Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 24 oktober 2018

Aandacht voor fiets, OV en landschap bij nieuwe Duinpolderweg

Na negen jaar onderzoek en debat is er in september een besluit genomen over het project Duinpolderweg. Dit project omvat verkeersmaatregelen die de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer moet verbeteren. Dit is een gezamenlijk project van de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Het voorstel van de colleges voor de definitieve “variant” is door de Staten van Zuid-Holland aangepast. D66 is blij dat er nu meer aandacht is voor het landschap en hinder voor omwonenden, en dat fiets en openbaar vervoer (OV) een belangrijke plek krijgen bij de aanleg van de Duinpolderweg.

Na jarenlange onderzoeken naar zeven alternatieven, ruim 450 ingediende zienswijzen en meer dan 80 insprekers is door de Noord-Hollandse Statencommissie een advies gegeven aan Gedeputeerde Staten en hebben de Staten van Zuid-Holland besloten over de definitieve keuze waar de verkeersmaatregelen en nieuwe wegen moeten gaan komen – en waar niet! Het project omvat een autoverbinding vanaf de A4 ten zuiden van  Hoofddorp en ten noorden van Hillegom tot de N208, een randweg ten noorden van Zwaanshoek, een rondweg ten zuiden van Lisse en een ruimtelijke reservering voor de verbinding van de N208 naar de N206.

Afwegingen

De Statenfracties van D66 NH & ZH zijn al geruime tijd met lokale fracties en met elkaar overleg over de bereikbaarheidsproblematiek. Er is consensus over dat er ingrepen noodzakelijk zijn in de infrastructuur, zeker als er woningen en bedrijvigheid bij komt. In de uiteindelijke afwegingen zijn drie hoofdpunten in de discussie en besluitvorming ingebracht.

1.     Een uitgewerkte gebiedsvisie ontbreekt

In Noord- en Zuid Holland hebben de D66 woordvoerders Andries Tijssens en Ton van Rijnberk aangegeven dat het project meer integraal had moeten worden ontwikkeld. Dat wil zeggen: niet alleen aandacht voor het autoverkeer maar ook voor de ontwikkeling van het gebied voor woningbouw en afstemming voorzieningen het openbaar vervoer, de fiets, de natuurbelangen en landschappelijke inpassing. De colleges erkennen de kritiek. De HOV verbinding Lisse-Schiphol gaat aangelegd worden en een flitsbusverbinding tussen Noordwijk en Schiphol wordt nader onderzocht. Er wordt € 25 miljoen binnen het projectbudget gereserveerd voor fietsmaatregelen. Wat D66 betreft maakt een provinciaal fietspad langs de nieuwe weg en het verbeteren van de fietsverbindingen bij Bennebroek, Hillegom en Lisse/Lisserbroek hier deel van uit.

2.     Minder overlast en schade aan landschap veroorzaken

Er zijn aanvullende maatregelen afgesproken om het landschap te sparen en de overlast te beperken. D66 is zich ervan bewust dat het tracé tussen de N205 en N208 van invloed is op Zwaanshoek maar is akkoord gegaan met het voorgestelde tracé van de A4 naar de N205 en voor de verbinding tussen de N205 en N208  onder de nadrukkelijke voorwaarden dat de kruising met de Ringvaart vanuit een verdiepte weg  met een aquaduct wordt uitgevoerd en dat het een 2 x 1 strooks weg wordt. Dit om de natuurbelangen van de Oosteinderpolder in Hillegom te sparen en het landschap zo min mogelijk aan te tasten. Ook voor Zwaanshoek verkleint dit de overlast. Door beide colleges is toegezegd dat dit in de volgende fase ruimtelijk en financieel wordt uitgewerkt.

Bij de keuze voor het tracé hebben het bestuurlijk draagvlak onder de 14 gemeenten die samenwerken in Holland Rijnland en de effecten op het leefmilieu ten aanzien van geluid en lucht een belangrijke rol gespeeld. Het aspect gezondheid is een belangrijk toetsingscriterium D66 bij ruimtelijke maatregelen. Daarnaast biedt het nieuwe tracé de mogelijkheid om doorgaand auto- en landbouwverkeer dat nu door kernen van Hillegom/Beinsdorp  en Bennebroek/Zwaanshoek rijdt te verminderen en de bestaande routes over de bruggen beter in te richten voor de fiets en verkeersveiliger te maken.

D66 Noord-Holland heeft eerder bij vaststelling van een extra budget van 25 miljoen euro voor dit project al gesteld dat dit voor een goede landschappelijke inpassing moet worden benut.

3.     Project faseren om alleen te doen wat nu echt nodig is

D66 heeft zich uitgesproken tegen de vastgelegde tracéreservering tussen de N208 en de N206 vanwege de doorsnijding van het kwetsbare landschap ten noorden van de Tiltenberg en de problematiek van de stikstofdepositie in het duingebied. Er is besloten om deze reservering nu uit het project te schrappen. In de toekomst moet eerst worden bekeken of doortrekken van de nieuwe weg wel nodig is als de nu besloten maatregelen zijn uitgevoerd. Dit besluit maakt ook budget vrij om de andere extra voorwaarden mogelijk te maken.

Vervolg

Voor D66 Noord-Holland is het van groot belang dat er nu een besluit genomen is. Met name voor de voortgang van de woningbouw in de Haarlemmermeer, waarbij door de gemeente Haarlemmermeer als voorwaarde is gesteld, dat de bereikbaarheid geregeld moet zijn: “eerst bewegen dan bouwen”.

Een ruime meerderheid van VVD, D66, CDA, CU/SGP en PvdA steunden in Zuid-Holland het geamendeerde voorstel. In Noord-Holland is het besluit gedelegeerd aan het college. D66 is van mening dat met de toezeggingen op het gebied van openbaar vervoer, het oormerken van budget voor de fiets , het onderzoek naar het aquaduct en het laten vervallen van een tracéreservering ten noorden van de Tiltenberg een meer integraal besluit is genomen dat kan worden uitgewerkt in de volgende fase.

De deelprojecten gaan nu uitgewerkt worden. Deze fase zal naar verwachting over 1,5 jaar klaar zijn en na een inspraakprocedure ter besluitvorming aan de Zuid-Hollandse Staten worden voorgelegd. De Provinciale Staten van Noord-Holland zijn weer aan zet bij het besluit over het Provinciaal Inpassingsplan voor zover dat Noord-Hollands grondgebied betreft en mits het budget toereikend is.

Vorig jaar hebben de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en CDA besloten om een aantal extra investeringen te doen. De vrijgemaakte middelen kunnen nu ingezet worden voor duurzame vormen van vervoer en landschappelijke kwaliteit.

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben met de Zomernota op 8 oktober krediet beschikbaar gesteld voor aanpassingen in het project en de toezegging gekregen, dat het college voor het einde van het jaar met een brief naar Provinciale Staten komt. In de uitwerking komt er meer aandacht en geld voor de fiets, wordt verdiepte aanleg door de Oosteinderpolder en aquaduct onder de ringvaart als optie voorgelegd en de doortrekking naar de N206 geschrapt. Ook zal er duidelijkheid komen over het hoogwaardig openbaar vervoer, en over de deelprojecten gaat in het vervolg apart besloten worden.

Concreet heeft D66 specifiek om het volgende gevraagd:

  1. de ruimtelijke reservering voor de doortrekking naar de N206 wordt, overeenkomstig het besluit van PS ZH van 19 september 2018, geschrapt uit het project en de plannen worden hierop aangepast;
  2. het tracédeel langs de Oosteinderpolder en passeren ringvaart aldaar, wordt naast het voorkeursalternatief met brug, gelijkwaardig uitgewerkt met verdiepte ligging en aquaduct;
  3. er wordt onderzoek gedaan naar maatregelen voor stimuleren fietsgebruik en in gezamenlijkheid met Zuid-Holland financiering gezocht en extra maatregelen uitgewerkt voor verbetering van infrastructuur voor het fiets- en langzaam verkeer in het plangebied;
  4. de planonderdelen verbinding N205-N208, randweg Lisse en randweg Zwaanshoek  worden elk volwaardig uitgewerkt, inclusief tracé-onderzoek, onderzoek inpassing en natuurcompensatie, participatietraject en onderbouwing ten behoeve van besluitvorming, zodat gefaseerde uitvoering mogelijk wordt.

“Na het eerder genomen besluit in Zuid-Holland zijn er nu ook in Noord-Holland eenduidige kaders meegegeven voor de verdere uitwerking van de plannen,” stelt Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland, “Dan kunnen er later goed afgewogen besluiten genomen worden over de extra maatregelen”.