Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 november 2018

PS stemt in met Omgevingsvisie NH2050

Provinciale Staten Noord-Holland hebben op 19 november ingestemd met de provinciale Omgevingsvisie NH2050. Hiermee komt een eind aan intensief traject om tot de visie te komen, en vormt het tevens het startpunt voor het vervolg naar de provinciale omgevingsverordening.

De hoofdambitie voor de Omgevingsvisie was voor D66 balans tussen een economisch duurzame provincie en leefbaarheid. D66 is dan ook tevreden met de heldere richtinggevende uitspraken die zijn gedaan, oa op het gebied van het tegengaan en waar mogelijk stoppen van bodemdaling, de omslag naar een adaptieve kringlooplandbouw, het primair binnenstedelijk bouwen en de ambitie voor een gezonde leefomgeving.

D66 is niet alleen inhoudelijk blij met de visie, maar ook de manier waarop deze tot stand kwam. Woordvoerder Amélie Strens: “Voor D66 is participatie cruciaal in het creëren van draagvlak. Het is dan ook een randvoorwaarde om plannen succesvol te kunnen uitvoeren.”

“De wereld richting 2050 is onvoorspelbaar. Dit betekent dat we flexibel en wendbaar willen zijn met ons beleid. Zodat er ruimte is om in te spelen op goede ideeën, technologische innovaties en we realistische, haalbare plannen kunnen maken. Deze omgevingsvisie geeft die richting en maakt de gewenste wendbaarheid mogelijk. We hebben er vertrouwen in dat we met deze visie samen verder kunnen bouwen aan een gezond, duurzaam, aantrekkelijk en bereikbaar Noord-Holland”, aldus Strens.

D66 Gedeputeerde Joke Geldhof, verantwoordelijk voor de coördinatie van de Omgevingswet en Omgevingsvisie, is tevreden met het proces naar dit ambitieuze, integrale beleidsstuk: “Er is in Noord-Holland gezamenlijk richting gegeven aan de koers en visie voor 2050, met inwoners, gemeenten, organisaties en onderling debat. Op dezelfde manier willen we dit toekomstperspectief vertalen naar wat we concreet gaan doen op de korte termijn!”