Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 februari 2019

D66 stelt vragen over plannen ontwikkeling stationsgebied Heerhugowaard

In de provinciale commissie Ruimte & Wonen van 25 februari wordt de brief van het college van Gedeputeerde Staten (GS) over een gefaseerde bijdrage in aanpassing openbare ruimte a 5,7 miljoen ten behoeve van ontwikkeling OV-Knooppunt Heerhugowaard (HHW) d.d. 12 december 2018 besproken. Die is een ambitieus plan om van het gebied rond station Heerhugowaard een aantrekkelijk, samenhangend en functioneel verblijfsgebied te maken om te wonen en te werken, en de bereikbaarheid te verbeteren.

D66 vindt de ontwikkeling van de openbaar vervoersknooppunten belangrijk en ondersteunt dit beleid van harte. De middelen zijn echter beperkt en de vraag om bijdragen neemt sterk toe. Daarom kijkt D66 zeer geïnteresseerd naar deze bijdrage en naar het effect van de bijdrage. Uit de rapportage van het college blijkt niet duidelijk wat dit programma gaat opleveren, m.n. op welk aantal woningen wordt gemikt.

Hein Struben, woordvoerder van D66 Noord-holland, heeft de volgende technische vragen daarover, waarvoor hij schriftelijke beantwoording vraagt aan het college voorafgaand aan de commissievergadering:

  1. Recentelijk is gebleken dat er discussie is bij I&W en NS/Pro-rail over de oplossing die nodig is in het kader van PHS Traject Amsterdam-Alkmaar HHW voor opstel ruimte treinvoertuigen en dat afgezien gaat worden van een rangeerterrein bij Uitgeest. Zijn deze nieuwe plannen van invloed op de plannen van de gemeente en de subsidie bijdrage van de provincie voor het knooppunt HHW. Zo ja, welke invloed of  zo nee, waarom geen invloed.
  1. Door het college wordt vermeld – in de toetsingsrapportage – dat kostenraming van Arcadis is getoetst. Dit betreft de 1e fase en met name de openbare ruimte met een investering van ca 11,6 mln waarvan de gemeente ca 5,8mln draagt en de provincie ca 5,7 mln. Welke inzet is te verwachten van andere partijen ( rijk, NS-Stations, Pro-rail Waterschappen, private partijen, etc.)?
  2. Is het duidelijk wat dit programma gaat opleveren, m.n. op welk aantal woningen wordt gemikt? Er worden verschillende woningaantallen genoemd in het Arcadis rapport gaat het om 400 woningen binnen 300 m in de komende 5 jaar. In het toetsingsrapport worden 1000 woningen genoemd. Welke afspraken zijn gemaakt met de gemeente en op basis van welk aantal woningen is de business case gebaseerd? Wanneer worden die woningen gerealiseerd? Is het type woningen al bepaald? Sluiten deze aan bij het regionaal actieprogramma wonen regio Alkmaar (RAP) en de behoefteprognose?
  3. Toetsingsrapport: “De gemeente heeft actief de markt benaderd en particuliere investeerders hebben zich enthousiast getoond om te investeren in woningbouwprojecten en voorzieningen in het gebied. Meerdere marktpartijen hebben inmiddels strategische grondposities verworven”. Welke zekerheden zijn er voor deze ontwikkeling? Is het plan dekkend en wat is de opbrengst voor de gemeente? Zijn er ook mogelijkheden onderzocht voor return-on-investment voor de provincie?
  4. In het toetsingsrapport staat: “Momenteel vinden er op de kruispunten van de Zuidtangent relatief veel ongevallen plaats door afslaand autoverkeer en overstekende fietsers en voetgangers. Dit wordt verbeterd door een betere inrichting en materiaalgebruik en het aanbrengen van een VRI (kruispunt Zuidtangent-Stationsplein) (doelstelling 2)”. Waarom past deze verbetering van de kruispunten niet binnen de subsidieregeling voor kleine infrastructuur (BDU)?
  5. Waarom past de BDU hier niet voor de bijdrage in de openbare ruimte in de stationsomgeving?
  6. Er wordt aangegeven dat subsidies fiets nog niet beschikbaar zijn. In een recent besluit van GS over de Corridor Amsterdam-Hoorn worden wel verschillende bijdragen fiets voorgesteld. Waarom zijn deze hier niet van toepassing?  Mocht naderhand de BDU of de fietssubsidie-regeling wel kunnen passen wordt deze dan in mindering gebracht van de bijdrage uit de OV-Knooppunten budget?