Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 december 2016

Noord-Holland blijft er mooi bij liggen

De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is door Provinciale Staten van Noord-Holland op 12 december aangepast aan gewijzigde landelijke regelgeving. Meer zou het niet zijn, maar toch een flinke discussie in de Statenvergadering. D66 staat voor bescherming van het open landschap waarbij noodzakelijke ontwikkelingen mogelijk moeten zijn.

Er zijn nieuwe definities voor wat bebouwd of stedelijk gebied is. Deze sluiten aan op landelijke definities en de ladder van duurzame verstedelijking, het toetsingskader van de Wet ruimtelijke ordening (Bro). Daarnaast wordt er in nadere provinciale regels onder meer vastgelegd dat regio’s het nu zelf eens moeten worden over waar wel en niet gebouwd wordt.

Amélie Strens, woordvoerder ruimte van D66 Noord-Holland: “De voorliggende PRV wijziging vraagt een nieuwe manier van samenwerken in de regio. D66 wil dat het gesprek over ontwikkelingen niet alleen ambtelijk gevoerd wordt, maar dat de Noord-Hollandse inwoners de ruimte krijgen om over die ontwikkelingen in gesprek te gaan. Het inrichten van een goed participatieproces is de verantwoordelijkheid van de gemeenten. D66 wil zeker weten dat het ook gebeurt.” Het college heeft toegezegd daar specifiek aandacht voor te zullen vragen in de aanbiedingsbrief aan de gemeenten. Wij zullen zelf onze collega’s in de gemeenteraden daar op attent maken.

De zorgen die er bij D66 waren over de effecten van de gewijzigde terminologie in de beschermingsregels zijn door het college afdoende weggenomen. Hoe de nieuwe regels gaan werken moet nog blijken. De enige manier om daar echt achter te komen is om het gewoon te gaan doen en met de nieuwe werkwijze aan de slag te gaan. D66 wil volgend jaar al kijken of dat goed gaat. Het college zegde evaluatie in de tweede helft van 2017 toe.

Complimenten had D66 ook voor de manier waarop de PRV wijziging is voorbereid, met veel overleg over de ingediende zienswijzen. Dit is een mooi voorbeeld van de nieuwe werkwijze. Er is geluisterd naar elkaars belangen, en er is een echt gesprek gevoerd. De brief namens de 18 Noord-Holland-Noordse gemeenten waarin zij hun zienswijzen (grotendeels) intrekken is hier een mooi bewijs van. Wat D66 betreft een goed voorbeeld, dat hopelijk doet volgen. Het is voor ons cruciaal dat het gesprek tussen regio’s en de provincie open gevoerd blijft worden, zodat partijen elkaar niet verassen. En dat onze belangen, van oa duurzaam ruimtegebruik en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit,  op een juiste wijze in de afspraken worden verankerd.

Gedeputeerde Geldhof benadrukt in haar bijdrage dat de reden dat Noord-Holland er nog zo mooi bij ligt, te danken is aan de provincie. En dat blijft ook zo met deze wijzigingen van de PRV, die dezelfde mate van bescherming van het open landschap biedt als voorheen.