Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 december 2018

Samen naar een nieuwe toekomst voor de veenweidegebieden

Door het inklinken van de dikke veenlagen stoten de graslanden van het veenweidegebied CO2 uit. De voortdurende bodemdaling en de zeespiegelstijging versterken elkaar. Het door blijven droogmalen van de Hollandse polders gaat op de lange duur niet werken. Als je stopt met droogmalen en het waterpeil verlaagt, kun je de CO2 uitstoot snel tegengaan, maar van Noord-Holland meteen een moeras maken is erg onaantrekkelijk. Dus zoeken we naar een oplossing.

De Provincie Noord-Holland heeft zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van Parijs om in 2050 80-95% minder CO2 uit te stoten. Maandag besprak de provinciale commissie NLWM de insteek die de Provincie wil gaan kiezen om de bodemdaling van het veenweidegebied tegen te gaan. Ca. 3% van de CO2 uitstoot in Nederland komt uit het inklinkende veen (bron: VIC).  Een aantal veehouders was met gigantische trekkers naar Haarlem gekomen om te laten weten dat zij niet zo maar direct hun boerenbedrijf kunnen veranderen. D66 hoopt dat zij met een genuanceerder beeld naar huis zijn gegaan. Wij kunnen onze ambities niet realiseren zonder de boeren, die het landschap beheren en ons voedsel produceren. Dus samen aan de slag om de verandering in te zetten en de emissie te reduceren.

Visie NH2050

Als indiener van de motie veenweidebodemdaling bij de discussie over de toekomst van de provincie, heeft D66 brede steun gekregen voor het voorstel om verdere bodemdaling in het veenweidegebied te gaan stoppen, en – waar mogelijk – om te keren naar aangroeiend veen. Dit is als ambitie in de Omgevingsvisie NH2050 opgenomen. Voor D66 is het urgent dat iedereen zich daar bewust van is en start met het overzien van de consequenties. Niets doen levert op lange termijn alleen verliezers op. Samen bekijken hoe het anders kan is de oplossing en een kans voor kringlooplandbouw.

Bodemdaling vergt gezamenlijke aanpak

D66 heeft er alle begrip voor dat de boeren daarvan geschrokken zijn, want het nieuwe beleid heeft op lange termijn grote gevolgen. Aan de klimaattafels worden momenteel nadere afspraken gemaakt om de opgaven van het klimaatakkoord te realiseren. Daarbij zal ook de urgentie voor aanpak van de bodemdaling weer blijken. Verandering is noodzakelijk. D66 wil zo snel mogelijk starten met een inventarisatie in welke gebieden snel maatregelen getroffen kunnen worden. Daarnaast moet er goed onderzoek gedaan worden naar volwaardige agrarische bedrijfsvoerings-alternatieven en landbouw onder natte omstandigheden. De ambitie is om rekening te houden met de kaders in de omgevingsvisie waarin ‘het open landschap’ en ‘de koe in de wei’ als behoeften van de inwoners van Noord-Holland zijn opgenomen.

De provinciale commissie was in meerderheid positief over de voorgestelde aanpak, maar drong er op aan om nader in gesprek te gaan met alle eigenaren en gebruikers van de betreffende gronden. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de uitkomsten van het nu aflopende verkenningsjaar en de opgestelde intentieverklaring van boeren en natuurorganisaties. Het is noodzakelijk om draagvlak te zoeken en samen te werken aan passende maatregelen en gefaseerde verandering. De boeren hebben aangegeven daaraan mee te willen werken.

Programma bodemdaling komt er aan

Het college gaat nu een Programma Bodemdaling opstellen, dat aan Provinciale Staten ter besluitvorming zal worden aangeboden. Op dat moment zal besloten worden welke aanpak gekozen wordt en op welke termijnen er maatregelen genomen gaan worden.