Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 26 januari 2019

Samenvatting verkiezingsprogramma

Samenvatting van het verkiezingsprogramma van D66 Noord-Holland 2019-2023 “Bouwen aan de toekomst”. Dit programma is samengesteld door de programmacommissie van D66 Noord-Holland en vastgesteld door de leden op 24 november 2018

1. Wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving

Noord-Holland is een provincie met een divers landschap en een rijk cultureel erfgoed. De provincie heeft een belangrijke taak in het beschermen van dit landschap en erfgoed. Deze bescherming wordt steeds belangrijker omdat de Noord-Hollandse bevolking blijft groeien en steeds meer mensen hier willen wonen, werken en recreëren. Voor D66 staat de gezonde leefomgeving daarbij centraal. In een gezonde leefomgeving voel je je immers goed, presteer je beter en leef je uiteindelijk langer.

Wonen

Voor D66 is binnenstedelijk bouwen het uitgangspunt. Zo kunnen we het open landschap beschermen en maximaal inspelen op de kansen voor duurzame mobiliteit via openbaar vervoer en fietsgebruik. Er zijn voldoende binnenstedelijke woonlocaties beschikbaar en de provincie helpt de gemeenten om bouwlocaties planologisch bouwklaar te maken. D66 wil de afstand tussen wonen en werken beperken en daarom benutten we ook de woningbouwlocaties rond Schiphol en in de stationsomgevingen.

Uitgangspunten en ambities:

 • Bouwen buiten de bestaande dorpskernen of stadsgrenzen kan alleen als nut en noodzaak zijn aangetoond en rekening wordt gehouden met landschappelijke kwaliteiten.
 • In het buitengebied wordt beperkt ruimte gegeven aan herstructureringsopgaven en kleine woningbouwaantallen voor jongeren, ouderen en tijdelijke huisvesting van specifieke doelgroepen in het kader van de leefbaarheid.
 • Nieuwbouw is energieneutraal.
 • Elke Noord-Hollander kan binnen 10 minuten in het groen zijn.

Mobiliteit en bereikbaarheid

D66 zet in de eerste plaats in op duurzame mobiliteit door fors te investeren in de infrastructuur voor de fiets en het openbaar vervoer (ook over water). We willen bijvoorbeeld een studie naar een lightrailverbinding tussen Amsterdam, Huizen en Hilversum. Het openbaar vervoer willen we verder verduurzamen. De reistijd van deur tot deur moet korter en D66 wil investeren in de kwaliteit en comfort van OV-knooppunten met korte overstaptijden naar andere vervoersmiddelen. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur zijn energiebesparing en energieopwekking het uitgangspunt. We investeren in snellaad- en waterstofstations. In 2050 is sprake van nul-emissie. In de infrastructuur voor de auto investeren we vooral als het de leefbaarheid raakt, zoals bij de A8/A9 en de N247. Slimme technische mobiliteitsoplossingen zullen de doorstroming op de weg moeten bevorderen.

Uitgangspunten en ambities

 • Eerst bewegen, dan bouwen. We koppelen nieuwe infrastructuur aan stedenbouwkundige plannen, waarbij de (openbaar vervoer-)infrastructuur in een vroegtijdig stadium bij de ontwikkeling van de wijk al aanwezig is.
 • D66 wil dat vanaf 2020 het gemiddeld aantal met de auto afgelegde kilometers jaarlijks met 2% afneemt.
 • De plekken waar de vraag naar openbaar vervoer groot is, blijven met elkaar verbonden door het stroomlijnennet. Op deze plekken is 7 dagen per week, 18 uur per dag hoogfrequent openbaar vervoer mogelijk met een aangepaste dienstregeling gedurende de nacht. D66 pleit ervoor dat iedereen op een veilige manier van de uitgaansgebieden naar huis kan gaan. Daarom moeten bus-, trein- en metrolijnen langer doorlopen in de nacht, zodat ook degenen die iets verder buiten het stadscentrum wonen veilig thuis kunnen komen.
 • Op plekken waar de vraag naar openbaar vervoer minder groot is, wordt gekozen voor maatwerk en innovatie, zoals belbussen, regiotaxi’s en flexibele routes. De Texelhopper is hiervan een goed voorbeeld.

Schiphol

D66 wil het percentage van mensen dat gebruik maakt van openbaar vervoer van en naar Schiphol de komende jaren vergroten van nu 42% naar 60%. We willen een groener Schiphol dat zich ontwikkelt tot een multimodaal vervoersknooppunt, waarbij de trein een serieus alternatief wordt voor korte vluchten binnen Europa. We trekken de Noord-Zuidlijn door naar Schiphol en Zaanstad.

Uitgangspunten en ambities:

 • We handhaven de afspraken met bewoners over de groei van Schiphol.
 • Tot 2021 komen er geen vluchten bij.
 • Groei van het aantal vluchten wordt alleen mogelijk wanneer het vliegen rond Schiphol schoner en stiller wordt.
 • De luchtvaart moet vergroenen: meer elektrisch en stillere en schonere motoren.
 • Het aantal tegelijk te gebruiken landingsbanen blijft beperkt.
 • De afspraken van de Alderstafel (maximaal 29.000 nachtvluchten) handhaven we strikt.

Natuur, landschap en milieu

Terwijl de Noord-Hollandse bevolking fors blijft groeien willen we het landschap open houden en ons natuur- en cultuurlandschap blijven beschermen. D66 wil daarom een versnelling in de uitvoering van het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) – de vroegere ecologische hoofdstructuur – door de inzet van een gebiedsmakelaar. Het doel is minimaal 275 hectare per jaar aan natuur te realiseren onder andere ter versterking van de biodiversiteit. D66 wil de bodemdaling in veenweidegebieden stoppen. Er wordt geld ter beschikking gesteld voor drainage en voor andere vormen van teelt. D66 wil dat de financiering van natuurbeheer voor langere termijn is veiliggesteld zodat natuurbeheerders, agrariërs en particulieren weten welke investeringen zij kunnen doen.

Uitgangspunten en ambities:

 • Noord-Holland moet uiterlijk in 2030 op alle plekken voldoen aan de Europese richtlijnen voor gezonde lucht.
 • In 2027 moet Noord-Holland voldoen aan de Kaderrichtlijn water. Er wordt daarom geïnvesteerd in natuurvriendelijke oevers.
 • We zorgen voor de bescherming van de grutto en andere weidevogels via een slimme gebiedsinrichting, een aangepast maairegime én effectieve bejaging van roofdieren.
 • De subsidieregeling Asbest eraf, zonnenpanelen erop ten behoeve van agrarische schuren verbreden we naar andere locaties waar nog veel asbest op daken voorkomt, zoals loodsen van jachthavens, industrieterreinen en woningschuren.

Landbouw

D66 wil de agrarische sector helpen te transformeren van een eenzijdig, grootschalig productielandschap, naar een minder intensieve en meer natuurinclusieve wijze in de vorm van kringlooplandbouw. Het doel van D66 is een schone en veilige productie van smaakvol voedsel.

Uitgangspunten en ambities:

 • D66 wil proeftuinen stimuleren voor kringlooplandbouw van zowel kleine als grote kringlopen, waarbij akkerbouwbedrijven en veeteeltbedrijven samengaan.
 • De kortere, circulaire ketens willen we stimuleren met de inzet van Europese subsidies voor plattelandslandbouw, waarbij producten en mest lokaal worden verwerkt.
 • In de toekomst vinden teelten op een innovatieve en minder grondgebonden manier plaats. D66 wil deze zogenaamde agroparken aanwijzen, waar duurzame kringlopen en gesloten ketens tot stand gebracht kunnen worden.
 • D66 wil de omslag ondersteunen door bij pachtcontracten niet uit te gaan van opbrengstmaximalisatie via de pachtprijzen, maar door het behalen van landschappelijke en biodiversiteitsdoelen op lange termijn.
 • D66 wil een regeling in het leven roepen die het mogelijk maakt dat kassen die niet meer in gebruik zijn, worden gesloopt en dat op die plekken zonnepanelen worden neergelegd.

Recreatie en toerisme

Aan natuur- en recreatiegebieden kan grote economische waarde en maatschappelijke betekenis worden toegekend. Vele gebieden kennen miljoenen bezoekers per jaar en zorgen voor ontspanning, rust en onthaasting bij onze inwoners van en bezoekers aan Noord-Holland. We staan voor voldoende robuuste natuur en goed onderhouden fietspaden en duinen en stranden met rust en reuring.

Uitgangspunten en ambities:

 • We willen een integrale provinciale visie op toerisme en een goede samenwerking tussen de organisaties Amsterdam Marketing en Holland boven Amsterdam. De promotie richt zich vooral op de bestemmingsgebieden en regio’s die capaciteit hebben en niet langer op Amsterdam.
 • Verloederde vakantieparken moeten worden opgeknapt of geherstructureerd. Hiervoor wordt beleid ontwikkeld en handhaving opgezet in samenwerking met gemeenten. Voor nieuwe initiatieven of grote uitbreidingsplannen maken we een ontwikkelkader om deze plannen regionaal te beoordelen en af te stemmen.
 • D66 wil dat (dag)recreatie en natuur beter worden ontsloten met routestructuren (wandelen, fietsen, varen) en Toeristische Overstappunten (TOP’s) en dat daar meer ruimte is voor educatie en voorlichting.
 • Versterking van de natuur in het IJsselmeer- en het Markermeergebied met de Markerwadden als nieuw icoon.
 • De volledige uitvoering van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
 • Goed onderhouden en beschermd cultureel en industrieel erfgoed met een goede (nieuwe) bestemming. Te denken valt aan de Stelling van Amsterdam en het industrieel erfgoed in de Zaanstreek.

Erfgoed en archeologie

De provincie heeft een belangrijke taak op het gebied van het onderhouden, renoveren en herbestemmen van cultureel en industrieel erfgoed, zoals monumenten, molens, forten, dijken, bruggen en buitenplaatsen. Daarbij hoort ook de bescherming van kenmerkende landschappen, parken en stads- en dorpsgezichten. We concentreren ons vooral op onze wettelijke taak en op die activiteiten en taken, die cruciaal zijn voor het in stand houden, doorgeven en beleven van het Noord-Hollandse landschap en de Noord-Hollandse geschiedenis.

Uitgangspunten en ambities:

 • D66 wil dat leerlingen meer bekend en vertrouwd raken met cultuur en met culturele uitingen. Dit geldt in het bijzonder voor de cultuur en culturele geschiedenis van onze provincie. Er komt een apart fonds voor projecten die de geschiedenis van Noord-Holland zichtbaar maken.
 • D66 wil in het kader van de Stelling van Amsterdam ook de liniedijken en de daarbij passende flora en fauna in ere herstellen. De liniedijken moeten meer zichtbaar worden in het landschap en meer geschikt worden voor recreatie.
 • D66 vindt dat er voor onderwaterarcheologie een provinciale taak ligt in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Veel van onze geschiedenis, in het bijzonder die van de Gouden Eeuw, ligt bewaard op en in de bodem van de Waddenzee of de voormalige Zuiderzee. De schatten die zijn opgedoken, moeten worden opgeslagen en tentoongesteld. Als financieringsmogelijkheid hiervoor zien wij kansen binnen het Waddenfonds.

2. Transformeren naar een duurzame regionale economie

D66 ambieert een duurzame regionale economie voor Noord-Holland. Niet alleen omdat we vinden dat het moet –  we willen voldoen aan (inter)nationale afspraken –  of omdat het kan –  ondernemers innoveren continu –  maar vooral omdat het loont. Wij geloven dat de vraag naar oplossingen voor een duurzame, regionale economie wereldwijd zal stijgen en belangrijke exportproducten kunnen worden.

In de komende bestuursperiode geeft D66 prioriteit aan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie, van fossiele naar groene energie, van wegwerpen naar hergebruik en van een exclusieve, naar een inclusieve arbeidsmarkt. Veel vraagstukken hierbij zullen vooral op de schaal van de regio vorm en inhoud krijgen.

Energietransitie en CO2-reductie

In 2050 wil D66 in Noord-Holland een samenleving die klimaatneutraal en circulair is. Noord-Holland biedt veel kansen voor de opwekking van duurzame energie uit wind, water en zon. Deze mogelijkheden moeten allemaal worden benut. Per regio moet gezocht worden naar een juiste mix, met inachtneming van het landschap. We kunnen ons niet veroorloven een vorm van duurzame energie uit te sluiten; alles is nodig. Volgend op de ambities van het nationale energie- en klimaatakkoord, realiseren we met onze gemeenten een regionale energiestrategie (RES) binnen criteria ten aanzien van kosteneffectiviteit, doelbereik, ruimtelijke inpassing en (impact op) het energiesysteem.

Uitgangspunten en ambities:

 • D66 wil dat Noord-Holland de waterstofregio van Nederland of zelfs Europa wordt. Kansen voor waterstof zien wij vooral in het Noordzeekanaalgebied en Den Helder, waarbij gebruik gemaakt kan worden van windmolens op zee.
 • Er worden grotere pilots op het gebied van geothermie uitgevoerd en de mogelijkheden voor blue energy worden nader onderzocht op potentie.
 • De provincie zorgt voor snelle ruimtelijke procedures en faciliteert de noodzakelijke ruimtevraag voor hoogspanningskabels, schakelstations, waterstofstations etc.
 • We zetten in op: opwekken, besparen en transporteren (bijvoorbeeld van CO2 en warmte). De controle door de Omgevingsdiensten op de energiebesparingsplicht van bedrijven wordt geïntensiveerd.
 • Het Servicepunt Duurzame Energie vervult een belangrijke rol in het ondersteunen van gemeenten bij hun duurzaamheidsambities. De taken van het Servicepunt moeten worden uitgebreid met onder meer (het adviseren over) circulaire economie, klimaatbestendigheid en warmtenetten.
 • D66 ziet op land ruimte voor lijnopstellingen van windmolens langs snelwegen en kanalen. Ook is er ruimte op industrieterreinen.
 • Het provinciaal beleid op het gebied van zonneweides geeft veel extra ruimte voor zon op land. D66 wil dit beleid voortzetten en – indien nodig – verruimen. Onderzocht moet worden in welke type landschap grootschalig opwekken van zonne-energie mogelijk is naast zonnepanelen op daken.
 • CO2-afvang en hergebruik biedt mogelijkheden om de totale uitstoot aan CO2 relatief snel terug te dringen. Zo kan CO2 in tuinbouwkassen ingebracht en hergebruikt worden.

Circulaire economie

D66 wil Noord-Holland aantrekkelijk maken als vestigingsgebied voor bedrijven (en hun medewerkers) die een bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie. Hiervoor zien wij vooral kansen in de Metropoolregio Amsterdam, maar ook daarbuiten is veel potentieel, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de zeewierteelt op Texel. CO2 is een groeistof voor voedsel en kan op termijn ook als grondstof dienen voor synthetische (duurzame) kerosine en biopropaan. De provincie zal via het ruimtelijk beleid en de makelaars- en regierol bijdragen aan de ontwikkeling van de grondstoffenrotonde en waar nodig innovaties steunen. Voor de havens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder zien we kansen om een grote rol te spelen in de duurzame energietransitie en als  grondstoffenrotonde.

Uitgangspunten en ambities:

 • D66 wil dat de provincie zelf het goede voorbeeld geeft. We gaan actief op zoek naar circulaire kansen bij het onderhoud van wegen en waterwegen en de provincie gaat volledig circulair inkopen.
 • D66 wil een visie voor de lange termijn – met een heldere strategie voor het type grondstoffen (verschil tussen biotische en abiotische stromen) en de locaties waar deze te verwerken. Hiervoor worden locaties gezocht en een goed functionerend loket voor het bedrijfsleven ingericht.
 • De provincie levert een financiële bijdrage in de transitie naar een circulaire economie door middel van de duurzaamheidsfondsen. Door de inzet van Europese middelen kan vervolgens een multipliereffect worden gecreëerd.

Regionale (kennis)economie en arbeidsmarktbeleid

De rol van de provincie is om de verschillende ketens de komende jaren te stimuleren en vraag en aanbod te matchen, vooral op het gebied van kennis. De bollenteelt in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland, de zaadveredelingsbedrijven rond Enkhuizen, de greenports in Noord-Holland Noord en Aalsmeer, de Pallasontwikkeling in Petten, de havens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder, Tata Steel in IJmuiden en Schiphol in Amsterdam; D66 faciliteert en ondersteunt deze economische sectoren waar mogelijk in hun transities. Daar waar regelgeving knelt, pakt D66 dat aan.

Uitgangspunten en ambities:

 • De functie van werkambassadeur wordt ook de komende jaren gefinancierd en gecontinueerd om de regie op de samenwerking tussen onderwijs, UWV, werkbedrijven en de sectorvertegenwoordigers van het bedrijfsleven te blijven voeren. Ook de Techniekraad Noord-Holland wordt voortgezet.
 • De provincie blijft arbeidsmarktanalyses doen, delen en uitwisselen in samenwerking met de regionale platforms voor arbeidsmarktbeleid (RPA’s).
 • De HIRB-regeling (Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik) wordt verlengd om nieuwe veranderingen op bedrijfsterreinen te stimuleren. De vraag naar ruimte voor logistieke bedrijvigheid neemt de komende jaren verder toe, vooral in de hoogte en dat is nieuw. We hebben hier aandacht voor bij de afstemming van gemeentelijke bestemmingsplannen.

3. Goed bestuur en doelgericht financieel beleid

D66 vindt dat de provincie zich primair moet focussen op haar kerntaken om versnippering van de schaarse financiële middelen te voorkomen. Extra inspanningen willen wij doen op de terreinen van de gezonde leefomgeving, de energietransitie en de circulaire economie. D66 wil dat de Regenboogprovincie Noord-Holland een stimulerende rol op zich neemt voor gemeenten die samen willen werken bij het ontwikkelen en uitvoeren van LHBTI+ beleid (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse).

Bestuur en ambtelijke organisatie – Uitgangspunten en ambities:

 • Inspraak vindt in een zo vroeg mogelijke fase plaats, waarbij duidelijk moet zijn waarover de inspraak wel en niet gaat. In processen geeft D66 duidelijk aan waar we mensen of organisaties direct willen betrekken door mee te denken, mee te doen of mee te laten beslissen.
 • D66 wil dat de belangrijkste bestuurders – waaronder de Commissaris van de Koning – direct door de bevolking worden gekozen.
 • Dankzij D66 is er een provinciaal referendum mogelijk gemaakt. Dit referendum willen we omvormen naar een bindend correctief referendum, zodra dit grondwettelijk mogelijk wordt.
 • D66 wil dat de provincie de jaarlijkse monitoring verder verfijnt en verslag doet van welvaart, welzijn en duurzaamheid. Dit is een sturingsinstrument om te beoordelen of beoogde doelstellingen en effecten worden behaald. Over de samenvattingen van de monitor gaan Statenleden in gesprek met inwoners, ondernemers en lokale bestuurders.
 • Draagvlak en bestuurskracht zijn belangrijke basisvoorwaarden voor samenwerking en fusies tussen gemeenten. D66 is géén voorstander van gemeentelijke fusies die zich beperken tot het ambtelijke niveau. Bij schaalvergroting moet er veel aandacht zijn voor inwonersbetrokkenheid bij het bestuur op wijk- en dorpsniveau.
 • D66 wil dat de provincie Noord-Holland zich, samen met partners zoals gemeentebesturen, politie, Openbaar Ministerie en Belastingdienst, meer inspant om de bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit te verhogen en effectief tegendruk te geven aan deze georganiseerde vormen van criminaliteit.

De internetsamenleving

Er ligt een uitdaging om in samenwerking met gemeenten te onderzoeken hoe uitwisseling van provinciale (big) data met die van de gemeenten gestandaardiseerd kan plaatsvinden en hoe deze gegevens beschikbaar kunnen worden gesteld aan de samenleving.

Uitgangspunten en ambities:

 • D66 wil scherp toezicht houden op privacybeleid, cybersecurity, datalekken en veiligheid van geautomatiseerde systemen in provinciaal bezit, zoals bij belangrijke infrastructuur van sluizen, bruggen, waterzuiveringsinstallaties en drinkwaterbedrijven.
 • D66 wil zo veel mogelijk provinciale diensten 24/7 online beschikbaar stellen.
 • In de buitengebieden, voornamelijk in Noord-Holland Noord, zijn nog veel bedrijven en inwoners digitaal slecht of niet ontsloten. D66 wil dat de provincie zorgt voor draagvlak onder inwoners en bedrijven, zodat private partijen ook in het digitale netwerk van de resterende witte vlekken gaan investeren.

Kerntaken en financiën

De komende jaren is de ruimte om (extra) te investeren beperkt. De financiering van de noodzakelijke kernopgaven vraagt daarom om scherpe keuzes en het strategisch inzetten van de bestaande provinciale middelen van circa 400 miljoen euro per jaar. Ongeveer een kwart daarvan gaat naar onderhoud van wegen en een ander kwart is nodig ter dekking van de provinciale organisatie. Globaal is er dus 200 miljoen euro te besteden, maar een belangrijk deel van dat bedrag zit vast in bestaande programma’s.

Uitgangspunten en ambities:

 • We gaan investeringen in groen en natuur combineren met doelstellingen op het gebied van landbouw, recreatie, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 • Middelen binnen verkeer en infrastructuur zet D66 in, zodat de CO2-uitstoot verminderd wordt.
 • De Noord-Hollandse provinciale opcenten op de wegenbelasting kunnen verhoogd worden om de extra inkomsten te kunnen gebruiken om de kernopgaven te realiseren. Opcenten zijn niet alleen een inkomstenbron, maar ook een belasting die gebruikt kan worden om de kosten van vervuiling ook echt bij de vervuiler neer te leggen.

Download het hele verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma-D66-Noord-Holland-2019-2023-def-26jan2019.