Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 januari 2019

De visie van D66 voor Noord-Holland met 5 speerpunten

Noord-Holland is een provincie, waar het goed wonen, werken en recreëren is. Er zijn veel positieve ontwikkelingen: onze natuur wordt beter beheerd en steeds schoner, de economie groeit, steeds meer mensen vinden werk en het aantal nieuwbouwwoningen stijgt sinds kort weer. De tijd waarin wij leven is bovendien fascinerend: nieuwe medische en technologische oplossingen komen beschikbaar. Tegelijkertijd ziet D66 ook dat de consequenties niet te overzien zijn als we niet onmiddellijk beter voor onze planeet gaan zorgen.

Download hier hele verkiezingsprogramma of lees hieronder door over onze visie en 5 speerpunten.

Uitdagingen

Het gaat goed met de economie, maar Noord-Holland staat ook voor een aantal uitdagingen. Er is schaarste aan woningen, vacatures zijn moeilijk vervulbaar, de zeespiegel stijgt als gevolg van het opwarmen van de aarde, de bodem verarmt en de biodiversiteit daalt. Hier moet nu iets aan gedaan worden; het tij moet worden gekeerd. Dat geeft ook kansen. Kansen voor innovatieve bedrijven, bewonersinitiatieven op het gebied van duurzame energie en voor boeren kans op een duurzame toekomst.

Europa

D66 ziet de Europese Unie als bron van oplossingen voor grensoverschrijdende zaken als veiligheid, vluchtelingen en de mondiale klimaat- en energievraagstukken. Deze gaan de kracht van een individueel land of provincie te boven. D66 is zich er ook van bewust dat de gevolgen van een eventuele Brexit groot kunnen zijn voor een exportprovincie als Noord-Holland. Tegelijkertijd omarmt D66 de behoefte aan de kracht van het lokale. Juist op lokaal en regionaal niveau kunnen, soms kleinschalige, oplossingen positief bijdragen aan de grote vraagstukken van deze tijd.

Lokale kracht

D66 streeft naar een Noord-Holland waar bewoners grip hebben op hun leven en op de zaken die er gebeuren. Vooral op lokaal niveau kunnen we zaken nog goed overzien en compassie mee hebben. Steeds meer mensen beseffen dat de uitputting van onze energievoorraden, van de bodem en van de ruimte niet kan doorgaan. D66 gebruikt die lokale kracht en kennis van mensen om de provincie te verduurzamen. Steeds meer inwoners en ondernemers nemen zelf het initiatief: via lokale energieopwekking, door zelf groente te verbouwen of te kopen uit de eigen buurt, door banen te creëren in nieuwe circulaire bedrijven die uitgaan van hergebruik van materialen uit de omgeving, met meer verwevenheid van landbouw met de natuur, door het verduurzamen van huis of bedrijfspand en door wat vaker een alternatief te vinden voor de auto.

Oog voor regionale verschillen

D66 heeft oog voor de regionale verschillen en de bijbehorende opgaven. In de Metropoolregio Amsterdam is sprake van een sterk stedelijk leefpatroon met de voordelen van een hoog voorzieningenniveau, een goed OV-netwerk, een ruim en divers aanbod van werkgelegenheid, inspirerende cultuur en de toestroom van nieuwe bewoners. Daar staan ook stressfactoren tegenover: slechtere luchtkwaliteit, geluidshinder, veel mobiliteit, een krappe woningmarkt en soms toeristische overdruk.

Ten noorden van Amsterdam is – buiten de stedelijke kernen – het landelijke dorpse leefpatroon te vinden met nog veel gemeenschapszin, de nabijheid van een soms nog ongerept en open landschap met schone lucht en met kansen voor agrarische vernieuwing. Hier staan ook problemen tegenover: teruglopende voorzieningen, beperkt openbaar vervoer en een gemeenschap die vergrijst.

Blik naar buiten

Mensen willen blijven reizen. Het geeft de vrijheid om de wereld te verkennen, om te onthaasten, om inspiratie op te doen en om nieuwe mensen te ontmoeten en samen aan oplossingen te werken. D66 gelooft in de meerwaarde van deze nieuwe ervaringen. Wel vindt D66 dat de prijs van reizen reëler moet en onder voorwaarde van verduurzaming van het luchtverkeer. En dat betekent met motoren die zuiniger zijn met brandstof, minder fijnstof uitstoten en minder geluid maken. Mensen moeten veilig en gezond kunnen wonen, ook in de buurt van Schiphol. Daarom moet de trein voor de middellange afstand een beter alternatief worden voor het vliegtuig.

Ruimte bieden

D66 faciliteert mensen uit andere landen die hier (tijdelijk) komen werken of een veilige haven zoeken. D66 zorgt dat toeristen van onze gehele provincie gaan genieten en niet alleen van Amsterdam. En D66 zorgt voor weidevogelleefgebieden en biedt trekvogels de ruimte om gebruik te kunnen blijven maken van de voedselrijke Noord-Hollandse wateren van onder andere de Waddenzee, het IJsselmeer- en Markermeergebied.

Bouwen aan de toekomst

D66 is voorstander van internationale samenwerking en handel, maar wel op voorwaarde van een gezonde lokale leefomgeving. D66 wil nog meer kansen benutten om te komen tot lokale en regionale circulaire principes en duurzame energieopwekking op weg naar een welvaartsvaste, duurzame toekomst voor Noord-Holland.

De mogelijkheden en de noodzaak om grondstoffen slim te hergebruiken worden steeds groter. Afval van het ene bedrijf kan vaak de grondstof zijn voor een ander bedrijf, zoals CO2 in de glastuinbouw op Agriport of de restwarmte van bedrijven die kan zorgen voor de verwarming van huizen. Van winning van warmte, stroom en grondstoffen uit het riool, hergebruik van textielvezels, tot grote CO2-besparing door hergebruik van beton. Noord-Holland en specifiek de haven van Amsterdam is goed gepositioneerd om in de grondstoffenrotonde een grote rol te spelen.

Kernopgaven van de provincie

De grootste uitdaging is de klimaatverandering het hoofd te bieden door flinke CO2-reductie. D66 zet daarom in dit ambitieuze programma primair in op drie kernopgaven:

  1. wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving
  2. transformeren naar een duurzame, regionale economie, met de randvoorwaarden van:
  3. een goed bestuur en doelgericht financieel beleid.

De 5 speerpunten

D66 bouwt in dit ambitieuze programma aan de toekomst van Noord-Holland. Dit zijn onze vijf speerpunten:

1.     Duurzaam wonen

D66 wil de woningbouwopgave primair realiseren binnen bestaand stedelijk gebied en het natuur- en cultuurlandschap open houden en beschermen. Er zijn meer dan voldoende binnenstedelijke locaties beschikbaar om in de kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte te voorzien. Woningen worden veilig gemaakt voor klimaatinvloeden. Ook alle buitengebieden worden digitaal ontsloten.

2.     Anders reizen

D66 koppelt de woningbouwopgave aan investeringen in het openbaar vervoer en de fietsinfrastructuur. Met zijn allen gaan we jaarlijks gemiddeld 2% minder kilometers met de auto rijden, omdat er uitstekende alternatieven zijn. D66 wil Schiphol vergroenen en omvormen tot een multimodaal vervoersknooppunt, waarbij de trein een serieus alternatief wordt voor korte vluchten binnen Europa. We trekken de Noord-Zuidlijn door naar Schiphol en Zaanstad.

3.     Schone energie

Mensen en bedrijven zullen in 2050 klimaatneutraal en circulair werken en leven. Per regio kiezen we samen de meest geschikte mix aan duurzame energieoplossingen, uiteraard met aandacht voor het landschap. Noord-Holland wordt de waterstofregio van Nederland. We kunnen ons niet veroorloven een vorm van duurzame energie uit te sluiten; alles is nodig om onze bijdrage aan de klimaatdoelstellingen te halen.

4.     Robuuste natuur

D66 versnelt het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland – de vroegere ecologische hoofdstructuur – en levert daarmee een extra inspanning op het gebied van herstel van de biodiversiteit. We gaan 275 ha per jaar aan natuur realiseren, ook om van te genieten.

5.     Economie van de toekomst

D66 wil de agrarische sector helpen te transformeren van een eenzijdig, grootschalig productielandschap, naar een minder intensieve en meer natuurinclusieve wijze in de vorm van kringlooplandbouw. Het doel van D66 is een schone en veilige productie van smaakvol voedsel. Samen met de havens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder gaan we de kansen verzilveren om de regionale economie te verduurzamen en circulair te maken met behulp van schone energie (onder andere via wind op zee en waterstof). Via grondstoffenrotondes gaan we materialen inzamelen en verwerken naar opnieuw bruikbare grondstoffen.

Download het hele verkiezingsprogramma via deze link Verkiezingsprogramma-D66-Noord-Holland-2019-2023-def-26jan2019 of lees de onderdelen onder de tab STANDPUNTEN.