Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

Twee miljoen euro voor provinciale uitvoeringsregeling cultuur

Op verzoek van Provinciale Staten gaat het college een nieuwe uitvoeringsregeling voor cultuur opstellen. Een motie van coalitiepartijen D66, VVD, CDA en PvdA om twee miljoen euro aan vrijgevallen gelden binnen de cultuurbegroting hiervoor te gebruiken werd aangenomen tijdens de algemene begrotingsbehandeling op 12 november. Als toekomstgerichte partij hecht D66 er aan het culturele erfgoed en erfgroen ook voor volgende generaties te behouden en toegankelijk te houden en maken, ook om het draagvlak ervoor te versterken.

Er is tijdens deze coalitieperiode vanuit de provincie al veel aandacht besteed aan zaken als de Stelling van Amsterdam, de groene buitenplaatszones als groene longen van Amsterdam, de stolpen en archeologie, met aandacht voor cultureel ondernemerschap en een speciaal fonds voor herbestemming. Ook is er mede door D66 aandacht voor het duurzamer maken van monumenten die daarin soms ook een voorbeeldrol in kunnen vervullen.

In de praktijk zijn er regelmatig aanvragen voor gemeentegrensoverstijgende projecten die behoren bij de provinciale historie waaraan de provincie geen steun kon verlenen. Fractievoorzitter Ilse Zaal: “Het huidige provinciale instrumentarium blijkt in een aantal geval te weinig mogelijkheden te bieden om culturele instellingen of evenementen te ondersteunen bij hun opgaven en ambities. Met deze regeling hopen we dit beter te regelen.” Woordvoerder Cultuur Tom Buijtendorp vult aan: “Toen we begrepen dat deze ruimte er kwam, hebben we ons er hard voor gemaakt de vrijgevallen gelden weer opnieuw te kunnen investeren in cultuur voor situaties waar er een duidelijke rol van de provincie is. We kijken uit naar het voorstel waar D66-gedeputeerde Jack van der Hoek naar aanleiding van de breed gesteunde motie begin volgend jaar mee komt.”