Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 april 2019

Brief van D66 aan de informateurs in Noord-Holland

GroenLinks en VVD hebben in Noord-Holland twee informateurs benoemd om tot een coalitie voor het besturen van de provincie te komen. De informateurs hebben over hun aanpak een brief aan alle partijen gestuurd met daarin een aantal vragen.

Deze vragen heeft D66 beantwoord in de onderstaande brief en mondeling toegelicht aan de informateurs in een gesprek op 8 april.

Alle brieven aan de informateurs zijn te vinden op de website van de provincie.


Haarlem 7 april 2019

Geachte informateurs,

Hierbij de reactie van de fractie van D66 op de door u gestelde vragen.

1. Duiding van de verkiezingsuitslag

D66 constateert dat er een grote winnaar op links (GroenLinks) en een grote winnaar op rechts (Forum voor Democratie) is. De huidige coalitie heeft de meerderheid verloren. Wel is er nog steeds een progressieve groene meerderheid. Een overtuigende meerderheid van de partijen heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen om het klimaatakkoord te willen uitvoeren.

D66 heeft zetels ingeleverd, maar heeft nog steeds een stevige positie in het midden met zes zetels.

2. Ambities

D66 signaleert drie belangrijke uitdagingen voor de komende 4 jaar:

  1. de energietransitie,
  2. de woningbouwopgave en
  3. de biodiversiteit.

D66 vindt dat de nieuwe coalitie deze uitdagingen moet aangaan en niet moet ontkennen.

Noord-Holland heeft zich gecommitteerd aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en die doelstellingen moeten we halen. Daarvoor moeten we ruimte geven voor de opwekking van alle vormen van duurzame energie (wind, zon, geothermie, waterstof etc.), volop inzetten op besparing en openbaar vervoer en de fiets als volwaardig alternatief voor de auto gaan beschouwen.

De enorme woningbouwopgave moet voortvarend worden aangepakt. Noord-Holland moet gemeenten ondersteunen bij het aanjagen van de bouw. Nieuwe woningen worden bij voorkeur binnenstedelijk en nabij het openbaar vervoer gebouwd, nu het kostbare open landschap moet worden beschermd.

De biodiversiteit moet weer stijgen, daarom moet het nationaal natuurnetwerk worden afgemaakt en de landbouw transformeren naar natuurinclusieve landbouw.

3. Welke coalitie?

D66 vindt dat er een stabiele coalitie moet komen met een ruime meerderheid, breed draagvlak en ervaring. Een coalitie waarin afspraak is afspraak het uitgangspunt is, maar wel ruimte is voor nieuwe initiatieven van coalitie- en oppositiepartijen. Een coalitie die zich richt op de kerntaken van de provincie en de hierboven genoemde uitdagingen niet uit de weg gaat.

Er zijn meerdere combinaties mogelijk. Gezien de uitkomst van de verkiezingen ligt het voor de hand dat GroenLinks en VVD eerst verkennen of zij samen een coalitie kunnen vormen. Daar kunnen vervolgens twee of drie partijen aan worden toegevoegd waarmee programmatisch overeenstemming kan worden bereikt. Een dergelijke coalitie waarbij links en rechts in evenwicht worden gebracht lijkt ons wenselijk. Daarbij moet naar onze mening worden gestreefd naar een zo stabiel mogelijke coalitie met zo min mogelijk partijen. Een progressieve coalitie over links (ook wel de klimaatcoalitie genoemd) is ook een mogelijkheid.

D66 ziet graag dat er tijdens het formatieproces gesprekken worden gevoerd met maatschappelijke organisaties, bedrijven en belangengroepen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de provinciale opgaven. De coalitie zou moeten streven naar een akkoord met breed draagvlak waarbij rekenschap wordt gegeven van de rol en positie van de provincie.

D66 is bereid met alle partijen samen te werken, mits zij zich willen inzetten voor de (hierboven) genoemde uitdagingen waar de provincie voor staat en ervoor te zorgen dat alle inwoners van Noord-Holland zichzelf kunnen zijn, ongeacht afkomst, geslacht of beroep. D66 is ook bereid bestuursverantwoordelijkheid te nemen. De afgelopen acht jaar heeft D66 laten zien een betrouwbare coalitiepartner te zijn, ambitie te tonen en resultaten te bereiken op dossiers als energie, natuur en het landschap. Als middenpartij kan D66 een belangrijke brugfunctie vervullen tussen links en rechts, tussen economie en ecologie. Wij staan te popelen om aan de slag te gaan met de uitdagingen en groene groei voor Noord-Holland te realiseren. De verkiezingsuitslag biedt daarvoor goede perspectieven.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd en lichten onze brief graag toe in een gesprek.

Met vriendelijke groet,

De fractie van D66 Noord-Holland

Ilse Zaal, Amélie Strens, Suzanne Klaassen, Marcel Steeman, Emre Kanik en Arja Kapitein