Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 februari 2016

Dierenwelzijn blijft bij wildbeheer het uitgangspunt voor D66

In de Statencommissie Natuur, Landschap en Milieu vorige maand en vandaag weer in Provinciale Staten heeft D66 uitvoerig haar overwegingen ten aanzien van de noodzaak tot het afschieten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort toegelicht. Het D66 standpunt is: wildbeheer (= afschot) nee, tenzij.

Het onderwerp dierenwelzijn leidt zowel in onze maatschappij als in de politiek snel tot hoog oplopende emoties en stevige discussies. Waar wij echter geen begrip voor hebben is de intimidatie door enkelen.

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, SP en PVV hebben een voorstel gedaan aan Provinciale Staten waarin gesproken wordt over “massaal afschot van damherten”. Claudia Weemhoff, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “Deze massaliteit had in de ogen van D66 nooit hoeven ontstaan als er vanaf het begin sprake was geweest van gereguleerd wildbeheer. Bij het uitzetten van damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen had vooraf bepaald moeten worden, welke consequenties dit had voor de gezondheid en het welzijn van de dieren zelf, maar ook welke invloed dit zou hebben op het totale ecosysteem, van zowel andere diersoorten als planten.”
Er is volgens D66 onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor dierenwelzijn én biodiversiteit.

Juist vanuit dierenwelzijn zijn wij als mens mede verantwoordelijk voor de leefomstandigheden van deze damherten in de stedelijke en afgebakende omgeving als de Randstad. We hebben een morele verantwoordelijkheid voor het welzijn van dieren die leven in een door de mens gewenste ontwikkeling van natuur. De noodzaak van de afschotmaatregelen zijn in de ogen van D66 Noord-Holland voldoende aangetoond in het faunabeheerplan.

De Provincie heeft een zorgplicht voor Natura 2000 gebieden. Dit houdt in dat de natuurwaarden in stand worden gehouden en de habitat van flora en fauna gewaarborgd wordt. De draagkracht van het leefgebied van de damherten wordt overschreden door het grote aantal.

AWD

Amsterdamse waterleidingduinen

D66 verwijst ook naar  het standpunt van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde over zorgplicht voor grote grazers. In dit standpunt wordt uiteengezet waarom het reguleren van het aantal uitgezette dieren in “vrije natuur” urgent is voor het dierenwelzijn. D66 is voorstander van het nastreven van een duurzaam dierenwelzijn, met de voorkeur om tijdig preventief in te grijpen als dat op termijn erger kan voorkomen.

Het afschieten van damherten moet niet voor niets zijn. Wat D66 betreft gaat het vlees van de afgeschoten dieren de voedselketen in. Het college heeft dit toegezegd.