Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 maart 2016

Grote zonneweides spoedig mogelijk in buitengebied Noord-Holland

Door het initiatief van D66 gedeputeerde Joke Geldhof zal het na de zomer voor ondernemers mogelijk worden om grote zonneweides in het buitengebied van Noord-Holland te ontwikkelen. Gemeenten maken al veel mogelijk als het gaat om zonnepanelen op daken. Met het nieuwe beleid doet ook de provincie een flinke stap in de goede en duurzame richting .

D66 Noord-Holland juicht de kansen voor zonnepanelen buiten het stedelijk gebied van harte toe. Woordvoerder Ruimtelijke Ordening van D66 Noord-Holland, Amélie Strens: “Het zonbeleid van de provincie is ambitieus en noodzakelijk. Het verduurzamen van onze energieopwekking is een zeer urgente kwestie en met alleen zonnepanelen op daken plaatsen redden we het niet. Door de nieuwe plannen van de provincie wordt het mogelijk ook op kansrijke locaties buiten de stad zonnepanelen “op de grond” te plaatsen. Iets wat op dit moment niet mag, omdat zonneparken als verstedelijking worden gezien”.

De insteek van het beleid, dat tot stand is gekomen in co-creatie met gemeenten, belangenorganisaties en marktpartijen, is dat hoe meer een locatie toch al aansluit op stedelijk gebied, des te meer oppervlak voor zonnepanelen initiatiefnemers mogen gebruiken; vaak ter grootte van meerdere voetbalvelden. Belangrijk daarbij is dat de bestemming wel landelijk gebied blijft en niet als verstedelijkt gebied wordt gezien.

Stimuleringsgebieden voor zon
Een speciale categorie in de plannen van de provincie zijn de zogenaamde “Stimuleringsgebieden”: plekken waar nu al veel industrie is en waar weinig mensen wonen. D66 gedeputeerde Joke Geldhof: ‘Juist in deze hoog-dynamische gebieden, rondom het Amsterdamse Havengebied en Schiphol, kunnen er echt meters gemaakt worden met duurzame energieopwekking uit zon. De provincie wil ook daar fysieke ruimte geven aan ondernemers om samen met gemeenten en grondeigenaren plannen voor zonneweides te ontwikkelen”.

De provincie is ook duidelijk waar zonnepanelen juist niet gewenst zijn. Beschermde landschappen, zoals weidevogelleefgebieden en UNESCO Werelderfgoed, zijn uitgesloten. Ook wordt bij ieder initiatief een zorgvuldige afweging gemaakt en is draagvlak onder gemeenten en inwoners voor de plannen van groot belang. Daarnaast stellen we hoge eisen aan de ruimtelijke kwaliteit, zodat het kwetsbare Noord-Hollandse landschap niet wordt aangetast.

Impact op​ huishoudens?
Naar aanleiding van vragen van D66 in de provinciale commissie Ruimte, Wonen en Water van 21 maart, zullen Gedeputeerde Staten uitzoeken hoeveel energie uit zon er in Noord-Holland met deze opgestelde spelregels globaal genomen te realiseren is. Amélie Strens: “Door ongeveer te weten hoeveel huishoudens er daadwerkelijk kunnen overgaan op schone energie door de opwekking uit zon, komen we achter de impact van ons beleid.”

Ook vroeg D66 uit te zoeken waar het mogelijk is om zonnepanelen op of nabij “nutsfunties” te plaatsen. Daarbij valt te denken aan windmolens die op de grond omringd worden door zonnepanelen en zonopstellingen op of naast geluidsschermen bij wegen. Of deze manier van combineren in de nieuwe regels mogelijk is wordt door gedeputeerde Joke Geldhof onderzocht.

Dit jaar aan de slag
De komende zes weken kunnen inwoners van Noord-Holland zienswijzen indienen op de nieuwe plannen voor zonneweides. Naar verwachting zullen Provinciale Staten de plannen voor de zomer vaststellen, waardoor initiatiefnemers nog dit jaar aan de slag kunnen.