Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 december 2016

Behoefte aan en ruimte voor woningen in de stad!

Er is volop behoefte aan woningen en voorlopig ook voldoende ruimte om te bouwen in de stad. Bouwers kunnen ruim aan de slag!

D66 kiest voor behoud van het open landschap en meer woningen in de steden. en wel met bijzondere aandacht voor openbaar vervoer knooppunten, zodat iedereen makkelijk kan komen waar hij of zij heen moet. “D66 verzet zich tegen plannen voor nieuwe bouwlocaties buiten de stad, zolang er binnen de stad voldoende ruimte is. Het kan! Er zijn ook voldoende locaties buiten de steden, die al voor ontwikkeling zijn aangewezen,” stelt Hein Struben, woordvoerder wonen van D66 Noord-Holland. “Woningbouw moet plaatsvinden op plekken waar mensen willen wonen. Dat is veelal in de stad en in de dorpen. Daarnaast kan bestaande bebouwing door hergebruik en transformatie beter benut worden.

In Amsterdam, Haarlem en andere stedelijke gebieden wordt keihard gewerkt om de productie te verhogen en aan te passen aan de vraag. Gemeenten werken daarbij steeds beter samen in de regio en stemmen de noodzakelijke ontwikkeling met elkaar af. Daarbij weten zij zeer goed dat het behoud van het open landschap voor recreatie, natuur, energie en landbouw van grote economische waarde is. Dit is belangrijke dan de bouwhonger van een toevallige grondeigenaar. Zo blijft ons land mooi.”

Visie van D66 op wonen en ruimte

De prognose is dat de Metropoolregio Amsterdam (exclusief Almere) tot 2040 ongeveer 240.000 nieuwe woningen nodig heeft. Het grootste deel zal in Noord-Holland Zuid een plek vinden. Tot 2025 kan de helft daarvan al gerealiseerd worden. We hebben geleerd van de recente economische crisis, en de effecten daarvan op de vraag naar nieuwe woningen. D66 staat daarom een divers woningaanbod voor. Daarvoor moet er tot 2040 steeds zeer gebiedsgericht, vraaggericht en flexibel worden gekeken naar de beste plek voor nieuwe woningen. Al te ver voor de muziek uitlopen levert grote risico’s op. Wij hebben daarom de komende periode geen behoefte aan nieuwe grote uitbreidingslocaties, voor woningen noch voor bedrijven.

Hiermee ondersteunt D66 Noord-Holland het zo nuttig mogelijk gebruik maken van bestaand stedelijk gebied en de effectieve verdichting in de steden. Het open karakter van onze provincie is ons veel waard. De maatschappelijke voordelen van binnenstedelijk bouwen wegen ruim op tegen de extra kosten. Je kunt dan efficiënter gebruik maken van voorzieningen en infrastructuur en de recreatiebehoefte en stedelijke druk op natuur en landschap opvangen in de directe omgeving van de stad .
In gebieden waar door een grote mate van “vergrijzing en ontgroening” de bevolkingsgroei sterk terug loopt, moet de provincie ertoe bijdragen dat de kwaliteit in kleine kernen leefbaar blijft. Lees de volledige visie van D66 Noord-Holland via deze link verder.

Provinciaal beleid maakt bouwen mogelijk

Joke Geldhof, gedeputeerde Wonen van de provincie Noord-Holland, licht het beleid van de provincie toe in dit artikel in Stadszaken. Hierin geeft zij ook een reactie op de vanuit enkele gemeenten geuite kritiek dat er niet gebouwd zou kunnen worden.