Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 oktober 2016

Provincie nu aan zet voor betere natuurbescherming

Het natuurbeleid in Nederland wordt op 1 januari gemoderniseerd. De nieuwe natuurbeschermingswet hevelt de bescherming van dier- en plantensoorten over van het Rijk naar de provincies. Claudia Weemhoff, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “Dit is een goede ontwikkeling, die kansen biedt om de Noord-Hollandse ambities op het gebied van natuur goed tot uitvoering te brengen.”

Op 3 oktober zijn de provinciale verordeningen vastgesteld die de overheveling van de wetgeving per 1 januari bewerkstelligen. Dit is vooralsnog een beleidsarme, technische vertaling. Weemhoff: “Dit is begrijpelijk vanwege de complexiteit en de reeds vastgestelde Agenda Groen, maar hierdoor worden de kansen van de nieuwe wetgeving nog niet benut.” De nieuwe verordeningen moeten een voor een worden geëvalueerd en besproken in de commissie NLM om het provinciale beleid echt vorm te gaan geven. Die toezegging heeft het college gedaan tijdens de Provinciale Statenvergadering.

D66 ziet bijvoorbeeld graag dat gebruik wordt gemaakt van het instrument provinciale landschappen. Dit is een nieuwe manier om bijvoorbeeld de kust of belangrijke cultuurlandschappen te beschermen. Verder stelt D66 voor dat bij de vaststelling van de omgevingsvisie ook opnieuw bekeken wordt op welke wijze onze ambities voor natuurbescherming beter bediend kunnen worden, wellicht met nieuwe instrumenten en verankerd in de nieuwe verordeningen.

Weemhoff: “Uitvoeringsplannen gaan we in de provinciale commissie in detail bespreken. Daarbij is voor D66 toetsen op doelen het uitgangspunt – en dan bij faunabeheer met een focus op preventie. D66 vindt voorkomen beter dan genezen.”

Monitoring van de nieuwe regelgeving heeft voor D66 hoge prioriteit de komende tijd. Voorkomen moet worden dat de nieuwe prikkels ongewenste bijwerkingen hebben. In de natuurbeheerplannen moeten de ambities nog beter dan voorheen geformuleerd worden om de politieke discussie over rassenlijsten, natuurtypen e.d. ook te kunnen voeren. Wordt vervolgd!