Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 oktober 2017

De bodemdaling van de veenweidegebieden stoppen

Provinciale Staten van Noord-Holland zijn het erover eens dat de bodemdaling in de veenweidegebieden van Noord-Holland en het Groene Hart van de Randstad een halt toegeroepen moet worden. Op 9 oktober 2017 tijdens de behandeling van het discussiedocument ‘Koers NH2050’, is een voorstel gedaan door D66, PvdD, CU-SGP, GL, ONH en PvdA om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen, en waar mogelijk te herstellen.

De Provincie Noord-Holland heeft zich gecommitteerd aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs om in 2050 80-95% minder CO2 uit te stoten. De veenverbranding veroorzaakt een aanzienlijk deel van de uitstoot van CO2  in Nederland. De bodemdaling in de veenweidegebieden verergert de situatie jaar op jaar. Aangroeiend veen zou juist een grote bijdrage kunnen leveren aan de opname van CO2. Dus omkering van het proces is wenselijk, maar geen sinecure.

Veenweidegebieden zijn een belangrijke beelddrager van het Noord-Hollandse landschap. Ze worden momenteel gebruikt door agrariërs, die zorg dragen voor het in stand houden van het cultuurlandschap.

Het is noodzakelijk om een ‘integrale bodemvisie’ te ontwikkelen waarin het lange termijn perspectief voor veenweidegebieden wordt geschetst, met inachtneming van het waterpeil, de economische activiteiten en het toekomstig gebruik. Maar duidelijk is dat we een manier moeten vinden om de toenemende uitstoot van CO2 door veenverbranding om te keren. Hier lijkt nu ook politiek een meerderheid voor te bestaan in Provinciale Staten.

De besluitvorming over de koers van de Omgevingsvisie 2050 zal in november of december plaatsvinden.