Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 oktober 2017

Op zoek naar remedie voor de groene longen van de Randstad

Het Groene Hart is het ademhalingsorgaan van de Randstad. Maar, de longen zijn ziek: In plaats van CO2 op te nemen, wordt er te veel CO2 uitgestoten. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 2 oktober het Perspectief Groene Hart besproken en vastgesteld. Ook de provinciebesturen van Zuid-Holland en Utrecht zullen dit binnenkort doen. Het Perspectief is een bouwsteen voor de Omgevingsvisie.

Claudia Weemhoff, Statenlid voor D66 Noord-Holland, treft in het Perspectief een uitgebreide symptoombeschrijving aan, maar mist het stellen van de juiste diagnose. Deze is wel te vinden in de adviezen van PAL en PCL. “Juist in deze adviezen kunnen we bouwstenen aantreffen om behandelplannen op te stellen. Daarom stelt D66 voor deze adviezen te gebruiken als input tot het opstellen van het behandelplan c.q. Omgevingsvisie.”

Voor het Groene Hart is het D66-uitgangspunt voor de Omgevingsvisie: zuinig zijn op natuur en het open landschap, aandacht voor de leefbaarheid, inzetten op innovaties en bereikbaarheid, maar vooral het terugdringen, dan wel voorkomen van veenverbranding en de daarmee samenhangende CO2 uitstoot.

In het Noord-Hollandse deel van het Groene Hart wordt ingezet op gebiedsgerichte aanpak: revitalisering van Loosdrecht en het plassengebied, de pilot waterbeheer Horstermeerpolder, de inzet op weidevogelbeheer in de Ronde Hoep en de Bovenkerkerpolder met agrarisch natuurbeheer en ruilverkaveling in de Gooi- en Vechtstreek.

Behandelplan nodig voor CO2 uitstoot

Claudia Weemhoff: “Maar met dit alles zijn we er niet. De urgentie van het aanpakken van onze zieke longen dient vertaald te worden in concrete actie, in echte behandelplannen. En voor Noord-Holland gaat deze opdracht verder dan alleen het Groene Hart, ook Laag Holland vraagt om een voortvarende aanpak.”

D66 heeft het college gevraagd de urgentie van deze diagnose te onderschrijven en de Provinciale Staten te faciliteren door de juiste bouwstenen aan te dragen voor een analyse en een behandelplan. Om zo met elkaar tot een volwaardige Omgevingsvisie te kunnen komen. Daarin kregen we gehoor bij de Gedeputeerde.

Provinciale Staten van alle drie de provincies willen nauw betrokken blijven bij de ontwikkelingen in het Groene Hart. Daartoe hebben een aantal partijen een amendement op het collegevoorstel opgesteld om een dynamische agenda op te stellen waarin de ambities uit het Perspectief gerealiseerd worden. Dit voorstel is aangenomen.Ook het voorstel van CU-SGP, PvdD en GL om daar waar “rendabele” landbouw staat, dit te lezen als “toekomstbestendige” landbouw, is aangenomen met steun van D66.
Bij de bespreking van de Omgevingsvisie op 9 oktober zal D66 samen met GL en PvdD voorstellen om provinciaal beleid te ontwikkelen om veenbodemdaling te voorkomen dan wel te herstellen.