Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 december 2017

Op koers naar een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland!

Op koers naar een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland!

Op 18 december 2017 hebben Provinciale Staten de “Koers naar de Omgevingsvisie NH2050” vastgesteld. “Dit is voor D66 een mooie mijlpaal!” stelt Amélie Strens, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “hiermee geven we het startsein voor de volgende besluitvormingsronde naar een provinciale Omgevingsvisie voor Noord-Holland. Zo ver vooruit kijken en het eens zijn over de doelen is niet gemakkelijk, maar heel belangrijk voor effectief beleid voor een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland, ook in de toekomst!”

Er wordt een Omgevingsvisie opgesteld die de provinciale doelen uitwerkt in een integrale visie. Dit wordt niet alleen een toetsingskader voor beleid binnen de nieuwe Omgevingswet, maar ook het kader voor lagere overheden. De visie gaat gemeenten houvast bieden om met hun inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een eigen integrale visie te gaan bepalen.

D66 Gedeputeerde Joke Geldhof, verantwoordelijk voor de coördinatie van de Omgevingswet en Omgevingsvisie is tevreden met het proces naar dit ambitieuze, integrale beleidsstuk: “Er is in Noord-Holland gezamenlijk richting gegeven aan de koers voor 2050, met inwoners, organisaties en onderling debat. En daar gaan we in het vervolg naar de definitieve Omgevingsvisie proactief mee door.” Een volgende brede bijeenkomst met alle stakeholders – dat zijn bestuurders en politici van gemeenten en waterschappen, belangenorganisaties, ondernemers, maatschappelijke organisaties – zal zijn op 8 februari 2018 in Haarlem.

De Statenfractie van D66 is ook blij met het koersdocument en de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Niet alleen professionele stakeholders hebben hun inbreng kunnen doen, maar ook de inwoners van Noord-Holland hebben hun ideeën kunnen uiten door middel van de publiekscampagne en de panelgesprekken. De provinciale politici hebben meerdere debatten gevoerd over de ambities voor de toekomst. Een intensief proces met een mooi resultaat.

D66 herkent veel van haar inbreng terug in het document. De discussie in de commissie is goed door het college overgenomen in het koersdocument, al blijft het bundelen van al die meningen een uitdaging. Het blijft een compromis voorstel voor de lange termijn.
Goed om te zien dat we in Noord-Holland de ambitie uitspreken voor een adaptieve kringlooplandbouw. Waar schaalvergroting is sommige gevallen wel een middel kan zijn, maar zeker geen doel op zich. Ook de ambitie om met onze partners bodemdaling in veenweidegebieden af te remmen, te stoppen en zo mogelijk te herstellen onderschrijven wij volledig. Hiervoor ziet D66 wel een hoge urgentie om verantwoordelijkheid op te pakken en snel mee te beginnen. Daarom is een voorstel van drie partijen om de tekst hierop aan te scherpen door D66 gesteund en ook aangenomen.

Met dit koersdocument is de hoofdrichting van onze Omgevingsvisie bepaald. In de visie zelf zal in meer detail blijken hoe de gestelde doelen en ambities uitpakken. Dan wordt duidelijk waar ambities mogelijk schuren en waar ze elkaar kunnen versterken. D66 zal in de visie scherp blijven op het beschermen van het landschap en versterken van natuurwaarden. D66 wil ondanks de grote woningbouwopgave en andere vragen om ruimtegebruik de verstedelijking in het buitengebied niet onnodig uitbreiden. Dit vraagt om creativiteit voor meervoudig en zorgvuldig ruimtegebruik. Maar het kan echt.

Ook de samenhang tussen mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen moet in de visie veel aandacht krijgen. Vrijheid om een eigen vervoerswijze te kiezen is er wat D66 betreft alleen als er echt wat te kiezen valt. Een voorstel van CU-SGP om dit in het koersdocument op te nemen heeft D66 ondersteund en is aangenomen.

Als laatste vinden wij het van groot belang dat de ruimtelijke consequenties van de klimaatverandering in de visie in beeld worden gebracht. Noord-Holland is divers en iedere regio heeft hiervoor zijn eigen kansen en mogelijkheden.

D66 kijkt uit naar het vervolg van dit proces: op naar een duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland!

Thema

Wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving

Noord-Holland is een provincie met een divers landschap van veenweiden en bossen, heiden en duinen, steden en stranden, eilanden en rivieren, kanalen, meren en plassen. Daarnaast beschikt Noord-Holland over een rijk cultureel erfgoed, met de Stelling van Amsterdam, het UNESCO Werelderfgoed van de Beemster en de Waddenzee, de VOC-steden langs het IJsselmeer, de kastelen in Muiden en Medemblik, de historische buitenplaatsen in het Gooi, de landgoederen rond Santpoort, de beeldbepalende stolpboerderijen en lintdorpen in West-Friesland en het unieke industrieel erfgoed langs bijvoorbeeld de Zaan. De provincie heeft een belangrijke taak in het beschermen van dit landschap en erfgoed.
Deze bescherming wordt steeds belangrijker omdat de Noord-Hollandse bevolking blijft groeien en steeds meer mensen hier willen wonen, werken en recreëren. Voor D66 staat de gezonde leefomgeving daarbij centraal. In een gezonde leefomgeving voel je je immers goed, presteer je beter en leef je uiteindelijk langer.

Lees meer