Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 december 2016

Snel naar een circulaire economie in Noord-Holland

Noord-Holland zet stevig koers naar een circulaire economie met het vaststellen van de kadernotitie met gericht beleid en een kansenkaart voor snelle actie. De Provincie ziet het grote belang van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie en wil de beleidsdoelen en -ambities van de Europese Unie en het kabinet voor circulaire economie halen. Daarnaast heeft de Provincie een missie voor het economisch beleid, namelijk: zich sterk maken voor welvaart en welzijn in Noord-Holland door een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie.

“D66 is enthousiast over de stappen die gezet worden met deze kadernota,” aldus Suzanne Klaassen, woordvoerder circulaire economie van D66 Noord-Holland, “en de kansenkaart biedt diverse insteken om de samenwerking met bedrijven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties snel op te pakken.”

Vier jaar geleden diende D66 samen met 6 andere partijen een motie in om te verkennen of afval de grondstof van de toekomst zou kunnen zijn. Na wat omzwervingen in de bekende milieuoplossingen is dan nu 4 jaar later het resultaat ernaar. Circulaire economie is een volwassen vakgebied geworden met grote kansen die zowel de werkgelegenheid als het voorkomen van het uitputten van onze planeet ten goede komen.  Het college heeft zich dit vakgebied nu eigen gemaakt en een gedegen voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd.

Suzanne Klaassen in Provinciale Staten 12 december 2016

Suzanne Klaassen

D66 wil dat de Provincie nog verder gaat

“Ieder heeft zijn rol heeft in het tot stand komen van de circulaire economie, maar er is een bijzondere rol weggeld voor het bedrijfsleven. D66 vraagt het college om te proberen om te komen tot een provinciaal grondstoffenakkoord. Met een grondstoffenakkoord kunnen de wederzijdse verwachtingen tussen de provincie en belangrijke partners publiekelijk gedeeld worden. “ D66 kijkt uit naar de komende maanden waarin de belangrijke partners betrokken worden, en hopen dat dit resulteert in een eigen provinciaal grondstoffen akkoord.

Begin 2017 volgt behandeling van het uiteindelijke ‘Ontwikkelingsperspectief circulaire economie’ waarin de kansen nader uitgewerkt worden. De kadernotitie maakt duidelijk wat de rol van de provincie is, welke opties er zijn voor inzet en instrumenten en wat de inhoudelijke koers is. Een bouwsteen hiervoor is de ‘Kansenkaart circulaire economie’. Dit is een analyse van 7 bedrijfsclusters aan de hand van hun grondstoffenstromen. Deze schetst de potentiële kansen op verduurzaming binnen het cluster en tussen clusters onderling en geeft een inschatting van het effect van innovaties in de stromen op haalbaarheid, werkgelegenheid en toegevoegde waarde in termen van ‘laag’, ‘matig’ of ‘hoog’. Duidelijk is nu hoe de Provincie omgaat met de geïdentificeerde kansen.

Doen we genoeg?

Jack van der Hoek, gedeputeerde duurzaamheid, maakt duidelijk van wel:  “De provincie pakt haar rol. Het budget van €700.000 lijkt weinig als er niet vele miljoenen financieringsmogelijkheden zouden zijn vanuit provinciale en Europese fondsen. De provincie gaat niet de totale circulaire economie financieren. Dat gaat het bedrijfsleven zelf doen. Het nu beschikbare budget lijkt op dit moment voldoende voor het bij elkaar brengen van partijen en faciliteren van proces. Als blijkt dat er meer nodig is, wordt dat direct aan PS voorgelegd.”