Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 maart 2018

Extra ruimte voor duurzame groei in Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben op 26 maart 2018 besloten om 69 miljoen extra te investeren in Noord-Holland en dit al in 2018 en 2019 te doen.

Drie jaar is deze coalitie nu op weg in de provincie Noord-Holland en een groot deel van het coalitieakkoord “Ruimte voor groei” is uitgevoerd. Voor D66 zijn groene groei en bescherming van het landschap speerpunten. Fractievoorzitter is er heel tevreden over dat er op dat terrein de afgelopen jaren flinke stappen gemaakt zijn. De 685,5 MW windenergie is ingevuld, er is nieuw beleid op het gebied van (grootschalige) opwekking van zonne-energie en het participatiefonds en het duurzaamheidsfonds zijn opengesteld. Op het gebied van ruimte is het koersdocument omgevingsvisie vorig jaar aangenomen en wordt het kwetsbare open landschap goed beschermd door ruimtelijke beleid dat binnenstedelijk bouwen als uitgangspunt heeft.

Een coalitieakkoord wordt eens in de vier jaar gesloten, maar in de tussentijd staat de tijd natuurlijk niet stil. Nieuwe uitdagingen dienen zich aan en kansen doen zich voor. De Noord-Hollandse economie groeit en innoveert snel en het nieuwe Kabinet legt de accenten net weer iets anders dan het vorige. Ook internationaal is er van alles gebeurd sinds 2015; in het bijzonder het afsluiten van het Parijse Klimaatakkoord dat bevestigt dat we aanvullende maatregelen op het gebied van duurzame energie moeten nemen.

De overheid moet flexibel zijn, inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en kansen grijpen indien deze zich voordoen. Voor nieuwe investeringen is echter ook geld nodig. En dat was er, want niet alleen de economie groeit in Noord-Holland, ook de reserves. Na een zorgvuldig proces is gebleken dat op een aantal beleidsterreinen geld is gereserveerd voor projecten die niet op de middellange termijn tot uitvoering kunnen komen. D66 vindt dat geld niet op de planken moet blijven liggen indien er op andere terreinen belangrijke uitdagingen liggen die nu om investering vragen. De provincie is geen bank, maar een overheidsorganisatie die haar kerntaken op het gebied van onder meer natuur, regionale economie, landschap en infrastructuur uitoefent. En op die terreinen is nog voldoende werk te verrichten.

De coalitiepartijen hebben in een gezamenlijk voorstel (“motie 110“) een aantal onderwerpen genoemd die nu voor Noord-Holland belangrijk zijn en waar snel extra geïnvesteerd kan worden. De problematiek rondom de bodemdaling in veenweidegebieden, een onderwerp dat nu om maatregelen vraagt. En uiteraard de transitie naar duurzame energie, de belangrijkste opgave op dit moment waar we met de uitvoering van deze motie 24,5 miljoen extra aan uitgeven. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld aan de slag met geothermie, warmtenetten en CO2 transport naar de glastuinbouw. De besteding van het geld voor duurzame energie wordt door GS afhankelijk gesteld van een landelijk bestuursakkoord.

Het voorstel van de coalitie is in november 2017 unaniem aangenomen. Het college heeft in de uitwerking terecht motie 110 niet opgevat als een limitatieve opsomming, maar een aantal beleidsterreinen toegevoegd die ook uit de oppositie komen. Het woningtekort houdt de gemoederen de afgelopen maanden sterk bezig en met de geplande 5 miljoen kan een versnelling plaatsvinden. Ook het voortzetten van de regeling voor Rijksmonumenten is een goede zaak. Hiermee is het een evenwichtig voorstel geworden waar voor alle partijen wensen in opgenomen zijn. Lees hier het gezamenlijke persbericht van de coalitiepartijen.

D66 is heel blij met het pakket aan extra investeringen dat correspondeert met de uitdagingen van dit moment. Bij de behandeling van het Koersdocument Omgevingsvisie en de Begrotingsbehandeling is met grote meerderheid uitgesproken dat maatregelen moeten worden getroffen op het gebied van onder meer bodemdaling in veenweidegebieden, natuur inclusieve landbouw, duurzame energie en versnelling van de woningbouw. Met de uitvoering van deze motie hebben we het mogelijk gemaakt dat we het uitspreken van wensen en ambities ook daadwerkelijk kunnen vertalen naar concrete investeringen op korte termijn, waarvan meer dan de helft een groen karakter draagt. D66 is hier trots op!

Teleurgesteld is D66 dat de oppositiepartijen GroenLinks, 50+, PVV, CU-SGP, SP en PvdD tegen het voorstel gestemd hebben en daarmee tonen dat het sluiten van bestuurlijk compromissen lastig is voor oppositiepartijen.