Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 juni 2016

Kaders zetten is keuzes maken voor Noord-Holland

De Kaderbrief 2017 is op 27 juni behandeld in Provinciale Staten. Zafer Yurdakul, woordvoerder Financiën nam de aanwezigen mee naar de toekomst om het perspectief eens om te draaien:

“Ik neem u mee naar de toekomst! Het is 31 december 2024. Wij zijn op de oudejaarsavond bij mevrouw Post, voormalig gedeputeerde in Noord Holland. Samen halen we herinneringen op over de periode dat de Provincie Noord Holland nog een zelfstandige provincie was.
Mevrouw Alberts vertelt nog altijd bijzonder spraakzaam, dat de PNH ooit haar aandelen in het oude energiebedrijf Nuon voor bijna 1 miljard euro te gelde had gemaakt en die op een, bijna renteloze, rekening gezet bij de Nederlandse Staat.
Elisabeth Post haast zich om te melden dat deze 1 miljard euro o.a is geïnvesteerd in de realisatie van de Zeesluis bij IJmuiden, toen nog de grootste zeesluis ter wereld. Zij voegt er aan toe dat ze zich nog altijd verbaast over het feit dat de Provinciale Staten destijds een verhit debat hebben gevoerd over nut en noodzaak van een bezoekerscentrum in dit havengebied.
Dat geld hebben we geïnvesteerd in vele projecten met een maatschappelijk nut, zegt Xander den Uyl. Dat waren nou goede tijden: aanleg van de nieuwe wegen zoals Westfrisiaweg, Boerenlandpaden en investeringen in duurzame economie- en duurzame energie!
Plots komt einde aan opgewekte nostalgische stemming als Bram van Liere knarsetandend met hoge stem roept: en toen was het geld opeens op!
Dat was het begin van de ´slechte tijden´ zegt de nog altijd bijna jongste van het gezelschap Ilse Zaal. De Provincie moest voortaan haar begroting rondbreien met een jaarlijks budget van 320 miljoen euro dat gedekt werd uit opbrengsten motorrijtuigenbelasting en uitkering uit het provinciefonds (algemene dekkingsmiddelen).
Daarmee kon men alleen het sterk uitgebreide wegenarsenaal van de provincie onderhouden, enkele rijksmonumenten in stand houden en ambtenaren met moeite uitbetalen.
Toen mensen massaal de auto hadden ingeruild voor Openbaar Vervoer ging het helemaal bergafwaarts met de financiën. Er waren niet eens genoeg auto´s op de weg om motorrijtuigenbelasting op te heffen laat staan deze te verhogen, betoogd Ilse Zaal die nog steeds haar rijbewijs niet heeft gehaald.”

D66 stelt dat de Provincie altijd zorg moet dragen voor een sluitend financieel meerjarenperspectief, dat aansluit op de ambities van het provinciaal middenbestuur. Duurzaam structureel en reëel evenwicht betekent, dat de geraamde structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Daarom is het nodig om een inhoudelijk debat te voeren over de ambities van deze provincie op lange termijn in relatie tot beschikbare middelen en de uit te oefenen kerntaken. D66 vraagt het college om deze keuzes aan PS voor te leggen en vraagt de politieke partijen in deze zaal een debat hierover niet uit de weg te gaan.

Keuzes maken

Bespreking van de kadernota is voor Yurdakul ook een moment om in te gaan op de actuele ontwikkelingen. Eerder heeft D66 naar aanleiding van  de klimaatconferentie Parijs een voorstel gedaan om de noodzaak van CO2 reductie onder ogen zien en daar concrete plannen voor te maken, die ongetwijfeld aanvullend investeringen zullen vergen. D66 fractie kijkt uit naar de uitwerking van plannen op dit terrein.

In de meerjarenraming zijn een aantal ontwikkelingen niet meegenomen zijn omdat ze niet volledig uitvoeringsgereed zijn (hoofdstuk 5.5 op pagina 30, categorie 2).  Met de coalitiepartners VVD, PvdA en CDA heeft D66 een voorstel gemaakt om de prioriteiten te zetten in deze lijst. De indieners willen dat de plannen voor Noord-Holland Noord, glasvezelnetwerk, Marker Wadden, biodiversiteit en OV-knooppunten snel uitgewerkt worden en bij de begroting in het najaar behandeld en afgewogen kunnen worden. Door D66 zijn Marker Wadden en biodiversiteit op deze lijst gezet.

De financieel woordvoerder blijft prudent: “Het incidenteel besteedbaar bedrag van 6 miljoen kunnen we maar een keer uitgeven. Temporiseren van de plannen behoort voor D66 tot de mogelijkheden. Dat geeft PS de mogelijkheid om bij de begrotingsbespreking een goede financiële afweging te maken.”