Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 december 2016

Vrije jacht niet meer toegestaan in Nederland – ook niet in Noord-Holland

Het burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht is op 12 december behandeld in de Provinciale Statenvergadering van Noord-Holland. D66 heeft het initiatief afgewezen omdat het gevraagde grotendeels niet door Provinciale Staten kan worden beslist, en de overige in de discussie door de voorstanders ingebrachte problematiek al goed is geregeld in de nieuwe wet natuurbescherming, die op 1 januari ingaat

De indieners hebben in alle provincies het voorstel neergelegd om alles te doen wat binnen haar bevoegdheden ligt om de jacht op de vrij bejaagbare diersoorten stop te zetten en bejaagbare en niet-bejaagbare soorten gelijkwaardige bescherming te bieden, verder binnen haar jurisdictie geen vrijstelling of vergunning te geven voor het zonder noodzaak bejagen van houtduiven, hazen, konijnen, fazanten en wilde eenden en dit beleid als zodanig vast te leggen in de, door de provincie nog vast te stellen, natuurvisie.

Dierenwelzijn en daaruit voortvloeiend ‘de jacht’ is een onderwerp dat D66 na aan het hart ligt.

D66 is tegenstander van jacht zonder nut & noodzaak. Het rijksbeleid voor duurzame jacht is onlangs vertaald naar de nieuwe wet natuurbescherming en provinciaal beleid voor de uitvoering in faunabeheer. Er is nu landelijke regelgeving voor schadebeheer,  populatiebeheer en benuttingsjacht. De laatste vorm alleen in relatie tot de eerste twee. Alle drie moeten voldoen aan faunabeheerregels van de Provincie. Dit betekent in de praktijk dat er alleen ontheffing voor het doden van dieren verleend wordt als dit gemotiveerd kan worden om redenen van schadebestrijding of populatiebeheer inclusief cijfermatige verantwoording. Als er dan geschoten wordt, dan kan de buit geconsumeerd worden als “wild” – dat is benutting. Schadebestrijding en populatiebeheer moeten vooraf getoetst worden. De aanvrager moet aantonen dat er schade is en/of te veel dieren zijn. Benutting wordt achteraf getoetst.

“Wat als hobbyjacht betiteld wordt, bestaat hierdoor niet meer als begrip in de wet. Daar is D66 blij mee,”aldus Claudia Weemhoff, woordvoerder van D66 Noord-Holland,”Alle jacht moet nu voldoen aan dezelfde strenge regels. Het dierenwelzijn is geborgd door de nieuwe wet.” Deze politieke discussie is gevoerd in de Tweede Kamer. De Provincie krijgt de taak om het faunabeheer goed uit te voeren en kan in dat kader nadere regels stellen, maar niet het kader zelf aanpassen.

De claim van de indieners van het burgerinitiatief dat de provincies vanaf 1 januari over de jacht gaan is ook in andere provincies weerlegd, beargumenteerd met juridische onderbouwing. Het verzoek van het burgerinitiatief past niet op de actuele regelgeving en kan daarom niet door de provincie uitgevoerd worden.

Waar gaat de Provincie dan wel over?

Onze provinciale regelgeving is nu conform de wet en D66 vindt dat het nu goed geregeld is. De provincie heeft de taak om de regelgeving te controleren. Het proces voor het verlenen van ontheffingen en het verlenen van machtigingen daarbinnen, is geregeld in het faunabeheerplan. De ontheffingen staan gepubliceerd op de website. D66 vindt het belangrijk om erop toe te zien, dat jacht zonder nut & noodzaak niet meer plaatsvindt. Daarom heeft ze het college gevraagd Provinciale Staten nog eens duidelijk te informeren hoe de controle plaatsvindt en hoe PS daarover adequaat geïnformeerd kan worden. Dat is toegezegd door het college.

De politieke discussie over de nadere uitwerking van de Wet Natuurbescherming is landelijk nog gaande. Wetswijzigingen door de Eerste Kamer zijn nog mogelijk. Dat zou wellicht consequenties kunnen hebben voor onze provinciale verordening. Mocht dat zo zijn, dan zal D66 bekijken of aanpassing van de provinciale regelgeving nodig is.

Link naar informatie over het provinciaal beleid ten aanzien van de bescherming van planten en dieren.