.w.z. wél voor de andere gemeenten van de Stadsregio)?
7) Hoeveel nieuwe snellaadstations zijn er moment gepland en waar komen die?
8) Is naar de mening van het college een voldoende dekkend netwerk bereikt (inclusief geplande snellaadstations)? Zo nee, wat is de ambitie van het college en welke stappen gaat het college ondernemen om hier te komen?

De vragen worden binnen 30 dagen beantwoord door Gedeputeerde Staten.