Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 maart 2017

D66 en CDA stellen vragen over provinciaal natuurbeleid

D66 en CDA hebben schriftelijke vragen gesteld over het provinciaal natuurbeleid en agrarisch natuurbeheer. Aanleiding hiervoor is de informatie die tijdens vele werkbezoeken is verkregen en de evaluatie van het natuurbeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving. Hieruit blijkt dat er nog onvoldoende ruimte wordt geboden aan initiatieven vanuit de maatschappij. Daarnaast zijn agrarische natuurbeheerders ongerust over duurzaam beheer van veenweiden.

D66 en CDA maken zich zorgen over de effectiviteit van het provinciale natuurbeheer en de samenwerking tussen de betrokken partijen en willen onder meer weten of de Provincie van plan is naar nieuwe vormen van natuurbeheer te kijken. D66-Statenlid en woordvoerder Landbouw en Landschap Claudia Weemhoff: “Provinciale doelen zoals biodiversiteit, landschap, cultuurhistorie en functionele natuur voor onze voedselproductie, zijn gebaat bij betere vormen van samenwerking. Om op de lange termijn duurzame natuur en landbouw te realiseren hebben alle partijen elkaar hard nodig. Nieuwe vormen van beheer kunnen een win-win situatie opleveren voor de Provincie, agrariërs, biodiversiteit en landschap.”

Verduurzaming en vernieuwing

In de evaluatie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is te lezen dat de provincies het natuurbeleid voortvarend hebben opgepakt. De afname van biodiversiteit is gestopt, maar om de natuurdoelen te halen moet nog wel een tandje bijgezet. Het Planbureau raadt aan om open te staan voor kansen voor verduurzaming en vernieuwing, kennisuitwisseling, en in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappelijke betrokkenheid bij natuur moet verder vergroot worden, de beleidsopgaven nog beter uitgewerkt en het leervermogen versterkt. Grond- en subsidiebeleid zijn belangrijke instrumenten. Verdergaande verduurzaming van de landbouw nabij natuur is een voorwaarde.

Natuurbeleid in Noord-Holland minder effectief dan gemiddeld

Noord-Holland heeft nog een grote ontwikkelopgave voor nieuwe natuur. De Provincie Noord-Holland wordt in het rapport verhoudingsgewijs weinig genoemd en alleen de bijeenkomsten Groen Kapitaal worden als positief beoordeeld. Naast de niet zo succesvolle pilot beheerarme natuur in Oostzanerveld worden in het PBL rapport geen projecten of vernieuwingen uit Noord-Holland genoemd. De provincie Noord-Holland hoort bij de provincies waar het natuurbeleid tot circa een derde minder effectief per hectare is dan gemiddeld.

Het PBL-rapport doet geen uitspraken over de uitvoerbaarheid van het recent ingevoerde nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer. Het doet wel een expliciete oproep tot beleidsvernieuwing. Zo wordt er nog onvoldoende ruimte geboden aan initiatieven vanuit de maatschappij en nieuwe manieren van natuurrealisatie. Agrarische collectieven kunnen bijvoorbeeld doorgroeien tot brede uitvoeringsorganisaties. Het PBL verwacht dat dat de maatschappelijke betrokkenheid en economische betekenis van agrarisch natuurbeheer kan vergroten.

De schriftelijke vragen zijn hier terug te vinden.