Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Keuzes maken voor klimaatmaatregelen samen met de inwoners

“De wereld, het land, Noord-Holland is in transitie,” stelt Ilse Zaal, fractievoorzitter van D66 Noord-Holland, in haar algemene beschouwingen in Provinciale Staten op 12 november in Haarlem, “dat vergt scherpe keuzes. D66 kiest voor meer geld voor natuur en duurzaamheid en minder voor wegen. D66 kiest voor OV en de fiets in plaats van de auto.

Voor behoud van groen en het open landschap en niet voor uitleglocaties. En voor het stimuleren van innovatie om de grote opgaven van de toekomst te lijf te gaan, en dat alles vanuit vertrouwen in de samenleving, dat we die uitdagingen samen aankunnen.”

Zaal hield haar algemene beschouwingen op geheel eigen wijze en door de vele interrupties ontstond er een levendig debat. Zo ziet D66 dat graag.

Financiën op orde

De financiën van de Provincie zijn op orde en er wordt geen geld meer opgepot. D66 is de campagne van 2015 ingegaan met de stelling dat er veel te veel geld op de planken van de provincies lag. Dat bleek zo te zijn: in Noord-Holland was nog 69 miljoen te besteden. Met motie 110 is dat geïnvesteerd in belangrijke kerntaken, zoals duurzaamheid, bereikbaarheid en wonen. Met deze begroting wordt dat afgerond. D66 is daar trots op. De provincie is geen bank, maar een overheidsorganisatie voor en van Noord-Hollanders, die ervoor moet zorgen dat het hier aantrekkelijk en gezond wonen, werken en recreëren is. Daar is dat geld voor ingezet.

Ruimte geven voor verduurzaming

Voor een gezonde omgeving voor komende generaties Noord-Hollander is het noodzakelijk om te werken aan een beter leefklimaat. De transitie is reeds deze periode ingezet: de rijksopgave wind op land is gehaald en er zijn miljoenen in duurzaamheid geïnvesteerd. D66 is daar trots op, maar er is meer nodig. De energietransitie moet worden versneld. De klimaattafels zijn bijna klaar met onderhandelen. We kunnen aan de slag.

Het is bij D66 opgevallen dat er veel negativiteit en angst heerst rond klimaatmaatregelen. Mensen maken zich zorgen en die wil D66 heel serieus nemen. Maar een overheid moet de angst niet aanwakkeren, maar juist wegnemen. Zaal: “Duurzaamheid is geen verplichting, het is een recht: Een recht op schone lucht, op drinkwater, een warm huis en gezonde voeding. Duurzaamheid beschermt ons, tegen overstromingen of juist extreme droogte. Duurzaamheid is geen financiële strop, maar een kans. Een kans voor innovatieve startups, een kans op werk en een lagere energierekening, een kans voor bedrijven, maar ook voor inwoners zelf.“

Voor inwoners kan verduurzaming van een huis lagere energiekosten opleveren, waardoor investeringen snel terugverdiend kunnen worden. Er kan de komende jaren gewerkt worden aan regelingen om eigen huis bezitters te ondersteunen in deze transitie. Belangrijk is om nu aan de slag te gaan met grotere projecten vanuit corporaties en gemeenten zodat ervaring met de techniek opgedaan wordt, er lagere prijzen in de markt komen door hogere volumes en de benodigde infrastructuur aangelegd wordt. Bedrijven kunnen we ondersteunen bij initiatieven naar klimaatneutraal en circulair door de provinciale regierol op te pakken.

D66 weet dat we kunnen vertrouwen op de kracht van de samenleving. Op ondernemers met innovatieve ideeën. Op inwoners die hun steentje willen bijdragen. Op boeren die omschakelen naar kringlooplandbouw en gezonde producten leveren. En op gemeenten die hun eigen energie willen opwekken. Samenwerking is daarbij nodig. De Provincie kan initiatieven omarmen en ondersteunen, niet in de weg zitten.

“Geef ruimte aan duurzaamheid,” zegt Zaal, “door regels te versoepelen, door innovatie te financieren. Noord-Hollanders hebben geen klacht- of meldpunt nodig, maar een overheid die ze helpt bij het grijpen van de kansen en van goed advies voorziet.”

Geen kernenergie in Noord-Holland

“Alle vormen van hernieuwbare energie zijn nodig: wind, zon, water. Daarnaast moeten we vol inzetten op besparing. Wat we niet nodig hebben is kernenergie. De risico’s zijn te groot en een kerncentrale kan pas over 10 jaar worden gebouwd, dan moet de CO2-uitstoot al zijn gehalveerd.” Daarom roept D66 de Provinciale Staten op om te verklaren dat wij geen nieuwe kerncentrale in Noord-Holland willen.  Het voorstel is aangenomen. Lees hier meer daarover.  D66 blijft overigens een voorstander van de nieuwe Pallas reactor in Petten voor de productie van medische isotopen.

Waterstoffabriek

D66 ziet ruimte voor een leidende rol op het gebied van waterstoftechnologie in Noord-Holland. Door de windparken op zee te gebruiken voor de opwekking van ‘groene’ waterstof kunnen we een slag maken in het Noordzeekanaalgebied. Dit voorstel is aangenomen. Lees hier meer daarover

Klimaattransitie kost natuurlijk ook geld. Geld voor onderzoek, ondersteuning en aanjagen. Maar het aanleggen en onderhouden van wegen vindt Zaal pas echt duur. Alleen al deze periode is er ruim 70 miljoen overschreden op infrastructurele projecten. Daarvoor kan een kolencentrale gesloten worden!

Wonen, werken en recreëren

Noord-Holland heeft veel te bieden. Hier wonen mensen graag. Voor de groeiende bevolking zijn er meer woningen nodig, die snel moeten worden gebouwd. Daarbij is D66 voorstander van binnenstedelijk bouwen. Zaal: “We hebben het landschap hard nodig voor natuur, biodiversiteit en recreatie. Er is voldoende plancapaciteit, maar in de afgelopen 2 jaar zijn 12.000 woningen niet gebouwd!  Niet vanwege de provincie of de ladder van duurzame verstedelijking, maar door onvoldoende capaciteit bij ontwikkelaars en bouwers, milieueisen of welstandsnormen.” D66 wil beginnen om deze hobbels weg te nemen.

De steden zullen groeien en daarom worden de recreatiemogelijkheden rond de stad steeds belangrijker. D66 heeft aangekondigd te gaan komen met een initiatiefvoorstel waarin de prachtige onderdelen die er nu zijn zoals de Stelling van Amsterdam, stolpboerderijen, landgoederen, natuur en meer verbonden worden in een recreatief grid en de verbinding zorgt voor meerwaarde en versterking.

Regionale cultuurhistorie

Ook op cultureel gebied heeft de Provincie veel te bieden. Zoals de Stelling van Amsterdam maar ook de Zaanse Schans, het Huis van Hilde en Kaap Skil, een cultureel aanbod dat de geschiedenis van Noord-Holland vertegenwoordigt. D66 wil dat we dit nog meer koesteren, openstellen en waar nodig versterken. Kinderen in Noord-Holland leren alles over de Romeinen en de Grieken, maar niet over de Friezen die met de Romeinen vochten om het OER-IJ.  Uit de begroting volgt dat er 2 miljoen over is van het gereserveerde geld voor Rijksmonumenten. D66 wil dat dit geld wordt geïnvesteerd in regio-overschrijdende culturele projecten die de bovenregionale cultuur of geschiedenis vertellen en doet daarvoor een voorstel samen met drie andere partijen. Dit voorstel wordt aangenomen. Lees daarover hier meer.