Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 16 januari 2018

D66 stelt vragen over afspraken gebruik Naardertrekvaart

D66 wil graag inzicht verkrijgen in de motivatie voor het openbreken van de overeenkomst voor het gebruik van de Naardertrekvaart. Deze afspraken waren onderdeel van het plan  “Naarden buiten de Vesting”. De wijzigingen hebben met name voor de roeivereniging grote consequenties. Daarom gaat Claudia Weemhoff, Statenlid voor D66 hier in de commissie Natuur, Landschap, Milieu en Water van 22 januari vragen over stellen aan het college. Voorafgaand hieraan zijn er al een aantal technische vragen naar het college gestuurd.

De Naardertrekvaart is 7 km lang en begint bij de Keetpoortsluis in Muiden, maakt bij het Muizenfort een scherpe bocht en gaat vandaar bijna in een recht lijn naar het oosten tot de slotgracht van Naarden. Omdat de vaart smal is zijn er afspraken gemaakt over het gebruik: als er motorbotenverkeer is kan er niet veilig geroeid worden. Met het laatste voorstel voor gebruik van de Naardertrekvaart, zal de roeivereniging onvoldoende trainingsuren kunnen inzetten. Doordeweeks zal de jeugd in het recreatieseizoen niet meer kunnen trainen, dit zal in het weekend moeten gaan plaatsvinden. In het weekend kunnen de trainingen in de huidige vorm niet meer doorgaan, door het openstellen van de sluizen om 11.00 uur. Dubbelgebruik van de Naardertrekvaart is gezien de breedte van de vaart niet mogelijk, nu de voorgenomen verbreding niet meer aan de orde is. Daarbij is de diepgang alleen in het midden van de vaart voldoende voor motorboten, roeiers kunnen daardoor niet gepasseerd worden.

Technische vragen vooraf te beantwoorden

1.     Eigendom trekvaart

De Naardertrekvaart is volgens onze informatie GEEN openbaar vaarwater. Volgens een traktaatwet uit 1641, waren voorheen de burgemeesters van Naarden en Muiden de eigenaren van de Naardertrekvaart. Sinds 2016 is dit de burgemeester van Gooise Meren.  Klopt dit?

2.     Financiering

Hoe wordt het beheer en onderhoud van de Naardertrekvaart gefinancierd. Klopt het dat dit gedeeld wordt tussen RWS, gemeente Gooise meren, Provincie Noord-Holland en Waterschap? Komen er ook compensatiegelden uit project Schiphol-Amsterdam-Almere A9/A1/A6 van het Rijk?

3.     Convenant

Omdat de Naardertrekvaart een omvaarroute is voor motorboten die bij slecht weer het IJmeer willen vermijden zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van de Naardertrekvaart. Dubbelgebruik wordt gevaarlijk geacht vanwege de smalle vaarweg. Bij de onderhandelingen tussen alle watergebruikers was de Provincie betrokken. Er is in 2013 een convenant voorbereid waarbij alle watergebruikers betrokken waren en konden instemmen. In 2015 hebben de gemeente Naarden en de Provincie een besluit genomen over het Project Naarden buiten de Vesting en is het convenant ondertekend. In april 2017 bericht de Provincie dat Hiswa, ANWB en watersportverbond bij nader inzien toch niet kunnen leven met de gesloten overeenkomst.

Wat is de status van het convenant? Onder welk recht valt het convenant? Welke rechten kunnen daaraan ontleend worden?

Politieke vragen voor beantwoording in de commissie

1.     Convenant

In overeenkomst staat opgenomen dat bij ontstaan problemen, betrokken partijen met elkaar aan tafel zouden gaan. Er hebben een aantal overleggen plaatsgevonden, met een stevige vertegenwoordiging van afdeling uitvoering van de provincie NH. De overeenkomst moest van tafel, er moest iets nieuws komen. er is in deze fase niet actief bemiddeld, houding was: kom er maar uit met elkaar. roeivereniging moet niet zeuren, van tijdszonering kan geen sprake zijn omdat het openbaar water  betreft. In september 2017 werd aangekondigd dat er op 13 november een laatste bestuurlijk overleg zou gaan plaatsvinden. Van een deadline is geen sprake geweest.

Op 13 November werd het alternatieve voorstel waarin toch een tijdszonering was opgenomen, verworpen en werd een dwingend voorstel opgelegd. Een voorstel waarin de sluizen in het hoogseizoen, in het weekend om 11.00 uur worden opengezet. Doordeweeks geen tijdszonering voor roeivereniging meer mogelijk en daardoor het voortbestaan van de roeivereniging in gevaar.

Wat is de mening van de Provincie over het verloop van deze onderhandelingen? Waarom is er nu niet naar gestreefd om een goede oplossing te vinden voor alle watergebruikers?

2.     Roeisport

In de waterrecreatievisie van de Provincie is de roeisport als groeisport opgenomen. Verder staan er diverse passages in over het afstemmen van medegebruik en zonering van diverse watersporten.  Bent u het met ons eens dat het beleid geen inperking van de mogelijkheden van de roeisport inhoudt tenzij daar grote zwaarwegende redenen voor aangevoerd worden.

3.     Noodzaak van verdringen roeisport

Welke zwaarwegende redenen zijn er om geen afspraken te maken over een zonering waarbij elke beoogde watersport op een redelijke manier een plek krijgt? Om hoeveel potentieel nieuwe vaarbewegingen van motorboten gaat het en is het verantwoord om zoveel anderen daarvoor te verjagen en daar zoveel geld uit te geven?