Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 30 juni 2017

Onderzoek geeft geen zicht op een verbindingsweg A8-A9

Op 29 juni 2017 heeft de provinciale commissie M&F de MER-rapportage over de drie varianten voor een verbinding tussen A8 en A9 besproken. Er waren veel mensen aanwezig onder andere uit de Broekpolder, die zich flink lieten horen. D66 waardeert het als mensen zo opkomen voor hun leefomgeving. Zo zien politici om wie het gaat.

Eerst is de brief van ICOMOS/Unesco besproken. Deze geeft een negatief advies met betrekking tot de gestrekte varianten (Golfbaan & Heemskerk variant). Dit advies valt negatiever uit dan verwacht werd op grond van een eerder pre-advies. Duidelijk werd dat de commissie deze brief zeer serieus neemt. Het college meldde dat ICOMOS in september de regio bezoekt en dat hierover dan verder gesproken wordt. Gedeputeerde Geldhof geeft aan dat het college niet koerst op het verlies van de UNESCO-status.

Vervolgens werd de MER rapportage toegelicht en besproken. Er liggen nu vele uitgewerkte rapporten over alle aspecten van de drie varianten. De nieuwste onderzoeken zijn meer gedetailleerd uitgevoerd dan eerdere onderzoeken. Ook de ontwerpen zijn meer uitgewerkt en actuele gegevens zijn gebruikt voor verkeer en probleemanalyse.

Bijna alle partijen gaven aan dat geen van de varianten op dit moment voldoet aan de gestelde criteria. De bal ligt nu weer bij het college van GS: hoe nu verder? We wachten af waarmee het college komt.

Het college hield een slag om de arm over het besluitvormingsproces en wanneer zij  over een voorkeursvariant besluit.

D66 standpunt

Het uitgangspunt voor D66 is dat er een robuuste verbindingsweg tussen de A8 en de A9 wordt gerealiseerd waarmee de economie, de leefbaarheid en de bereikbaarheid van de regio verbeteren zonder de waarde van de Stelling van Amsterdam uit het oog te verliezen.

Bij de uiteindelijke tracékeuze moet niet alleen rekening worden gehouden met verkeerskundige, maar ook met landschappelijke, financiële en economische aspecten. De toegezegde regionale bijdragen zijn voorwaardelijk voor de verdere uitwerking en realisatie van de verbindingsweg. Hier zijn afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord van VVD, D66, PvdA en CDA.

D66 is niet blij met de uitkomsten van het onderzoek. Beide gestrekte varianten scoren slecht op landschap en cultuur. De Nulplus-variant scoort slecht op ruimtelijke kwaliteit en vervoerswaarde.

Daarom zijn na een eerste beoordeling op basis van het MER onderzoek de twee gestrekte varianten niet haalbaar en door een te lage overall MKBA score is de nulplus variant geen verantwoorde investering.

Het doet pijn om vast te stellen, dat de conclusies van dit onderzoek geen zicht geven op een weg.