Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 november 2017

D66-geluid stevig verankerd in koersdocument Omgevingsvisie

Op maandag 13 november kwamen Provinciale Staten (PS) bijeen om de reactie van het college op visies en ingediende moties voor de concept Omgevingsvisie te bespreken. D66 had tijdens de eerste termijn op 9 oktober moties ingediend die passen bij drie hoofdambities: een duurzaam Noord-Holland, een aantrekkelijk Noord-Holland en een bereikbaar Noord-Holland.

De meeste moties van D66 werden overgenomen door het college en hoefden dus niet meer in stemming te worden gebracht. Zo wordt de ambitie opgenomen om de ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Ook wordt gebiedsgericht maatwerk geborgd in de Omgevingsvisie.

De motie voor het opnemen van de ambitie om verdere bodemdaling in veenweidegebieden te stoppen en waar nodig te herstellen werd wel in stemming gebracht en aangenomen door PS. Amélie Strens: “Het tegengaan van verdere inklinking van ons veen kan bijdragen aan het beperken van de CO2-uitstoot. Wij willen dan ook dat het college, in overleg met medeoverheden, actief aan de slag gaat.”

Wat betreft bereikbaar Noord-Holland oordeelde het college positief over de D66-motie die stelt dat goede bereikbaarheid gaat om keuzevrijheid voor verschillende vormen van mobiliteit en dat investeringen hierin ook rekening moeten houden met de kwaliteit van het landschap, duurzaamheid en gezondheid.

Het college gaat nu aan de slag met de voordracht over de Koers Omgevingsvisie NH2050. Deze voordracht wordt op 7 december 2017 behandeld in een gezamenlijke commissievergadering. Op 18 december 2017 besluiten PS over de Koers van de Omgevingsvisie NH2050.