Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 november 2018

Provincie gaat Noord-Hollandse natuur integraal ontwikkelen

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben een integraal programma voor het ontwikkelen van natuur vastgesteld op 19 november 2018. Claudia Weemhoff, woordvoerder natuur en landbouw van D66 Noord-Holland, ziet de doelen van het D66 verkiezingsprogramma daar goed in uitgewerkt: “Sturen op doelen, symbiose van natuur en landbouw, bodempaspoort, kringlooplandbouw, herstel veenweide, bescherming weidevogels, eenduidige monitoring en duurzame verpachting.” Dit is een structurele ombuiging van het beleid naar een actief duurzaamheidsbeleid, want de tijd van verkenningen is voorbij.

Behoud en versterking van biodiversiteit staat nu voorop in het natuurbeleid van de Provincie. Voor D66 staan alle alarmbellen aan door het Living Planet report 2018. Ondanks de lichte stijging in de Living Planet Index 2016 is voor Noord-Holland het achterblijven van de biodiversiteit in de duinen en agrarische gebieden een groot punt van zorg. Inzetten op verbetering van de natuurwaarden van deze gronden is wat D66 betreft een must.

D66 wil niet vooruitlopen op de uitkomst van het overlegjaar van natuurbeheer- en landbouworganisaties in Noord-Holland, maar heeft er vertrouwen erin dat partijen samen verder willen. In haar inbreng benadrukt Weemhoff verder dat het realiseren van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN) een belangrijke opgave is: “Het verbinden en ontsnipperen van natuurgebieden moet onverwijld voortgezet worden en ook de natuurwaarden van golfbanen kunnen daarin meegenomen worden. Het nieuwe instrument “wezenlijke kenmerken & waarden” (WKW’s) lijkt daarvoor goed inzetbaar.”

De natuur vraagt om integraliteit en een lange adem. Integraliteit omdat er veel gebruikers van natuur en landschap zijn, ons voedsel er gemaakt wordt en de klimaatveranderingen grote veranderingen te weeg brengen. Samen met agrarische ondernemers moeten er oplossingen gezocht worden voor de veenweidebodemdaling.

D66 vestigde ook de aandacht op het belang van goed kaartmateriaal. Zowel voor Natura 2000 als voor de NNN. Om bij nieuwe, maar ook bij lopende projecten, goede afwegingen te kunnen maken of zo nodig beleid om te buigen is helder en eenduidig inzicht in beleid en plannen nodig. Helder en toegankelijk kaartmateriaal kan dit verschaffen. Te vaak bemerken we dat er interpretatieverschillen zijn. Provinciale Staten heeft de helderheid nodig voor het uitoefenen van haar controlerende functie, maar ook beheerders, ontwikkelaars, ondernemers en inwoners kunnen niet zonder.

Nieuw programma voor natuurontwikkeling in Noord-Holland

Het Programma Natuurontwikkeling (PNO) is een nieuw uitvoeringsprogramma onder de provinciale Omgevingsvisie. Hierin staan de provinciale projecten waarmee biodiversiteit in Noord-Hollland vergroot wordt en de natuur- en cultuurlandschappen meer beleefbaar voor bewoners en bezoekers

De Provincie heeft een aantal redenen voor dit natuurontwikkelingsbeleid:

  1. Allereerst de intrinsieke waarde van natuur. Elk levend wezen heeft een unieke waarde die bescherming verdient.
  2. Het belang van biologische diversiteit is onder andere vastgelegd in het verdrag van Rio de Janeiro uit 1992, dat door liefst 195 landen is ondertekend. Biodiversiteit heeft hoge prioriteit.
  3. Het verdrag van Rio de Janeiro bekijkt biodiversiteit ook vanuit de invalshoek gebruikswaarde voor de mens. De natuur biedt ons grondstoffen, voedsel en economische productiviteit, bijvoorbeeld drinkwaterzuivering in de duinen, duurzame bosbouw en het afvangen van CO2 door bladgroen.
  4. Natuur en landschap voor een plezierige woon- en werkomgeving, hetgeen bijdraagt aan een gunstig economisch vestigingsklimaat.
  5. Natuur en landschap hebben belevingswaarde: mensen vinden er ruimte voor rust en ontspanning, zijn gezonder en herstellen sneller na ziekte als ze regelmatig in een groene omgeving vertoeven.

Het nieuwe PNO voegt eerdere plannen en programma’s samen en brengt de samenhang tussen verwerving, inrichting en beheer van natuur beter tot uitdrukking, en geeft een samenhangend overzicht van de instrumenten. Het PNO wordt jaarlijks geactualiseerd en ter besluitvorming aan de Provinciale Staten voorgelegd.

Reactie van college

Het college heeft toegezegd om volgend jaar met een stand van zaken te komen met betrekking tot het afmaken van de NNN en daarbij helder kaartmateriaal te verschaffen. Ook zal er een nota actieve soortenbescherming opgesteld worden. Het PNO is met grote meerderheid aanvaard door Provinciale Staten. Alleen de PVV stemde tegen.