Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 november 2017

Meer lef in Noord-Holland

Meer lef in Noord-Holland

Op 9 november 2017 kwamen Provinciale Staten bijeen in Haarlem om de begroting 2018 te bespreken. D66-fractievoorzitter Ilse Zaal concludeert in haar algemene beschouwingen dat het goed gaat met Noord-Holland: de provincie is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren. Ook de uitvoering van het coalitieakkoord ligt op koers. Ondanks dat heeft D66 nog wel wat wensen en ambities, die met lef en daadkracht uitgevoerd zouden kunnen worden.

Lef moet de provincie bijvoorbeeld tonen als het gaat om het beschermen van het landschap tegen het bouwen woningen in het groen. Ilse Zaal: “De zorg voor te weinig (betaalbare) woningen is gerechtvaardigd, maar bouwen in het groen is niet de oplossing. Durf liever creatief te zijn door binnenstedelijk met innovatieve oplossingen te komen.” Daarnaast wil D66 graag dat de provincie met het Rijk optrekt om deze periode nog een groot aantal woningen te verduurzamen.

De bodemdaling in veenweidegebied is een van de grootste zorgen voor D66, aangezien het onder andere leidt tot een hoge CO2-uitstoot. Zaal: “De provincie moet samen met het Rijk, de waterschappen en landeigenaren meer maatregelen nemen om verdere bodemdaling te voorkomen. Vernatting is daarbij de enige oplossing.” Ook op het gebied van natuur en landbouw kan de provincie de komende periode nog stappen maken. Het afmaken van het natuurnetwerk heeft de potentie voor 900 hectare nieuwe natuur. Door kringlooplandbouw aan te jagen kunnen natuur en landbouw dichter naar elkaar toe groeien. D66 wil verder graag de doelen halen voor waterveiligheid en waterkwaliteit. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers is hierbij van groot belang: ze zorgen voor meer biodiversiteit en verbeteren de waterkwaliteit.

Het onderwerp infrastructuur beheerst het grootste deel van de begroting, maar investeringen in OV en fiets steken schraal af tegen de kosten voor het onderhoud van wegen. De nieuwe regering erkent gelukkig het belang van de fiets en stelt cofinanciering voor provinciale projecten ter beschikking. Ilse Zaal: “D66 ziet graag dat we deze cofinanciering aangrijpen om ons fietsnetwerk toekomstbestendig te maken.”

Een motie van de coalitiepartijen en CU-SGP om de gevolgen van het regeerakkoord voor de reserves te onderzoeken en hierover de Staten te informeren werd unaniem door de Staten aangenomen. Ilse Zaal: “Mochten hier financieel meevallers uit voortkomen dan krijgen investeringen in de fiets, bodemdaling en ecologische oevers voor D66 prioriteit.”

Lees de volledige tekst van de algemene beschouwingen hier.