Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 juni 2016

Provincie moet goed letten op geluidhinder in leefomgeving

D66 wil dat de provincie snel een goede maat ontwikkelt om geluidniveau te waarderen en daardoor beter te beheersen. Een provincie mag zelf bepalen in welke mate zij geluidhinder beperkt en voor D66 is dat een prioriteit.

Een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer geeft aan dat de provincie zich goed voorbereidt en anticipeert op nieuwe regelgeving waarbij geluidbeleid in de omgevingswet verankerd zal worden. Langs provinciale wegen zijn maximale geluidsniveaus geïntroduceerd: Bij overschrijding moet de wegbeheerder maatregelen treffen om weer onder het geluidsniveau te geraken.

Hein Struben, woordvoerder milieu van D66 Noord-Holland: “De vraag is of dat voldoende is. De provincies hebben nog geen goede maat om die kwaliteit te waarderen c.q. een doelmatigheid criterium. Wij vragen om hier zo snel mogelijk mee te komen.”

Inwoners willen mobiliteit. Dan moeten er ook middelen moeten zijn om de consequenties die dit heeft voor de kwaliteit van het leefmilieu te compenseren. De provincies zijn in IPO verband nog in gesprek met het Ministerie van I&M over de betaalbaarheid van de wetgeving. De Rekenkamer heeft opgemerkt dat de provincie geen gebruik maakt van projectsubsidies bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai. Het college heeft aangegeven daar thans wel werk van te maken

Een hoge geluidsproductie heeft een negatieve invloed op de volksgezondheid. D66 dringt er op aan dat GS niet alleen kiest voor stil asfalt, maar waar mogelijk en noodzakelijk ook snelheidsbeperkingen invoert. In bijzondere gevallen van aantasting van het leefmilieu zal ondertunneling onvermijdelijk zijn. Liever investeren in veiligheid en minder hinder, dan nieuwe wegen aanleggen.