Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 januari 2019

De natuurgebieden mogen van D66 nooit kleiner worden

Provinciale Staten hebben op 14 januari ingestemd met het wijzigen van de provinciale ruimtelijke verordening (PRV) op drie onderdelen: de kleinschalige ontwikkeling en de voormalige agrarische bouwpercelen, de strandzonering, en de regels omtrent het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

D66 is blij met de uitwerking van de wezenlijke kenmerken en waarden, de zgn. WKW’s, waarmee de natuur- en recreatiegebieden nu beter omschreven zijn. Hierdoor kan ook beter bepaald worden welk gebruik verantwoord is en welke ontwikkelingen in de toekomst nagestreefd moeten worden.

Vooral over de regels omtrent het natuurnetwerk ontstond discussie in de Staten. Samen met de PvdA heeft D66 een voorstel ingediend om de tekst zo aan te passen dat bij wijzigingen het nooit kan gebeuren dat de oppervlakte van een natuurgebied kleiner wordt. Dit voorstel is samengevoegd met een bijna gelijkluidend voorstel van GroenLinks, SP en ChristenUnie en werd vervolgens door Provinciale Staten aangenomen.

Amélie Strens, Statenlid: “Inzet van D66 is altijd geweest dat wij streven naar kwaliteitsverbetering van natuurdoelen en biodiversiteit. Natuur is dynamisch, ontwikkelt zich in de diverse gebieden en houdt zich niet aan grenzen. Het verbinden van natuur is hierbij een belangrijke voorwaarde. Daarnaast staat D66 voor tenminste behoud en bij voorkeur uitbreiding van de oppervlakte van het natuurnetwerk. “

D66 initieerde ook een coalitiebreed amendement over het schrappen van zinsneden die vooruitlopen op de resultaten van een gebiedsproces over De Hoge Berg op Texel. Hierbij zijn alle belanghebbenden met elkaar in gesprek over de toekomst van het gebied. D66 gaat er vanuit dat de partijen er met elkaar uit gaan komen in het belang van het behoud van de natuur- en landschappelijke waarde van het gebied. En in het belang van het Texelse schaap.
 
Over de strandzonering kleinschalige ontwikkeling en agrarische bouwpercelen was er weinig discussie. D66-woordvoerder Ruimte Amélie Strens: “Voor D66 is de ruimtelijke kwaliteit van ons landschap belangrijk. Wij willen verrommeling tegengaan en het toevoegen van woningen buiten de dorpskernen beperken. Deze wijzigingen maken het mogelijk om storende vrijkomende bedrijfsgebouwen te slopen en te transformeren”. D66 is ook positief over het vastleggen van de regels omtrent strandzonering in de PRV. Dit is het sluitstuk van een intensief participatieproces met veel overheden en maatschappelijke partners rondom het ‘kustpact’.