Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 oktober 2017

De Provincie houdt dit jaar geld over

Op 2 oktober hebben Provinciale Staten de zomernota unaniem vastgesteld. Deze halfjaarcijfers van de Provincie Noord Holland laten een positief saldo zien van meer dan €4,6 miljoen. ”De provinciale financiën zijn dus in goede staat,” stelt Zafer Yurdakul, Statenlid van D66 Noord-Holland en woordvoerder financiën.

Zomernota

In de zomernota staat wel dat een aantal inhoudelijke programma’s net iets meer lasten zullen hebben dan begroot. Gelukkig worden deze lasten ruim gedekt door enkele grote incidentele meevallers, zoals een hogere verkoopopbrengst van panden, verkoop van aandelen Meewind en gunstige afrekenverschillen.

Ook de leesbaarheid en het informatiegehalte van de zomernota zijn verbeterd, onder andere door een digitale versie. Daar zijn wij blij mee.

Duurzaam financieel beheer provinciale infrastructuur

Provinciale Staten bespraken ook de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer over het financieel beheer van de wegen en kunstwerken. Deze aanbevelingen zijn allemaal overgenomen door het college van Gedeputeerde Staten.

Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van de D66 Statenfractie, is hier blij mee: “maakt D66 zich gedurig zorgen over de stijgende uitgaven aan het onderhoud van wegen en andere infrastructuur, vooral als percentage van de andere uitgaven. Het rekenkameronderzoek bevestigt ons beeld dat het onderhoud van de infrastructuur een steeds zwaarder beslag op onze middelen legt. Wij delen de zorgen van de Rekenkamer over de financiële dekking van de vervangingsinvesteringen. D66 zal scherp blijven op duurzame financiële houdbaarheid van de provinciale infrastructuur.”