Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 mei 2016

Noord-Holland investeert miljoenen in behoud en restauratie van monumenten

Alleen al in 2016 gaat de provincie Noord-Holland miljoenen in het behoud en de restauratie van monumenten investeren. Een goede zaak volgens D66, dat in een debat over het cultuurbeleid van de provincie vroeg de restauratieopgave duidelijk in kaart te brengen, en daarbij niet teveel het accent op religieus en agrarisch erfgoed te leggen.

De provincie is een belangrijke speler omdat bijna een kwart van de rijksmonumenten in Noord-Holland staat, naast bijna de helft van de in Nederland gelegen Werelderfgoederen. Daar bovenop kent Noord-Holland aparte provinciale monumenten, wat verder alleen in de provincie Drenthe het geval is. Daarmee draagt het cultuurhistorisch erfgoed in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid en diversiteit van Noord-Holland.

Monumentale opgave

Tom Buijtendorp, woordvoeder cultuur voor D66 Noord-Holland: “Naar schatting zal er de komende tien tot vijftien jaar circa 280 miljoen euro aan restauraties aan rijksmonumenten besteed moeten worden door alle betrokken partijen. Dat is ongeveer 20 tot 30 miljoen euro per jaar. De provincie is hierin een grote speler. We zien graag dat op die basis een betere inschatting wordt gemaakt van de opgave per soort monument en per regio. Een goed overzicht is cruciaal om in de komende beleidsnota prioriteiten aan te kunnen geven.”

Sinds 2012 zijn de provincies verantwoordelijk voor de restauratie van rijksmonumenten. De monumentenmonitor waarvoor D66 zich afgelopen jaren sterk heeft gemaakt, kan helpen bij het in kaart te brengen van de restauratieopgave.

Leegstand aanpakken

Naast onderhoud vormt leegstand van monumenten in toenemende mate een probleem. Dat kan deels met herbestemming worden opgelost. Door bijvoorbeeld appartementen in een leegstaande kerk te bouwen wordt tegelijk voldaan aan de woningvraag en is het onderhoud direct geregeld. In het Noord-Hollandse coalitieakkoord is 4 miljoen euro vrijgemaakt voor een herbestemmingsimpuls. Ook daarbij is het totaalbeeld van de opgave per monument en regio van belang om in de komende jaren de juiste prioriteiten te stellen.

Niet alleen kerken en boerderijen

D66 heeft in het debat op 23 mei de kanttekening gemaakt dat er teveel accent ligt op religieus en agrarisch erfgoed. Woordvoerder Tom Buijtendorp: “Het is zonder meer waar dat komende periode een groot aantal kerken en boerderijen leeg komen te staan. Maar daarmee is niet bij voorbaat gezegd dat daar zo’n zwaar accent op moet liggen. Van de 11 recente succesvolle herbestemmingen viel tweederde buiten het segment religieus of agrarisch, maar betrof het een fort, burcht, villa, bankgebouw, gemeentehuis, museumgebouw en de twee scholen. Ook allen zeer nuttig. Gedeputeerde Van der Hoek liet in zijn reactie weten dat er in de praktijk inderdaad veel breder gekeken zal worden.